Werkzaamheden gemeenteraad

De gemeenteraad is, als volksvertegenwoordiging, het hoofd van de gemeente. De raadsleden worden één keer per vier jaar rechtstreeks door de inwoners gekozen. De gemeenteraad stelt de grote lijnen van het beleid van de gemeente vast en beslist over het geld dat de gemeente uitgeeft. De raad controleert of het college van burgemeester en wethouders zijn bestuurstaken goed uitvoert.

De gemeenteraad heeft een aantal middelen om het college te controleren:

 • het recht om moties en amendementen in te dienen
 • het recht om vragen te stellen
 • het recht van onderzoek
 • het recht om een wethouder te ontslaan.

Voor de ondersteuning van zijn werk heeft de raad eigen ambtenaren in dienst, de griffie. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad, de griffier is de secretaris van de raad.

Op de Vergaderkalender vindt u een overzicht van de gemeenteraadsvergaderingen en de commissievergaderingen.

Wat doet de raad 

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Het stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast. Het dagelijks bestuur is in handen van het college van burgemeester en wethouders.

De raad heeft 3 hoofdtaken. De raad:

 • Vertegenwoordigt de inwoners;
 • Bepaalt de hoofdlijnen van het beleid;
 • Controleert de uitvoering van het beleid.
Gemeenteraadsverkiezingen 

De raadsleden worden 1 keer per 4 jaar rechtstreeks door de inwoners gekozen. Na de verkiezingen gaan de fracties die in de gemeenteraad zijn gekozen met elkaar in onderhandeling. Een aantal fracties besluit dan om samen afspraken te maken. Deze afspraken worden vastgelegd in het zogenaamde coalitieakkoord, zodra meer bekend zullen wij dat publiceren. Op basis van de fracties die een coalitieakkoord hebben gesloten, wordt een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

Zetelverdeling

In Uithoorn bestaat de gemeenteraad uit 21 raadsleden verdeeld over 8 fracties:

 • VVD (5 zetels)
 • Gemeentebelangen (5 zetels)
 • DUS! (4 zetels)
 • Ons Uithoorn (2 zetels)
 • CDA (2 zetels)
 • PvdA (1 zetels)
 • Groen Uithoorn (1 zetel)
 • !DURF (!Democratische-Uithoornse-Raads-Fractie (1 zetel)
Coalitieakkoord 2022 - 2026

In het Coalitieakkoord 2022 - 2026 (pdf, 2 mB) leest u meer over wat de coalitiepartijen willen. Dit coalitieakkoord is op te vragen bij: webredactie@duoplus.nl.

Gedragscode

De aandacht voor bestuurlijke integriteit neemt toe. Ook de Uithoornse raad wil een bijdrage leveren aan een integer handelend openbaar bestuur. Daarom is er de gedragscode (pdf, 63 kB) vastgesteld waarin duidelijke richtlijnen staan voor het handelen en nalaten van raadsleden. Deze gedragscode is op te vragen bij: webredactie@duoplus.nl.

Openbare lijst gemelde functies

De gemeente is verplicht een overzicht van openbare betrekkingen van de raadsleden te plaatsen.

Toekomst van Uithoorn

Geïnteresseerd hoe de raad met de toekomst van Uithoorn om wil gaan? Lees dan meer in de Strategische Visie Uithoorn 2030 (pdf, 18 MB). Deze strategische visie is op te vragen bij: webredactie@duoplus.nl.