Concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid is klaar

De concept-RES (Regionale Energiestrategie) voor energieregio Noord-Holland Zuid is klaar. Hierin staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten.

In die bijeenkomsten hebben ruim 1.500 mensen meegepraat over de opwek van duurzame energie in de regio. De energieregio verwacht dat zij de komende tien jaar bijna vier keer zoveel wind- en zonne-energie kan opwekken: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030. In de concept-RES staat waar en hoe deze energie kan worden opgewekt. Ook de gemeente Uithoorn levert hieraan een bijdrage. 

Gemeente Uithoorn is één van de 29 gemeenten van de energieregio Noord-Holland Zuid. Het college heeft op 28 april ingestemd met de concept-RES van de energieregio Noord-Holland Zuid. De concept-RES is een eerste stap in een langjarige samenwerking en wordt uitgewerkt tot RES 1.0.

Gemeente Uithoorn

Het aanbod van Noord-Holland Zuid is 2,7 TWh totaal. Deels komt dit van lopende energieprojecten en deels zijn dit doelstellingen en ambities van de gemeenten, waterschappen en de provincie. Alle partners in de energieregio zijn actief bezig met de energietransitie. De gemeente Uithoorn wil ook graag haar steentje bijdrage aan de landelijke opgave uit het Klimaatakkoord. Wel heeft de gemeente te maken met beperkte ruimte voornamelijk vanwege de nabijheid van Schiphol. De gemeente wil vooral inzetten op zon op grote (bedrijfs)daken en heeft in deze verkennende fase twee zoekgebieden gevonden om verder te onderzoeken op de mogelijkheid en wenselijkheid voor duurzame opwek. Gemeente Uithoorn hecht waarde aan het veenweidegebied, dus dit gebied behoort vooralsnog niet tot de zoekgebieden.

Hoe verder?

Na de zomer gaan we in samenspraak met buurgemeenten en inwoners uit de zoekgebieden op zoek naar meer concrete uitwerking voor de locaties van windmolens en zonnepanelen.
Het college geeft de concept- RES nu vrij voor wensen en bedenkingen door de gemeenteraad, die er op 25 juni a.s. over vergadert. Ook de deelnemers die hebben deelgenomen aan de lokale participatie bijeenkomst van 6 februari 2020 kunnen een reactie geven. Dit gebeurt online en op uitnodiging. 

Meer informatie