Onderhoud Couperuslaan

Zet dit in mijn agenda

Van
maandag 01 maart, 2021
Tot
woensdag 01 december, 2021

De oude riolering in de Couperuslaan is aan vervanging toe. Ook is er gekeken naar het parkeren, groen, verlichting en de ophaalplaatsen voor afval. Hiervoor is een nieuw voorlopig ontwerp voor deze straat gemaakt. 

Onderhoud Couperuslaan
Onderhoud Couperuslaan pagina 1

Onderhoud Couperuslaan
Onderhoud Couperuslaan pagina 2

Onderhoud Couperuslaan
Onderhoud Couperuslaan pagina 3

Enquête

Enige tijd geleden hebben bewoners een enquête gekregen over wat zij vinden van het verkeer, (regen)water en de bomen in de straat. Enkele bewoners hebben na de eerste bewonersbrief contact met ons gezocht en aangegeven dat zij er geen bezwaar tegen hebben als de bomen worden gekapt en vervangen. De uitkomst van de enquête geeft dit ook aan. 

Ontwerp

De informatie, verkregen uit de enquête, hebben wij verwerkt in het voorlopig ontwerp. Het liefst willen wij een informatieavond voor de inwoners van de Couperuslaan organiseren om dit ontwerp te presenteren. Helaas is dit door het coronavirus niet mogelijk. De bewoners kunnen als zij dat willen, meekijken naar het voorstel van de nieuwe inrichting en een reactie geven op het ontwerp van de straat. Een pdf kan worden opgevraagd bij de projectleider.

Groen

De bomen zijn door de jaren heen flink gegroeid en een aantal staan ook scheef en beperken de loopruimte op de stoep. Hier en daar zijn de tegels omhoog gekomen en liggen ze ongelijk. Dit kan leiden tot valpartijen. Ook om het riool te kunnen vernieuwen, moeten we de bomen kappen. Het gaat om 13 te kappen platanen. Voor het kappen van deze bomen moet een vergunning aangevraagd worden. Belanghebbenden kunnen tegen de vergunningverlening een bezwaarschrift indienen. De vergunning wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in het weekblad De Nieuwe Meerbode. Deze gekapte bomen moeten gecompenseerd worden. Er worden acht nieuwe bomen geplant in de groenstrook bij de watergang. In de straat worden negen kleine bomen geplant. 

Welke boom komt er in de straat?

De bewoners van de Couperuslaan kunnen meebeslissen over welke boomsoort in de straat wordt geplant. Zij kunnen kiezen uit vijf boomsoorten. 

Wandelpad

Op verzoek van enkele bewoners komt er een wandelpad in de groenzone bij het water. Het wordt een pad van natuurlijk gebonden verharding met een breedte van ca 1,00 meter, dat tussen de bomen slingert. De beschoeiing wordt vervangen door een glooiende oever met een geleidelijke overgang naar het water.  

Verkeer 

In de enquête zijn ook parkeerproblemen benoemd. Er wordt vaak half op de stoep geparkeerd. Daarom stellen we voor om eenrichtingsverkeer in de straat in te stellen, waardoor er aan beide zijden parkeervakken aangelegd kunnen worden. Tegen het instellen van eenrichtingsverkeer in de richting van de Potgieterlaan naar de Guido Gezellelaan kan een bezwaarschrift worden ingediend. 

Riolering

De riolering wordt vernieuwd. Hierbij wordt de oude rioolbuis vervangen door twee nieuwe buizen in de straat. Eén voor afvoer van huishoudelijk afvalwaterwater en één voor de afvoer van regenwater. De buis van het regenwater is niet helemaal dicht en kan in natte perioden water afvoeren en in droge tijden water laten doorsijpelen. Dit is de eerste stap om in de toekomst het water volledig te kunnen scheiden. In dit project wordt het regenwater bij uw woning gewoon nog via de regenpijp afgevoerd op de buis voor het huishoudelijk afvalwater. De afvoerputten in de straat worden wel aangesloten op het regenwaterriool. 

Grondwater

Het huidige riool ligt bij de bewoners met even huisnummers in de voortuin. Wij vermoeden dat deze oude rioolbuis ook grondwater afvoert. Door kleine kieren sijpelt grondwater de buis in en wordt dan afgevoerd. Dit was nooit de bedoeling, maar het grondwaterpeil werd hierdoor mogelijk verlaagd. De oude rioolbuis wordt niet verwijderd, maar wordt vol schuim gespoten en is daarna niet meer te gebruiken. Ook niet als afvoer van grondwater. Door de nieuwe situatie kan het grondwaterpeil in de voortuin misschien veranderen. Als eigenaar is men verantwoordelijk voor het grondwaterbeheer van het perceel. Zijn er problemen met grondwater dan denken wij graag mee om een oplossing te vinden. Bij de bewoners waar het oude riool in hun voortuin ligt, legt de gemeente tijdens de rioolrenovatie een drainageaansluitpunt op de erfgrens aan om eventueel overtollig grondwater af te kunnen voeren. 

Planning

Het project start in maart/april van 2021. Waterleidingbedrijf PWN vervangt gelijktijdig hun hoofdleidingen in dit project. 

Vragen

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met de heer A.M. Muller. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0297) 51 31 11 of per e-mail via gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van zaaknummer 2021-019824.