Privacyverklaring Proefproject ‘Vroeg er op af!’

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn en het beleidskader privacy en gegevensbescherming.

Inhoudsopgave

 • Algemeen
 • De verantwoordelijke
 • Verwerken van persoonsgegevens 
 • Doel 
 • Grondslag
 • Van wie en hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
 • Informatie uitwisseling van persoonsgegevens
 • Categorieën persoonsgegevens 
 • Geen ontvangers, geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming 
 • Bewaartermijn
 • Afmelden 
 • Contact
 • Uw rechten uitoefenen en klachten
 • Wijzigingen 

Algemeen

De gemeente Uithoorn verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Door het college is dit vastgelegd in een gemeentelijk besluit ‘AVG beleidsregels van het college omtrent Privacy + Privacyreglement Uithoorn 2018-024462. Hierin zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad. 

Voor de verwerkingen van “Proefproject ‘Vroeg er op af!’ ” is de verwerkingsverantwoordelijke het college van B&W.

De gemeente Uithoorn heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt contact met hem / haar opnemen via fg@uithoorn.nl

Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven. Op initiatief van de gemeenten Uithoorn en Ouder Amstel starten beide gemeenten een proef (pilot) van een jaar om inwoners van deze gemeenten al in een vroeg stadium hulp aan te bieden bij het voorkomen van toekomstige oplopende betalingsachterstanden.

In deze ‘Vroeg er op af!’ dienstverlening van betalingsachterstanden zoekt de gemeente contact met de doelgroep en wil hen een ondersteuningsaanbod doen. Beide gemeenten werken samen met verschillende partners (soms ook ‘signaalpartners’ genoemd). Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant. Deze is ondertekend door onderstaande partners;

 • Eigen Haard;
 • Coöperatie VGZ (bestaande uit; VGZ Zorgverzekeraar NV, IZZ Zorgverzekeraar NV, IZA Zorgverzekeraar NV, NV Zorgverzekeraar UMC, NV VGZ Cares ,NV Univé Zorg);
 • Menzis Zorgverzekeraar NV;
 • Zorg & Zekerheid- Waternet;
 • Essent Retail Energie B.V;
 • Gemeentebelastingen Amstelland;
 • Stichting Bureau Krediet Registratie (Vindplaats van Schulden);
 • De Colleges van B&W van de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn;

In de uitvoering werken de volgende partijen mee in opdracht van de Gemeenten Uithoorn en Ouder
Amstel;

 • Maatschappelijk werk (Participe en Mee AZ);
 • Bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+, (schuldhulpverlening).

In het convenant is afgesproken dat de vroeg signalering van betalingsachterstanden in de proef fase zich beperkt tot ‘signalen’ die betrekking hebben op de vaste lasten. De proef loopt één jaar en voordat deze afloopt wordt besloten of de werkwijze structureel kan worden voortgezet.

Doel

Het doel van deze dienstverlening is om proactief in contact te komen met de doelgroep en hen een ondersteuningsaanbod te doen om te voorkomen dat er verdere problematische schulden ontstaan.

Grondslag

De dienstverlening van de ‘Vroeg erop af!’ is vrijwillig en het is niet verplicht op het ondersteuningsaanbod in te gaan. Deelname is op basis van vrijwilligheid (toestemming zoals de AVG dit noemt).

Naast de bepalingen van het door de partners afgesloten convenant gelden in een schuldsituatie de volgende afspraken/uitgangspunten:

 • Wet- en regelgeving, waarbij in het bijzonder geldt de AVG, de Wet verbetering wanbetalers-regelingen, de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas, de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater, Zorgverzekeringswet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
 • Armoede en schuldenbeleid van de gemeente Uithoorn ‘De touwtjes aan elkaar knopen 2019-2022’(raadsbesluit 31 januari 2019) en Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018-2022 van de gemeente Ouder-Amstel en de aanvulling in raadsbesluit op 31 oktober 2019.

Van wie en hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van dit proefproject ‘Vroeg erop af!’ worden persoonsgegevens gebruikt. Wij leggen graag nader uit hoe hier mee om wordt gegaan.

