Tarieventabel Grafrechten 2021

Tarieventabel Grafrechten 2021

Nr. Omschrijving

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1 Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven:

1.1.1 voor een periode van 10 jaar bij een particulier enkelgraf: 2.085,00

1.1.2 voor een periode van 20 jaar bij een particulier enkelgraf: 4.170,00

1.1.3 voor een periode van 10 jaar bij een particulier dubbelgraf: 4.170,00

1.1.4 voor een periode van 20 jaar bij een particulier dubbelgraf: 8.340,00

1.1.5 voor een periode van 10 jaar bij een particulier anderhalf graf: 3.126,00

1.1.6 voor een periode van 20 jaar bij een particulier anderhalf graf: 6.252,00

1.1.7 voor een periode van 10 jaar bij een grafkelder: 3.126,00

1.1.8 voor een periode van 20 jaar bij een grafkelder: 6.252,00

1.1.9 voor een periode van 10 jaar bij een kindergraf: 1.563,00

1.1.10 voor een periode van 20 jaar bij een kindergraf: 3.126,00

1.2 Voor het verlenen van een uitsluitend recht tot het bijzetten van asbussen wordt geheven:

 1.2.1 voor een periode van 20 jaar: 1.508,00

 1.2.2 voor een perioden van 10 jaar: 754,00 

 1.2.3 voor een periode van 5 jaar: 377,00

 1.2.4 voor een periode van 20 jaar op de onderste rij nissen: 1.126,00

 1.2.5 voor een periode van 10 jaar op de onderste rij nissen: 563,00

 1.2.6 voor een periode van 5 jaar op de onderste rij nissen: 281,50

 1.3 Voor het ter beschikking stellen van een

1.3.1 algemeen graf voor een periode van 10 jaar: 1.043,50

1.3.2 algemeen urnengraf of urnennis voor een periode van 10 jaar: 754,00

1.4 Voor het verlengen van het uitsluitend recht

1.4.1 als bedoeld in 1.1.1 en 1.1.2 met 5 jaar wordt geheven: 1.042,50

1.4.2 als bedoeld in 1.1.1 en 1.1.2 met 10 jaar wordt geheven: 2.085,00

1.4.3 als bedoeld in 1.1.1 en 1.1.2 met 20 jaar wordt geheven: 4.170,00

1.4.4 als bedoeld in 1.1.3 en 1.1.4 met 5 jaar wordt geheven: 2.085,00

1.4.5 als bedoeld in 1.1.3 en 1.1.4 met 10 jaar wordt geheven: 4.170,00

1.4.6 als bedoeld in 1.1.3 en 1.1.4 met 20 jaar wordt geheven: 8.340,00

1.4.7 als bedoeld in 1.1.5 en 1.1.6 met 5 jaar wordt geheven: 1.562,00

1.4.8 als bedoeld in 1.1.5 en 1.1.6 met 10 jaar wordt geheven: 3.124,00

1.4.9 als bedoeld in 1.1.5 en 1.1.6 met 20 jaar wordt geheven: 6.248,00

1.4.10 als bedoeld in 1.1.7 en 1.1.8 met 5 jaar wordt geheven: 1.562,00

1.4.11 als bedoeld in 1.1.7 en 1.1.8 met 10 jaar wordt geheven: 3.124,00

1.4.12 als bedoeld in 1.1.7 en 1.1.8 met 20 jaar wordt geheven: 6.248,00

1.4.13 als bedoeld in 1.1.9 en 1.1.10 met 5 jaar wordt geheven: 781,00

1.4.14 als bedoeld in 1.1.9 en 1.1.10 met 10 jaar wordt geheven: 1.562,00

1.4.15 als bedoeld in 1.1.9 en 1.1.10 met 20 jaar wordt geheven: 3.124,00

1.4.16 als bedoeld in 1.2.1 t/m 1.2.3 met 5 jaar wordt geheven: 377,00

1.4.17 als bedoeld in 1.2.1 t/m 1.2.3 met 10 jaar wordt geheven: 754,00

1.4.18 als bedoeld in 1.2.1 t/m 1.2.3 met 20 jaar wordt geheven: 1.508,00

1.4.19 als bedoeld in 1.2.4 t/m 1.2.6 met 5 jaar wordt geheven: 281,00

1.4.20 als bedoeld in 1.2.3 t/m 1.2.6 met 10 jaar wordt geheven: 562,00

1.4.21 als bedoeld in 1.2.3 t/m 1.2.6 met 20 jaar wordt geheven: 1.124,00

1.5 In geval van bijzetting in een graf, is het mogelijk een recht met een afwijkende looptijd te verlenen. De kosten hiervan worden naar rato berekend.

