Wonen bij Schiphol

Wonen in Uithoorn of De Kwakel betekent ook wonen in de buurt van Schiphol. Schiphol is een belangrijke werkgever in de regio. En zo dicht bij Schiphol wonen heeft natuurlijk voordelen als u voor uw werk of vakantie gebruik wilt maken van het vliegtuig. Een nadeel van dichtbij een vliegveld wonen is dat er sprake is van geluid van startende, landende of overvliegende vliegtuigen.

Wat doet de gemeente aan geluidsoverlast


De ene persoon heeft meer last van dat geluid dan de ander, hiervoor is geen objectieve maatstaf aan te geven. Het is belangrijk dat u zich daarvan bewust bent als u van plan bent om in Uithoorn of De Kwakel een woning te kopen of te huren. Wij willen u hier in ieder geval wijzen op de informatie Wonen bij Schiphol. Daarnaast heeft de gemeenteraard vastgesteld dat toekomstige bewoners over de nabijheid van Schiphol geïnformeerd moeten worden door verhuurders en verkopers. Van een boeteclausule of ‘niet mogen klagen’ is overigens geen sprake. 

De gemeente maakt zich hard voor het behouden en verbeteren van de leefbaarheid en een gezonde leefomgeving in Uithoorn en De Kwakel. Het college van burgemeester en wethouders én de gemeenteraad zetten zich in voor drie dingen:  

  1. De geluidsoverlast die we van Schiphol ondervinden moet binnen acceptabele grenzen blijven;
  2. We willen ook in de toekomst de mogelijkheid behouden om te blijven bouwen en belangrijke voorzieningen behouden;
  3. Uithoorn moet een gezonde plek blijven om te leven en onze kinderen te laten opgroeien.

In het zogeheten “Aldersakkoord” (2008) zijn afspraken gemaakt over vermindering van hinder in de regio en de groei van Schiphol. Uithoorn dringt regelmatig aan op naleving van deze afspraken. De gemeenteraad en het college hebben in het beknopt overzicht Schiphol de stand van zaken (pdf, 3.7 Mb) de huidige opgeschreven. Daarin is ook te lezen wat zij proberen te doen aan de toenemende overlast.

Belangrijk daarin is dat de gemeente in overleg is met de directie van Schiphol over concrete maatregelen om de hinder te beperken. Het gaat hierbij om maatregelen op de korte en de lange termijn. Er is een gezamenlijke aanpak voor een aantal onderzoeken en acties opgesteld. Eind juni 2019 heeft de directie van Schiphol de aanpak gepresenteerd aan de gemeenteraad. Uiteraard zullen we de resultaten t.z.t. bekend maken.

Reactie gemeente op website www.minderhinderschiphol.nl

In maart 2020 lanceerden Schiphol en de LVNL de website minderhinderschiphol.nl, met daarop maatregelen voor minder hinder van Schiphol. Maatregelen op het gebied van baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures voor vliegen overdag en in de nacht. 

De gemeente heeft op 4 november 2020 een reactie op de voorgestelde maatregelen in gediend.

Afspraak is afspraak


In januari 2019 liep het overleg van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) over de toekomst van Schiphol onder leiding van Hans Alders definitief vast. In zijn schrijven van 30 januari 2019 aan minister Van Nieuwenhuizen stelt de heer Alders “dat partijen niet in staat zijn om met elkaar tot een gezamenlijk advies te komen.” Een belangrijke nuance is echter dat de gemeenten (waaronder Uithoorn), provincies en inwoners in de regio wel degelijk tot een eensluidend advies zijn gekomen.

Al in 2008 is afgesproken dat Schiphol actief werk zou maken van vermindering van hinder. Tot op heden zijn de gemaakte afspraken niet of nauwelijks nagekomen. Deze houding maakt dat gemeenten eerst duidelijkheid willen door wettelijke handhaafbaarheid en inzicht in de maatregelen voor minder hinder: afspraak is afspraak. Dit is wat ons betreft ook de voornaamste reden dat het overleg in de Omgevingsraad Schiphol(ORS), onder leiding van de heer Alders, is vastgelopen; nog altijd maakt de sector niet concreet wat ze gaat doen om overlast te beperken.

