Soorten vergaderingen

De gemeenteraad moet over veel onderwerpen besluiten nemen. Om dit zo goed mogelijk voor te bereiden zijn er raadscommissies. De vergaderingen van de raad en de commissies zijn openbaar en u heeft de mogelijkheid om in te spreken. 

Commissievergaderingen

De raad heeft de volgende commissies ingesteld:

  • Organiseren, met onderwerpen als: financiën, openbare orde, samenwerking tussen gemeenten, gemeentelijke organisatie en communicatie.
  • Wonen en Werken, met onderwerpen als: ruimtelijke ontwikkeling, economische ontwikkeling, verkeer en vervoer, duurzaamheid en leefomgeving.
  • Leven, met onderwerpen als: integratie, participatie, jeugd en onderwijs, sociale zaken, maatschappelijke ontwikkeling en maatschappelijke ondersteuning.

Op de Vergaderkalender op de website van de raad vindt u de agenda van de commissievergaderingen. De commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur en kunt u bezoeken. 

Raadsvergaderingen

Twee weken na de commissievergaderingen is de Raadsvergadering. In deze vergadering vindt het politieke debat plaats (raadsleden wisselen politieke opvattingen en meningen uit) en worden de besluiten genomen. Tijdens het politieke debat kunnen amendementen en moties worden ingediend (wijzigingsvoorstellen of verzoeken en wensen aan het college). Er is voor raadsleden ruimte om mondelinge of schriftelijke vragen te stellen. 
Op de Vergaderkalender op de website van de raad vindt u de agenda en bijbehorende stukken van de raadsvergaderingen. Hier vindt u ook oudere documenten en raadsvoorstellen terug. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en kunt u bezoeken. Bij de publieke tribune in de raadzaal liggen een agenda en een overzicht van de zaal voor u klaar.

Spreekrecht

Tijdens bijeenkomsten van de commissies en de raad kunnen inwoners of belanghebbenden inspreken. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@uithoorn.nl. Als u een e-mail stuurt geef dan uw naam, het onderwerp en uw telefoonnummer door.
Bij raadsvergaderingen en commissievergaderingen mag u maximaal vijf minuten inspreken.
De agenda voor de raadsvergadering plaatsen we op de woensdag vóór de vergadering in het 
weekblad de Nieuwe Meerbode

Meer informatie over spreekrecht op: Inspreken, zo werkt dat!