Huren en kopen in Uithoorn

In Uithoorn en De Kwakel zijn zowel woningen te huur als te koop.

Sociale huurwoningen

De meeste sociale huurwoningen in de gemeente Uithoorn zijn in eigendom van woningcorporaties en worden verhuurd via WoningNet. Deze woningen worden verhuurd volgens bepaalde (regionale) spelregels, genaamd woonruimteverdeling. Meer informatie over de spelregels en het actuele woonaanbod van sociale huurwoningen vindt u op de website WoningNet.nl. De gemeente maakt onderdeel uit van de Stadsregio Amsterdam.

Huurwoning in de vrije sector

Voor een huurwoning in de vrije sector kunt u terecht bij de lokale makelaars of op de website van wooncorporatie Eigen Haard.

Pilot: Friends woning huren

Dat het lastig is om een huis te huren, weten we allemaal. Jongeren die lang moeten wachten op een eigen woning is geen uitzondering. Met het Friendscontract van Eigen Haard kunnen jongeren uit Uithoorn en De Kwakel vanaf 18 jaar met voorrang met z’n drieën een woning in het middensegment in hun eigen woonplaats huren. Je bepaalt zelf met wie je een woning deelt. Na 3 verhuringen wordt de pilot geëvalueerd en bekeken hoe en of de inzet van Friendscontract wordt voortgezet. 

Voorwaarden
Voor een Friendscontract gelden wel een aantal voorwaarden, zo moeten de huurders onder andere minimaal 18 jaar en niet ouder dan 28 jaar zijn, de afgelopen drie jaar minimaal twee jaar in de gemeente Uithoorn hebben gewoond en mag elke persoon maximaal € 53.068,00 (prijspeil 2020) per jaar verdienen. Naast deze voorwaarden gelden er nog een aantal andere voorwaarden. Kijk voor meer informatie en aanmelden op: eigenhaard.nl/te-huur/vrije-sector-huur/friends.

Betaalbaar houden nieuwbouw sociale huur en middenhuur

De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor de beoogde doelgroepen. Met de Verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn kunnen afspraken over realisatie van sociale huur en middenhuur woningen in de nieuwbouw via het bestemmingsplan worden verankerd. Hiermee blijven sociale huur en middenhuur woningen betaalbaar en bereikbaar voor de beoogde doelgroep.

Prestatieafspraken tussen de gemeente en Eigen Haard

De gemeente heeft haar doelstellingen op het gebied van wonen verwoord in de Woonvisie 2013-2023 en in het Actieplan Wonen. Om de doelstellingen voor de betaalbare woningvoorraad te kunnen realiseren, worden met woningcorporaties en de huurdersvereniging prestatieafspraken gemaakt.

Woningcorporatie Eigen Haard is vanwege haar positie op de Uithoornse woningmarkt een belangrijke partner bij het realiseren van de gemeentelijke ambities uit het woonbeleid. Met de gelijkwaardige betrokkenheid van de huurdersvereniging bij het opstellen, actualiseren en ondertekenen van de prestatieafspraken, is gewaarborgd dat de prestatieafspraken aansluiten bij de wensen van de huurders in Uithoorn en De Kwakel.
Naast Eigen Haard heeft ook woningcorporatie Woonzorg Nederland een (beperkt) aantal woningen in Uithoorn.

Wijziging verdeling sociale huurwoningen

Veel mensen doen een beroep op een sociale huurwoning. Hoewel veel woningen worden bijgebouwd, blijft het lastig te voldoen aan de grote vraag. De gemeente Uithoorn werkt samen met 14 gemeenten en 15 corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland aan een nieuwe woonruimteverdeling die meer recht doet aan de omstandigheden van de woningzoekende. Dit proces is in 2018 gestart.

Na een uitgebreid participatietraject waarbij inwoners, belangenorganisatie en gemeenteraad zijn betrokken. ligt er nu een voorstel. De colleges van de 14 gemeenten hebben ingestemd met het voorleggen van het beleidsvoorstel op hoofdlijnen voor inspraak, maar hebben een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de kosten. De inspraakperiode liep van juni en juli 2020.  In het huidige systeem van woonruimteverdeling is inschrijfduur het uitgangspunt. Degene die het langste ingeschreven staat is als eerste aan de beurt. Daarmee doen we geen recht aan woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een woning en nog geen of weinig inschrijfduur hebben. 

