Energietoeslag aanvragen

Inwoners met een laag inkomen kunnen eenmalig een energietoeslag van €1300,-ontvangen om een deel van de energiekosten te betalen. De energietoeslag kan u aanvragen tot en met 31 januari 2023. Per adres kan de energietoeslag éénmaal toegekend worden.

Aanvraag energietoeslag

Stuur in ieder geval de volgende zaken mee bij het aanvraagformulier:

 • Kopie ID-bewijs (geen rijbewijs) van u en een eventuele partner
 • Kopie bankafschrift/bankpas met daarop het rekeningnummer (iban-nummer) en de naam van de rekeninghouder.
 • Kopieën van inkomensbewijzen, zoals uitkeringsspecificaties, loonstroken, pensioenoverzichten.

Update: Meer huishoudens recht op energietoeslag en aanvullende energietoeslag

Er is besloten om de energietoeslag te verhogen van € 800,- naar € 1.300,-. Inwoners die de energietoeslag van € 800,- al rechtmatig hebben ontvangen, ontvangen deze aanvulling automatisch uiterlijk op 14 november 2022. 

Daarnaast heeft de Raad besloten om een paar voorwaarden te wijzigen. Er is besloten om ook inwoners die maximaal 130 procent van het sociaal minimum verdienen de toeslag toe te kennen. Dit was 120 procent.  Daarnaast is besloten dat  alle inwoners in een schuldentraject van de Wsnp en Msnp recht hebben op de energietoeslag. Inwoners die eerst geen recht hadden en nu wel recht hebben, kunnen vanaf 7 november een aanvraag indienen. 

Let op: Als u al eerder een aanvraag hebt gedaan (en deze is afgewezen), hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. U krijgt automatisch bericht. Daarnaast is de energietoeslag verhoogd van 800 naar 1300  euro voor 2022 (voor de gehele doelgroep). Indien de energietoeslag al rechtmatig toegekend is, ontvangt u automatisch een nabetaling van 500 euro. U hoeft daar niets voor te doen. Inwoners die na 7 november de energietoeslag toegekend krijgen, ontvangen in een keer het bedrag van 1300 euro.

Om te kijken of u recht heeft op de energietoeslag berekenen wij voor de periode januari tot en met maart 2022 het netto gemiddelde inkomen (inclusief vakantiegeld) van uw huishouden.. 

Onder inkomen verstaan wij onder andere:

 • Loon van een werkgever.
 • Pensioen of lijfrente
 • Uitkeringen van het UWV, de gemeente, de SVB etc.
 • Kinder- of partneralimentatie.
 • Inkomsten uit een eigen bedrijf of uit verhuur

Berekening

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en woont met uw partner op één adres samen? Dan tellen we het inkomen van beide partners op. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee.

U heeft recht op de eenmalige energietoeslag aIs het netto maandinkomen van uw huishouden lager is dan de bedragen hieronder: 

21 tot AOW leeftijd 

 • Alleenstaande (ouder): € 1.419,22
 • Getrouwd / geregistreerd partner: € 2.027,45   

AOW leeftijd

 • Alleenstaande (ouder): € 1.576,98
 • Getrouwd / geregistreerd partner: € 2.135,30

Eén huishouden, één toeslag 

Let op, u kunt voor de energietoeslag maar éénmaal per adres een aanvraag doen.   

We praten over één huishouden als u:

 • op één adres samenwoont met uw huwelijkspartner of geregistreerd partner, ook als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap officieel is beëindigd.
 • met uw partner samen geregistreerd staat bij de Belastingdienst of bij uw zorgverzekeraar.
 • samen een of meer kinderen heeft, of samen een of meer kinderen van u of uw partner erkend heeft.
 • ongehuwd samenwoont en de drie punten hierboven zijn niet voor u van toepassing.

Om de energietoeslag te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U woont in de gemeente Uithoorn op het adres dat in de Basisregistratie personen (BRP) staat.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijfsvergunning.
 • U woont niet in een verpleeg- of verzorgingshuis, of in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Als u Bijstand ontvangt of een IOAW-, IOAZ- of AIO-uitkering, dan hoeft u niets te doen. De energietoeslag wordt automatisch bijschreven op de rekening waarop uw uitkering wordt gestort.

In alle andere gevallen moet u de energietoeslag zelf aanvragen.

Als u de energietoeslag krijgt, heeft dit geen gevolgen voor uw eventuele andere uitkeringen, toeslagen of regelingen. 

Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het aanvraagformulier, kunt u terecht bij het Financieel Café van Uithoorn voor Elkaar. Bel (0297) 303 044, of mail naar info@uithoornvoorelkaar.nu om een afspraak te maken. 
U kunt ook contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente, via (0297) 513 111 bereikbaar op werkdagen van 9:00-10:30 uur, of via sociaal.loket@uithoorn.nl. Het Financieel Café heeft extra spreekuren op donderdag 10 november van 14.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag 8 december van 13.00 uur tot 16.00 uur, in de Bibliotheek Uithoorn.

De gemeente streeft ernaar om uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen, maar uiterlijk binnen 8 weken ontvangt u het besluit. 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.