Raad unaniem voor ‘ondernemend wonen’ in Amstelzone

In opdracht van de raad onderzocht gemeente Uithoorn welke mogelijkheden er zijn om de Amstelzone te transformeren naar een aantrekkelijk woon-werkgebied. Dit onderzoek is nu afgerond. De uitkomsten van dit onderzoek staan in de rapportage ‘Een nieuwe toekomst voor de Amstelzone; de definitiefase verkend’. Het rapport beschrijft drie toekomstbeelden: de wenkende perspectieven. Op basis van alle resultaten heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het advies om wenkend perspectief 2: ‘Ondernemend wonen’ als vertrekpunt te nemen.

Scenario’s

In het rapport staat een uitgebreide gebiedsanalyse. Voor de zogenaamde ‘wenkende perspectieven’ zijn verschillende scenario’s onderzocht. Van het behouden van het huidige omgevingsplan met ruimte voor bedrijven met een hoge milieu-categorie. Tot een volledige transformatie van het hele gebied naar woningbouw. Vanwege de vervuilde bodem in dit gebied kunnen hier nu niet zomaar huizen worden gebouwd. Daarvoor moet de bodem eerst worden gesaneerd. In het rapport staat ook een eerste verkenning van deze opgave.

Wenkend perspectief 2 komt als meest haalbare perspectief uit het onderzoek. In dit perspectief is ruimte voor wonen en werken. Er kunnen zo’n 800 tot 1.000 woningen worden gebouwd. En door een park langs de Amstel aan te leggen, krijgt het hele gebied een kwaliteitsimpuls. Het perspectief biedt tevens ruimte voor bedrijvigheid. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek is een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en ondernemers. Ook de drie wenkende perspectieven zijn aan hen voorgelegd. De opbrengst van de informatieavonden is in de rapportage verwerkt.

Omgevingsvisie Uithoorn 2040

Het onderzoek naar de transformatie van dit gebied komt niet uit de lucht vallen. In de vastgestelde Omgevingsvisie Uithoorn 2040 staat de ambitie om de Amstelzone te transformeren tot een aantrekkelijk woon-werkgebied. Verbonden met het omliggende groen, waarbij de unieke ligging aan de Amstel goed tot zijn recht komt. 

Een eerste stap om de transformatie van de Amstelzone dichterbij te brengen is nu gezet. De volgende stap is de bodemsanering grondig aanpakken. Hiervoor moet de gemeente samen met de Provincie en het Rijk onderzoeken hoe de noodzakelijke bodemsanering kan worden gefinancierd. De Provincie Noord Holland heeft voor dit onderzoek al een subsidie toegezegd. Pas daarna kan worden geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn voor het realiseren van woningen in het gebied. 

Het rapport ‘Een nieuwe toekomst voor de Amstelzone; de definitiefase verkend’ en meer informatie vindt u op uithoorndenktmee.nl/amstelzone.