In het nieuwe voorstel verdeling sociale huurwoningen wordt daarom naast inschrijfduur ook rekening gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag. 

Het systeem van toewijzing bij urgentie blijft bestaan. Ook blijft een flink deel van de woningen beschikbaar voor huishoudens die geen dringende omstandigheden of urgentie hebben. Kijk voor meer informatie en het voorstel op socialehuurwoningzoeken.nl/  Hier is ook een uitgebreide en duidelijke video te vinden. 

Voorrang inwoners eigen gemeente

Europese wetgeving en de landelijke huisvestingswet bepalen onder andere de mogelijkheden die gemeenten hebben om woningen met voorrang te kunnen toewijzen aan huishoudens uit de eigen gemeente.  

Sociale huurwoningen
De gemeente mag per jaar 25% van de vrijkomende sociale huurwoningen met voorrang toewijzen aan inwoners van de gemeente Uithoorn. Het gaat hierbij om huurwoningen van woningcorporaties met een maximale huur van € 737,= per maand. De regio waar de gemeente Uithoorn bij hoort heeft bij het rijk een experiment aangevraagd om dit percentage te verhogen naar gemiddeld 30% in de regio, afspraken hierover moeten nog worden gemaakt. 

De gemeente Uithoorn heeft ervoor gekozen om binnen deze regels de nieuwe sociale huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan inwoners van de gemeente. Dat betekent dat nieuwbouw sociale huurwoningen in De Kwakel en Uithoorn worden toegewezen aan inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Dit tot het huidige percentage van 25% van vrijkomende huurwoningen in de hele gemeente. Binnen deze regeling krijgen huishoudens die een sociale huurwoning in de gemeente achterlaten voorrang op andere inwoners van de gemeente.

Daarnaast worden woningen met voorrang toegewezen aan senioren die willen verhuizen van een eengezinswoning naar een gelijkvloerse woning. Deze regeling heet Van Groot Naar Beter.

Tot slot kan de gemeente naast de 25% lokale ruimte ook nog woningen met voorrang kan toewijzen aan urgenten zoals stadsvernieuwingsurgenten of sociaal medische urgenten. 

Midden huurwoningen 
Midden huurwoningen hebben een huurprijs tussen € 737,=  en  € 900,= per maand. Tussen gemeente en woningcorporatie Eigen Haard is afgesproken dat midden huurwoningen met voorrang worden verhuurd aan inwoners van de gemeente die een sociale huurwoning van de corporatie achterlaten. 

Nieuwbouw koopwoningen
Met voorrang toewijzing van nieuwbouw koopwoningen aan inwoners van één gemeente is in de huisvestingswet in zijn algemeenheid niet toegestaan. Wel zijn er mogelijkheden om inwoners extra kansen te bieden. 

Dat doet de gemeente als volgt:

  • vragen aan ontwikkelende partijen te werken met een zogeheten co-creatiefase. Daarin ontwerpen potentiële kopers samen met de ontwikkelaar de woningen. Deelnemers aan deze fase krijgen voorrang bij de koop van een woning. Een voorbeeld hiervan is het project Wijdelande in Legmeer-west. De workshops werden via de lokale media aangekondigd.
  • afspreken met ontwikkelende partijen dat zij eerst lokaal adverteren bij de verkoop van nieuwe woningen. Door deze afspraken worden de kansen voor inwoners vergroot om een nieuwbouwwoning te kopen. De gemeente kan dit echter niet afdwingen.  
  • opleggen van een zelfbewoningsplicht en een anti-specultatiebeding van 3 jaar. Om te voorkomen dat woningen worden gekocht om bijvoorbeeld te verhuren en/of om mee te speculeren. Deze bepalingen gelden voor woningen tot een koopprijs van 310.000 euro (grens Nationale Hypotheekgarantie) Deze bepalingen zijn van kracht sinds eind 2019 en gelden voor nieuwe projecten.