Gebiedsvisie Ruilverkaveling

De Ruilverkaveling is een sierteeltgebied met kleinschalige glastuinbouwbedrijven en open-grond-teeltbedrijven in De Kwakel. De Ruilverkaveling is het gebied rond het Steenwijkerveld, Bezworen Kerf.

De afgelopen jaren zijn er veranderingen zichtbaar in het gebied. Dit komt onder andere doordat tuinbouwbedrijven hun activiteiten beëindigen. Daarnaast staat door economische omstandigheden en noodzakelijke schaalvergroting de toekomst van een aantal tuinbouwbedrijven in het gebied onder druk.

Ruilverkaveling is binnen de ruimtelijke visie van de Greenport Aalsmeer aangemerkt als “Tuinbouwgebied met maatwerkopgave” met als toelichting “Goede kansrijke bedrijven ondersteunen. Voor vrijkomende ruimte door verouderd glas of teeltareaal combinaties onderzoeken met andere functies”.

De gemeente maakt in samenspraak met de bewoners, ondernemers en eigenaren een toekomstvisie voor het gebied. Daarover zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd. De verwachting is dat na de zomer 2019 de concept-visie klaar is en besproken kan worden met bewoners en ondernemers.

Greenport Aalsmeer

In 2015 is de Ruimtelijke Visie voor de Greenport Aalsmeer vastgesteld. Daarin worden uitspraken gedaan over de toekomst van de glastuinbouwgebieden. Alle glastuinbouwgebieden in de regio zijn ingedeeld in vijf gebiedscategorieën (van toekomstbestendig in categorie 1 tot en met geen toekomst meer voor glastuinbouw als categorie 5).

Binnen de Uithoornse glastuinbouwgebieden zijn drie gebieden beschreven: Kernglastuinbouwgebied De Kwakel (categorie 1 gebied), Ruilverkaveling in De Kwakel (categorie 4 gebied) en het gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg (categorie 5 gebied). Voor het laatste gebied is nu een gebiedsvisie gemaakt. De andere twee gebieden volgen.

Meer informatie

Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025 is op te vragen bij webredactie@duoplus.nl.