Woonbeleid

De woonvisie vormt het kader voor het woonbeleid van Uithoorn. In 2013 is de "Woonvisie Uithoorn 2013-2023; Meer keuzen voor de woonconsument" door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is het beleid van de gemeente ten aanzien van wonen vastgelegd.

Woonvisie

Deze visie geeft ons een mix van instrumenten om in een schaarse markt aan te sluiten op de lokale en regionale vraag naar woningen. De woonvisie vormt een soort routekaart op hoofdlijnen. We kunnen niet nu al precies zeggen wat we tot 2023 gaan bouwen. Daarom hebben we bewust gekozen voor een visie die voldoende flexibiliteit en ruimte geeft aan initiatieven van bewoners en ontwikkelende partijen.

Onderstaande documenten zijn op te vragen bij webredactie@duoplus.nl:

  • Woonvisie Uithoorn 2013-2023
  • De wijken in Uithoorn
  • Woningmarktanalyse Uithoorn
  • Bijlagen woningmarktanalyse 

Actieplan Wonen 

De situatie op de woningmarkt is sinds het vaststellen van de Woonvisie veranderd. De economische crisis, die in 2013 duidelijk voelbaar was op de woningmarkt, hebben we achter ons kunnen laten. Door de groeiende economie trekt onze regio veel mensen aan. Het aantal woningen blijft alleen achter bij de groei van het aantal huishoudens, waardoor de schaarste aan woonruimte verder toeneemt.

Deze en andere ontwikkelingen zorgen voor een druk op de woningmarkt waardoor de huizenprijzen stijgen. Ook de wachttijd voor sociale huurwoningen loopt verder op. In dit Actieplan Wonen besteden we aandacht aan deze ontwikkelingen en de gevolgen daarvan.

Onderstaande documenten zijn op te vragen bij webredactie@duoplus.nl:

  • Actieplan Wonen
  • Omvang sociale huurvoorraad
  • Doelgroepen en huisvesting in Uithoorn
  • Knelpunten op de Uithoornse woningmarkt

Huisvestingsverordening 

De huisvestingswet biedt gemeenten in geval van schaarse woningen de mogelijkheid om te sturen op de woonruimteverdeling en het behoud en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. De regelgeving rondom woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening. De huisvestingsverordening is uitgewerkt in beleidsregels. 

Prestatieafspraken

De gemeente heeft haar doelstellingen op het gebied van wonen verwoord in de Woonvisie 2013-2023 en in het Actieplan Wonen (2017). Om de doelstellingen voor de betaalbare woningvoorraad te kunnen realiseren, worden met woningcorporaties en de huurdersvereniging prestatieafspraken gemaakt.

Woningcorporatie Eigen Haard is vanwege haar positie op de Uithoornse woningmarkt een belangrijke partner bij het realiseren van de gemeentelijke ambities uit het woonbeleid. Met de gelijkwaardige betrokkenheid van de huurdersvereniging bij het opstellen, actualiseren en ondertekenen van de prestatieafspraken, is gewaarborgd dat de prestatieafspraken aansluiten bij de wensen van de huurders in Uithoorn en De Kwakel.

Naast Eigen Haard heeft ook woningcorporatie Woonzorg Nederland een (beperkt) aantal woningen in Uithoorn.

Onderstaande documenten zijn op te vragen bij webredactie@duoplus.nl:

  • Prestatieafspraken Uithoorn 2020-2022
  • Prestatieafspraken 2018 - 2021 met Woonzorg Nederland

Bekijk oudere informatie op Archiefweb