1. De samenwerkende partners melden (‘signalen’) ten behoeve van het hierboven gemelde doel, inwoners aan met de volgende kenmerken: Er is sprake van een betalingsachterstand van minimaal 30 en maximaal 100 dagen.
2. Partijen kunnen meldingen (‘signalen’) die niet opgepakt worden door medewerkers van de gemeente in een volgende maand opnieuw aanleveren.
3. Partijen schorten hun incassoproces op zodra een inwoner instemt met de aangeboden hulp door een van de medewerker(s) van de deelnemende gemeenten.Het melden door Partijen, als bedoeld in punt 1, gebeurt door middel van het verzenden van een beveiligd bestand naar het klantportal van de Stichting Bureau Krediet Registratie (Vindplaats van Schulden).

Van melding naar signaal:

4. Eerder genoemde Partners melden op de 25e van iedere maand voor 11 uur ‘s morgens de achterstanden op het klantportal van Stichting Bureau Krediet Registratie (Vindplaats van Schulden).
5. Stichting Bureau Krediet Registratie (Vindplaats van Schulden) maakt binnen twee werkdagen een selectie op basis van de afspraken en filters zoals zijn vastgelegd in het projectplan ‘Vroegsignalering van betalingsachterstanden’. De criteria en filters zullen worden gemonitord en indien nodig bijgesteld.
6. Per maand worden voor beide gemeenten in totaal 24 meldingen geselecteerd.
7. Er volgt een terugkoppeling naar de individuele signaalpartner(s) of hun afgegeven signaal wel of niet wordt behandeld.

Opvolgen signaal en terugkoppeling:

8. De medewerker van de gemeente zoekt samen met een maatschappelijk werker contact met inwoners van de geselecteerde lijst door middel van een persoonlijk bezoek op het huisadres.
9. Indien er ‘niemand thuis’ wordt aangetroffen, laat men een folder met informatie en contactgegevens van een van de medewerkers achter.
10. Bij ‘aanwezig’ zullen de medewerkers zich legitimeren en vragen of ze binnen mogen komen. Vervolgens bieden de medewerkers de dienstverleningshulp aan.
11. Na acceptatie van de hulp moet een plan van aanpak gereed zijn en vind er een terugkoppeling naar signaalpartij(en) plaats.
12. De werkprocessen en werkafspraken zijn vastgelegd in een projectplan ‘Vroegsignalering van betalingsachterstanden’.

Informatie uitwisseling van persoonsgegevens

Meldingen van betalingsachterstanden worden doorgegeven aan Stichting Bureau Krediet Registratie (Vindplaats van Schulden), dat de gegevens verwerkt in opdracht van de gemeente Ouder Amstel en
Uithoorn. Niemand anders dan deze twee organisaties en de bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+, als gemandateerde namens het College, beschikt over de gegevens met betrekking tot de betalingsachterstanden van hun eigen inwoners. Deze signalen worden door de medewerkers van de gemeente Ouder Amstel, Uithoorn en Duo+ niet gedeeld met uitzondering van de inwoner die het betreft.

Categorieën persoonsgegevens

In dit project worden alleen die persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het bovengenoemde doel.

 • Voornaam (check of we de juiste persoon aanspreken);
 • Achternaam• Straat;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Heer / Mevrouw (check of we de juiste persoon aanspreken);
 • Geboortedatum (check of we de juiste persoon aanspreken);
 • Bedrag betalingsachterstand per organisatie;
 • Referentienummer van de partner organisatie.

Geen ontvangers, geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente Uithoorn wisselt in het kader van “Proefproject ‘Vroeg er op af!’ geen persoonsgegevens uit met andere organisatie onderdelen of andere organisaties dan eerder vermeld in deze privacyverklaring. Tenzij de inwoner toestemming verleend heeft.
De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijn 

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet.

Afmelden 

Indien u zich wilt afmelden voor de dienstverleningshulp, dan kunt dit alleen schriftelijk melden door een email te sturen naar schuldhulpverlening@uithoorn.nl onder vermelding van “Afmelding ‘Vroeg
er op af!’.

Contact

Mocht u nog vragen hebben die niet in dit document of in het document met algemene informatie, worden beantwoord, of als u om een andere reden contact wilt opnemen met de gemeente in het
kader van privacy of gegevensbescherming, dan kunt contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt contact met hem / haar opnemen via fg@uithoorn.nl.

Uw rechten uitoefenen en klachten

Als inwoner of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Uithoorn uitoefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Kijk op de website
voor de diverse mogelijkheden. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Uithoorn, kijk dan op Klacht over de gemeente indienen.

Wijzigingen

Dit document is vastgesteld op 25 november 2019.