Zoekgebieden voor zon- en windenergie RES regio aangepast

Drie jaar geleden is in kaart gebracht waar in de regio (extra) zonnepanelen en windturbines geplaatst kunnen worden om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Dat gebeurde in de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. In Uithoorn zal een nieuw zoekgebied worden toegevoegd aan de RES op initiatief van de lokale ondernemers uit de glastuinbouw: Kernglastuinbouw. De gemeenten, waterschappen en de provincie besluiten komende maanden of dit zoekgebied een plaats krijgt in de RES.

Regionale Energiestrategie herijkt

Nederland is opgedeeld in dertig RES regio’s. In de Regionale Energiestrategie beschrijven provincie, gemeenten en waterschappen samen met netbeheerders, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners, hoe en waar hernieuwbare elektriciteit met zonnepanelen en windturbines kan worden opgewekt. Dit is aangegeven in zoekgebieden. Uithoorn maakt deel uit van de RES regio Noord-Holland Zuid, die de ambitie heeft om in 2030 2,7 Terawattuur op te wekken. Met het toevoegen van een nieuw zoekgebied in de regio wordt het makkelijker de doelstellingen te realiseren.  

Waarom actualiseren? 

Eén van de uitgangspunten van de RES is dat er ruimte is voor innovaties, nieuwe zoekgebieden en initiatieven. De ondernemers in het Uithoorns kernglastuinbouwgebied hebben de wens geuit om windmolens te plaatsen op hun gronden en de opgewekte stroom voor eigen gebruik in te zetten. Zij hebben hiervoor een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. 

De gemeente faciliteert waar mogelijk initiatieven voor verduurzaming, ook initiatieven van ondernemers uit dit gebied. De gemeenteraad van Uithoorn is akkoord gegaan met het toevoegen van het nieuwe zoekgebied aan de RES. De waterschappen en de provincie besluiten hierover in het najaar. Pas als zij akkoord zijn met de aanpassingen wordt het nieuwe zoekgebied vastgelegd in de RES. Daarna is het mogelijk voor initiatiefnemers om in gesprek te gaan over eventuele ontwikkeling van windenergie in het gebied. Het zoekgebied zal worden opgenomen in het omgevingsplan en er zal een milieu-effectrapportage (MER) worden uitgevoerd. Als alle lichten op groen staan, start het participatietraject met in- en omwonenden.