1.6 In geval van bijzetting in een urnengraf of urnennis, is het mogelijk een recht met een afwijkende looptijd te verlenen. De kosten hiervan worden naar rato berekend.

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1 Voor het begraven

2.1.1 van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder, wordt geheven: 952,00

2.1.2 van een lijk van een persoon van 1 jaar tot 12 jaar, wordt geheven: 476,00

2.1.3 van een lijk van een persoon van beneden 1 jaar, wordt geheven: 238,00

2.2 Voor het bijzetten van een asbus wordt geheven: 451,00

2.3.1 Voor het begeleiden van het verstrooien: 192,00

2.3.2 Voor het collectief doen verstrooien: 96,00

2.4 Indien het begraven van een lijk, het bijzetten van een asbus of het begeleiden van het verstrooien geschiedt op buitengewone uren, worden de rechten als bedoeld in 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2 en 2.3 verhoogd met
2.4.1 100% op zondagen en feestdagen. Het gestelde in artikel 3 van de Algemene termijnwet is van overeenkomstige toepassing.

2.4.2 50% op zaterdagen (niet zijnde een feestdag).

2.4.3 15% op doordeweekse dagen.

2.5 Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren zoals genoemd in artikel 11 lid 3 van de verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Uithoorn 2011.

2.6 Voor het begraven van stoffelijke resten van als levenloos aangegeven of binnen een maand na de geboorte overleden kinderen van een meervoudige geboorte, die in één kist zijn gesloten, worden in dit hoofdstuk genoemde rechten slechts éénmaal geheven.

2.7 Voor de in dit hoofdstuk genoemde rechten worden niet geheven voor het begraven van een als levenloos aangegeven of binnen een maand na de geboorte overleden kind, dat met het lijk van zijn moeder in één kist wordt begraven.

 Hoofdstuk 3 Opgraven

3.1 Voor het opgraven van een lijk uit een graf of het lichten van een asbus, behalve wanneer dit geschiedt op rechterlijk gezag, worden geheven de in- en externe kosten die voorafgaand aan de aanvrager worden medegedeeld, blijkend uit een begroting, die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

3.2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de in- en externe kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

3.3 Ingeval bij de toepassing van het eerste lid blijkt dat de werkelijk gemaakte kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

3.4 Voor het opnieuw begraven van een lijk of het opnieuw bijzetten van een asbus worden wederom de rechten, bedoeld in hoofdstuk 2 geheven.

Hoofdstuk 4 Plaatsen grafbedekking

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een vergunning voor het plaatsen en/of wijzigen van een gedenkteken en/of beplanting op een graf wordt geheven: 172,00

 Hoofdstuk 5 overige diensten

5.1 Tijdelijke grafmarkering aanbrengen: 28,75

5.2 Vaas en vaashouder aanbrengen bij urnennis: 65,60

5.3 Verzorgen van grafgroen bij uitvaart: 71,75

5.4 Tijdelijk afvoeren zand bij uitvaart: 160,00

5.5 Sluiten graf 1 uur na begrafenis: 110,00

5.6 Sluiten graf direct na begrafenis: 165,00

5.7 Gemeentelijk voorloper bij uitvaart: 110,00

5.8 Plaatsingskosten grafkelder: 408,00

5.9 Plaatsing naambordje bij herdenkingsmonument: 165,00