Tussenresultaten Haalbaarheidsonderzoek sport en wonen

In december 2019 heeft de gemeente het idee naar buiten gebracht om de sportvelden van De Kwakel te verplaatsen naar het gebied ten westen van Bezworen Kerf en het Lange Eind ten zuiden van dorpskern De Kwakel.

In dit gebied is woningbouw niet toegestaan door de contouren van Schiphol. Op de vrijgekomen sportlocaties kunnen vervolgens woningen worden gebouwd, wat wel is toegestaan. Dit idee is ontstaan omdat er grote behoefte is aan woningen. 

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

We gaven toen aan dat nog veel uitgezocht moest worden voordat een besluit over uitvoering van het idee genomen kan worden. Daarbij horen ook gesprekken met alle belanghebbenden om te onderzoeken of er draagvlak is voor het idee en of het uitvoerbaar is. Door de coronamaatregelen was het organiseren van bijeenkomsten helaas niet mogelijk. Wel zijn we in (digitaal) gesprek geweest met de sportverenigingen om de mogelijkheden te onderzoeken. Dat leidde er toe dat we ook zijn gaan kijken naar het open terrein in De Legmeer, naast de Legmeervogels.   

Ondertussen hebben we onderzoek gedaan naar het aantal en het soort woningen dat we kunnen bouwen, de gevolgen voor verkeer, de kwaliteit van de bodem in de ruilverkaveling, en naar de mogelijkheden om de sportcomplexen op de nieuwe locaties in te passen. Daarbij hebben we ook in kaart gebracht wat de kosten zijn voor de verplaatsing van de sportvelden en welke kosten en opbrengsten de gemeente heeft bij de bouw van de woningen.

Financieel tekort en varianten

Helaas hebben we daaruit de conclusie moeten trekken dat het idee van de verplaatsing van alle sportcomplexen uitkomt op een aanzienlijk financieel tekort. Daarom is ook gekeken naar een vijftal varianten waarmee de kosten worden verlaagd en toch een aanzienlijk aantal woningen kan worden gebouwd. Deze varianten zijn:

  1. verplaatsing van KDO (inclusief handbal, evenemententerrein en sporthal) naar de Ruilverkaveling; 
  2. verplaatsing van Qui Vive hockey naar de ruilverkaveling, Qui Vive tennis en Thamen (inclusief jeu de boules) naar De Legmeer; 
  3. verplaatsing van Qui Vive hockey en Qui Vive tennis naar De Legmeer; 
  4. verplaatsing van Qui Vive tennis en Thamen (inclusief jeu de boules) naar De Legmeer; 
  5. verplaatsing van Thamen naar De Legmeer. 

De varianten 1 tot en met 3 komen ook uit op een groot financieel tekort. Het college heeft daarom besloten deze varianten nu niet verder te onderzoeken. Dat betekent dat de Ruilverkaveling als mogelijke locatie voor verplaatsing van sportcomplexen vooralsnog niet in beeld is. Wellicht dat er zich in de toekomst door nieuwe ontwikkelingen wel mogelijkheden aandienen. 

Vervolg haalbaarheidsonderzoek

Dat betekent dat we alleen de varianten 4 en 5 verder onderzoeken. Uiteraard gaan we daar verder over met Thamen (inclusief Jeu de Boules) en Qui Vive tennis in gesprek. Omdat de beschikbare ruimte voor eventuele woningbouw verandert, gaan we eerst goed kijken wat er mogelijk is. Ook de inpassing van de verenigingen in De Legmeer vraagt verder onderzoek en overleg. Met die resultaten organiseren we bijeenkomsten voor de omwonenden van de huidige sportvelden en omwonenden in De Legmeer. Dat wordt na de zomer.

Meer informatie

Meer informatie over het haalbaarheidsonderzoek en de tussenresultaten is te vinden op uithoorndenktmee.nl.