De minister is nu aan zet om het vervolgproces vorm te geven.

Luchtvaartnota en zienswijze gemeente


Begin juli 2019 stuurde minister Van Nieuwenhuizen een brief (pdf, 464 kB) aan de Tweede Kamer over Schiphol. Daarin wordt voorgesteld dat Schiphol na 2020 onder voorwaarden stapsgewijs mag groeien tot maximaal 540.000 vluchten. De voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt en de Tweede Kamer neemt later dit jaar een besluit over het voorstel.

Op 17 oktober debatteerde de gemeenteraad van Uithoorn over het voorstel van de minister. In de aanloop daar naartoe vroegen de politieke partijen de mening van inwoners en ondernemers over Schiphol en de plannen van de minister. De resultaten daarvan zijn gebundeld in het document Resultaten Consultatie over Schiphol, gemeente Uithoorn (pdf, 3 mB).

Het standpunt van de raad is verwoord in een motie (pdf, 1.3 mB). Dit standpunt brengt de gemeente onder de aandacht bij de minister, Tweede Kamerleden, Schiphol, provincie, tijdens inspraakprocedures en in de verschillende overleggen waar we als gemeente deel van uitmaken. Bekijk het verslag, de verschillende moties en de inbreng van insprekers.

Op 2 juli 2020 stelde de gemeenteraad een zienswijze vast op de concept-luchtvaartnota. Daarin wordt benadrukt dat de leefbaarheid in Uithoorn en De Kwakel moet verbeteren. 

Eigen onderzoek naar routeaanpassing


Uithoorn heeft in 2018 Onafhankelijk onderzoek Uithoorn (pdf, 3 MB) laten doen naar de mogelijkheden om de vertrekroutes vanaf de Aalsmeerbaan te verleggen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau To70. Het verleggen van routes levert weliswaar gemiddeld genomen een daling op van de geluidsoverlast in Uithoorn en De Kwakel, maar de geluidshinder verschuift voor een deel. De daling zou vooral merkbaar zijn in De Legmeer en Zijdelwaard. Echter, de geluidsoverlast neemt in De Kwakel en Meerwijk toe, delen die nu ook al zwaar belast zijn. Met die toename wordt het geluidsniveau in bepaalde delen daarvan zelfs hoger dan het huidige niveau in De Legmeer. Een verschuiving van de overlast draagt niet bij aan verbetering van het leefklimaat.

Daarnaast zorgt een routeverlegging ook voor vergroting van ernstige hinder in Aalsmeer en Kudelstaart, iets wat uiteraard niet de intentie is. Ook in andere omliggende gemeenten neemt de geluidsoverlast toe. Daarnaast ontstaat een extra belasting van het milieu door langere vliegroutes. Deze conclusies zijn voor het college en de gemeenteraad belangrijke redenen om niet in te zetten op verlegging van de onderzochte routes.

Overlast moet minder


Het college en de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn vinden dat de overlast in Uithoorn en De Kwakel minder moet worden. Wij willen dat de gemeente Uithoorn leefbaar blijft. We blijven niet alleen strijden voor hinderbeperking maar we blijven ook aandacht vragen voor de luchtkwaliteit in onze gemeente. 

Onlangs hebben we een document gemaakt voor de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen.  We hebben die als gemeente ingebracht bij de programmacommissies. Daarnaast hebben de politieke fracties in de gemeenteraad hun landelijk vertegenwoordigers deze informatie toegestuurd.

Meer informatie

  • Via de websites van de Omgevingsraad Schiphol en BAS vindt u de meest actuele informatie en ontwikkelingen en de nodige achtergrondinformatie, toelichtingen en rapportages.
  • Op luchvaartindetoekomst.nl staat informatie over de Luchtvaartnota die in de maak is. 
  • Op omgevingsinfoschiphol.nl vindt u actuele informatie over het vliegverkeer en baangebruik.
  • Bij Vraag en antwoord Schiphol hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet. 
  • Er is een fonds ingesteld, het SLS fonds, dat geld beschikbaar stelt voor projecten om gemeenten leefbaarder, aantrekkelijker en socialer te maken. Ook Uithoorn maakt hier gebruik van.