Energietoeslag aanvragen

Inwoners met een laag inkomen kunnen eenmalig een energietoeslag van €800,-ontvangen om een deel van de energiekosten betalen. Vanaf 16 mei 2022 tot en met 31 oktober 2022 kunt u de energietoeslag zelf aanvragen. Per huishouden wordt de energietoeslag éénmaal gegeven.

Logo DigiDAanvraag energietoeslag 

Upload in ieder geval de volgende zaken in het aanvraagformulier:

 • Kopie ID-bewijs (geen rijbewijs) van u en een eventuele partner
 • Kopie bankafschrift/bankpas met daarop het rekeningnummer (iban-nummer) en de naam van de rekeninghouder.
 • Kopieën van inkomensbewijzen, zoals uitkeringsspecificaties, loonstroken, pensioenoverzichten.

Om te kijken of u recht heeft op de energietoeslag berekenen wij voor de periode januari tot en met maart 2022 het netto gemiddelde inkomen (inclusief vakantiegeld) van uw huishouden.. 

Onder inkomen verstaan wij onder andere:

 • Loon van een werkgever.
 • Pensioen of lijfrente
 • Uitkeringen van het UWV, de gemeente, de SVB etc.
 • Kinder- of partneralimentatie.
 • Inkomsten uit een eigen bedrijf of uit verhuur

Berekening

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en woont met uw partner op één adres samen? Dan tellen we het inkomen van beide partners op. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee.

U heeft recht op de eenmalige energietoeslag aIs het netto maandinkomen van uw huishouden lager is dan de bedragen hieronder: 

21 tot AOW leeftijd 

 • Alleenstaande (ouder): € 1.310,05
 • Getrouwd / geregistreerd partner; € 1.871,50   

AOW leeftijd

 • Alleenstaande (ouder): € 1.455,67
 • Getrouwd / geregistreerd partner: € 1.971,05

Eén huishouden, één toeslag 

Let op, u kunt voor de energietoeslag maar éénmaal per huishouden aanvragen. 

We praten over één huishouden als u:

 • op één adres samenwoont met uw huwelijkspartner of geregistreerd partner, ook als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap officieel is beëindigd.
 • met uw partner samen geregistreerd staat bij de Belastingdienst of bij uw zorgverzekeraar.
 • samen een of meer kinderen heeft, of samen een of meer kinderen van u of uw partner erkend heeft.
 • ongehuwd samenwoont en de drie punten hierboven zijn niet voor u van toepassing.

Om de energietoeslag te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U woont in de gemeente Uithoorn op het adres dat in de Basisregistratie personen (BRP) staat.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijfsvergunning.
 • U woont niet in een verpleeg- of verzorgingshuis, of in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Als u Bijstand ontvangt of een IOAW-, IOAZ- of AIO-uitkering, dan hoeft u niets te doen. De energietoeslag wordt automatisch bijschreven op de rekening waarop uw uitkering wordt gestort.

In alle andere gevallen moet u de energietoeslag zelf aanvragen.

Als u de energietoeslag krijgt, heeft dit geen gevolgen voor uw eventuele andere uitkeringen, toeslagen of regelingen. 

Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het aanvraagformulier, kunt u terecht bij het Financieel Café van Uithoorn voor Elkaar. Bel (0297) 303 044, of mail naar info@uithoornvoorelkaar.nu om een afspraak te maken. 
U kunt ook contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente, via (0297) 513 111 bereikbaar op werkdagen van 9:00-10:30 uur, of via sociaal.loket@uithoorn.nl

De gemeente streeft ernaar om uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen, maar uiterlijk binnen 8 weken ontvangt u het besluit. 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.