Akkoord op uitwerking nieuwbouwplan Thamen

Vakcollege Thamen, de scholengemeenschap voor vmbo, krijgt naar alle waarschijnlijkheid een nieuw gebouw. De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag akkoord gegeven om het nieuwbouwplan, met behoud van het zogenoemde SkillsLab, verder uit te werken. Deze beslissing sluit aan bij de wens van het college van Burgemeester en Wethouders en de scholengemeenschap zelf. Aanleiding is de gebrekkige staat van het huidige gebouw.


Afbeelding: Thamengebouw

In december 2020 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2036 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin werd het Vakcollege Thamen specifiek onder de aandacht gebracht. In het voorgaande IHP werd de gebrekkige staat van dit schoolgebouw ook al genoemd. Daarnaast heeft het Vakcollege een te grote vloeroppervlakte; dat zorgt voor onnodig hoge lasten voor de school. Tot slot zijn er problemen in de energiehuishouding, de klimaatbeheersing. Ook kampt het gebouw met loslatende gevelpanelen. Er zijn maatregelen getroffen om acuut gevaar af te wenden, maar een structurele oplossing vergt flinke extra investeringen. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad destijds ingestemd met een ‘scenario-onderzoek’ voor de vernieuwing van de huisvesting van het Vakcollege Thamen.

Hiervoor is een speciaal kernteam samengesteld met vertegenwoordigers vanuit zowel Vakcollege Thamen en schoolbestuur IRIS als ook de gemeente. In totaal zijn zes scenario’s onderzocht door het kernteam. Zij zijn op basis van een integrale analyse unaniem van mening dat het scenario ‘nieuwbouw met behoud van het ‘SkillsLab’ (leerling werkplaats) de meest toekomstbestendige oplossing is. 
Het voorkeursscenario gaat uit van vervangende nieuwbouw van de school (inclusief dubbele gymzaal op het huidige schoolterrein). Met behoud en technische opwaardering van het SkillsLab. Ruimtelijk-functioneel biedt dit scenario de vrijheid om een passend onderwijsconcept voor de school te realiseren. Door nieuw te bouwen naast het bestaande schoolgebouw, is tijdelijke huisvesting elders niet nodig. Iets wat de school en de gemeente als een groot voordeel zien én bovendien veel tijdelijke kosten scheelt.

Blij

Wethouder Onderwijs José de Robles is blij met de beslissing van de gemeenteraad. “Dit is dé kans om een duurzaam toekomstbestendig schoolgebouw te realiseren. Deze belangrijke onderwijsvoorziening voor de regio voldoet zo aan behoeften voor de komende decennia. De centrale ligging van de locatie maakt deze ook nog eens goed bereikbaar met het openbaar vervoer.” 

Planning

Het voorkeursscenario wordt nu verder uitgewerkt tot een plan en vervolgens weer voorgelegd aan de gemeenteraad. Als alles volgens planning verloopt, neemt de raad in het voorjaar van 2022 een definitief besluit. Daarna volgen ontwerp en realisatie.