Huren en kopen in Uithoorn

Een huis huren in Uithoorn kan via sociale woningbouw of in de vrije sector. U kunt ook een huis kopen dit kan bijvoorbeeld via de digitale loting nieuwbouw koopwoningen.

Sociale huurwoningen


Woningnet wijst sociale huurwoningen in de regio Amsterdam volgens bepaalde spelregels (Woonruimteverdeling) toe. Meer informatie over de regeling vindt u op de website WoningNet.nl.

Huurwoning in de vrije sector


Voor een huurwoning in de vrije sector kunt u terecht op de website van Rooftrack en bij de lokale makelaars. 

Betaalbaar houden nieuwbouw sociale huur en middenhuur


De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor de beoogde doelgroepen. Met de Verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn kunnen afspraken over realisatie van sociale huur en middenhuur woningen in de nieuwbouw via het bestemmingsplan worden verankerd. Hiermee blijven sociale huur en middenhuur woningen betaalbaar en bereikbaar voor de beoogde doelgroep.

Prestatieafspraken tussen de gemeente en Eigen Haard


Met het convenant prestatieafspraken bevestigen de gemeente en Eigen Haard de noodzaak om de onderlinge samenwerking te versterken en de verantwoordelijkheid voor betaalbaar wonen in Uithoorn gezamenlijk op te pakken. Deze verantwoordelijkheid ligt in het aanbieden van een betaalbaar en kwalitatief passend woningaanbod. Hierbij is aandacht voor de leefbaarheid van wijken en voor het verbinden van wonen met welzijn en zorg.

Het convenant kent een brede insteek en fungeert daarmee als koepel boven samenwerking op specifieke thema's of in specifieke gebieden. Bijzondere aandacht gaat uit naar de afstemming tussen projecten en naar het versterken van de onderlinge samenwerking. Het convenant prestatieafspraken is voor de gemeente een belangrijk instrument om de doelen uit de Woonvisie te bereiken.

Wijziging verdeling sociale huurwoningen


Veel mensen doen een beroep op een sociale huurwoning. Hoewel veel woningen worden bijgebouwd, blijft het lastig te voldoen aan de grote vraag. In de regio waar ook Uithoorn toe behoort, wordt gekeken naar een nieuwe manier om sociale huurwoningen (tot 720 euro per maand) van woningcorporaties te verdelen. 15 gemeenten en 14 corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland bereiden samen een nieuwe toewijzing van sociale huurwoningen voor. Het voorstel geeft woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een sociale huurwoning meer kans om een woning te vinden. Na een uitgebreid participatietraject en overleg met alle partijen ligt er nu een voorstel op hoofdlijnen. Uitwerking volgt nadat alle 15 gemeenteraden zijn geconsulteerd. In Uithoorn is dat in maart. De raden besluiten eind 2020 definitief over het voorstel.

In het huidige systeem van woonruimteverdeling is inschrijfduur het uitgangspunt. Degene die het langste ingeschreven staat is als eerste aan de beurt. Daarmee doen we geen recht aan woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een woning en nog geen of weinig inschrijfduur hebben. 
In het nieuwe voorstel verdeling sociale huurwoningen (zie: socialehuurwoningzoeken.nl/) wordt daarom naast inschrijfduur ook rekening gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag. 

Het systeem van toewijzing bij urgentie blijft bestaan. Ook blijft een flink deel van de woningen beschikbaar voor huishoudens die geen dringende omstandigheden of urgentie hebben. Kijk voor meer informatie en het voorstel op Voorwieisdesocialehuurwoning.nl.

Begin 2019 konden inwoners van de regio een enquête invullen. Het doel was om de mening te peilen van een zo breed mogelijke groep inwoners over de verdeling van de schaarse sociale huurwoningen. Met de resultaten van de enquête woonruimteverdeling van 15 gemeenten (zie: socialehuurwoningzoeken.nl/) is het voorstel voor het nieuwe verdeelsysteem gemaakt. 

Digitale loting nieuwbouw koopwoningen


Nieuwbouw koopwoningen kunnen - onder toezicht van een notaris - digitaal worden verloot. Dit om lokaal de doorstroming te bevorderen. Soms worden wegingsfactoren toegepast om bepaalde doelgroepen meer kans te bieden. Deze werkwijze sluit niemand buiten. Iedereen maakt op deze manier een kans op een nieuwbouw koopwoning.

Woningen voor meer doelgroepen toegankelijk


Alleen koopwoningen met een woonzorgfunctie hebben mogelijk een ´label´. Denk aan woningen met voorzieningen voor huishoudens met een zorgindicatie. De bewoners van koopwoningen met een woonzorgfunctie mogen zelf bepalen of zij behoefte hebben aan deze labelling.

Leegstaande koopwoning tijdelijk verhuren


U kunt op grond van de Leegstandswet (artikel 15) woonruimte tijdelijk verhuren. Om de woonruimte tijdelijk te kunnen verhuren heeft u een vergunning nodig van de gemeente.