Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 27 t/m 33, 2020

Voorstel programma Wonen en Werken Principeverzoek 15 vrije bouwkavels Noorddammerweg 68

Het college besluit:

Onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek voor het uitgeven van 15 vrije bouwkavels op en nabij het perceel Noorddammerweg 68 te De Kwakel en het omzetten van de bestaande bedrijfswoning naar een burgerwoning.

Voorstel programma Wonen Werken Concept Zienswijze op Ontwerp-Luchtvaartnota 

Het college besluit: 

De Zienswijze op de Ontwerp-Luchtvaartnota die door de werkgroep Schiphol is opgesteld te onderschrijven en de gemeenteraad voor te stellen de zienswijze vast te stellen.

Voorstel programma Wonen en Werken Invest-MRA

Het College besluit:

 1. deel te nemen aan Invest-MRA en een start te maken met de onderhandelingen tot oprichting van Invest-MRA.
 2. de Raad voor te leggen te besluiten een bedrag van ongeveer € 700.000 (1% jaarlijkse begroting van de gemeente) beschikbaar te stellen voor deelname aan Invest-MRA en bijbehorende verwachte jaarlijkse rentelasten die oplopen tot tussen de 15.000 en 21.000 euro, middels bijgaand Raadsvoorstel. 
 3. de Raad voor te leggen te besluiten over het aangaan van een bestuurlijke alliantie met de provincie en andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en de regio NoordHolland Noord inzake Invest-MRA, middels bijgaand Raadsvoorstel.
 4. een nog op te stellen subsidieovereenkomst, samen met de andere deelnemende partijen aan Invest-MRA, aan te gaan met Invest-MRA Ontwikkel B.V. voor het onder beslispunt 2. genoemde bedrag. 
 5. de Raad voor te stellen geen wensen of bedenkingen in te dienen met het oog op de bovenstaande besluiten.

De Burgemeester besluit de leden van het College individueel te machtigen tot het vertegenwoordigen en het uitoefenen van het stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Invest MRA Holding B.V.

Voorstel programma Organiseren Stichting RIJK: jaarverslag 2019, concept herziene begroting 2020, concept begroting 2021

Het college besluit:

1. in te stemmen met de jaarrekening van Stg. RIJK 2019 inclusief de toevoeging van het positieve resultaat 2019 ad € 632.750 aan de volgende posten: 

- € 231.057 aan bestemmingsreserve i.v.m. uittreding
- € 401.693 aan de algemene reserve

2. in te stemmen met de concept herziene begroting Stg. RIJK 2020 en de financiële effecten te betrekken bij de 2e turap 2020;
3. in te stemmen met de concept meerjarenbegroting RIJK 2021 en de financiële effecten te betrekken bij de begroting 2021;
4. bovengenoemde besluitpunten via zijn vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur, i.c. de gemeentesecretaris, kenbaar te maken. 

Voorstel programma Samenleving Voortgangsrapportage UVP IVB 2020

Het college besluit:

 1. Het college besluit de voortgangsrapportage UVP IVB 2020 vast te stellen.
 2. Het college besluit de raad te informeren over de voortgangsrapportage UVP IVB 2020.

Voorstel programma Samenleving Verlenging Multisignaal Regionale Verwijsindex Risicojongeren

Het college besluit:

 1. De overeenkomst met Multisignaal voor de Regionale Verwijsindex Risicojongeren te verlengen voor de duur van 3 jaar.
 2. Het hoofd Samenleving volmacht te verlenen het addendum te tekenen.

Voorstel programma Samenleving Beveiligingsplan Suwinet 2020 Uithoorn

Het college besluit:

 1. Het Beveligingsplan Suwinet 2020 vast te stellen en met terugwerkende kracht inwerking te laten treden per 1 januari 2020.
 2. De gemeenteraad te informeren over het Beveiligingsplan Suwinet 2020.

Voorstel programma Samenleving Uitvoering PW, dienstverleningsgesprekken

Het college besluit:

 1. De nog geplande dienstverleningsgesprekken in 2020 laten vervallen. Voorgesteld wordt om de gesprekken op een later moment, in 2021, in te plannen.
 2. Inwoners die in 2019 geen dienstverleningsgesprek hebben gehad op te roepen voor een gesprek in de maanden oktober en november, mits de situatie het persoonlijk contact mogelijk maakt.
 3. Voor nieuwe klanten na 8-10 maanden een dienstverleningsgesprek inplannen.

Afhankelijk van de omstandigheden worden de gesprekken ingepland vanaf oktober met uitloop naar 2021

Voorstel programma Samenleving Uitbreiding uren voorschoolse educatie

Het college besluit in te stemmen met het uitstellen van het aanbieden van 16 uur per week voorschoolse educatie (ve) voor Kinderopvangorganisaties Solidoe en Borus. De invoeringsdatum was 1 augustus 2020, dit wordt nu 1 januari 2021.

Voorstel programma Wonen en Werken Tijdelijke openstelling terrassen tot 01:00 uur

De burgemeester besluit de horecagelegenheden die deel hebben gemaakt van de in 2019 gehouden pilot met betrekking tot een verruiming van de terrastijden ook dit jaar toe te staan door aanpassing van de horecaexploitatievergunning in die zin dat het terras vanaf vrijdag 26 juni tot en met 31 oktober 2020 uiterlijk tot uiterlijk 01:00 uur open mag onder de volgende voorwaarden:

1. Dat voor alle horecabedrijven geldt dat wanneer de woon- en leefomgeving nadelig wordt beïnvloed door geluidsoverlast en/of aantasting van de openbare orde ten gevolge van de verruiming van de terrastijden de burgemeester kan besluiten de verruiming te beperken of op te heffen voor de rest van het seizoen;
2. Voor de overige terrassen vallend onder het gedoogbeleid, de openingstijd beperkt te houden tot 23:00 uur met uitzondering van grote drukte in combinatie met een tropische
dag.
3. De nieuwe maatregelen in te laten gaan vanaf vrijdagavond 26 juni 2020 om 23:00 uur.

Voorstel programma Wonen en Werken Straatnaambesluit Ambachtshof

Het college besluit de nieuw aan te leggen straat in De Kwakel nabij Poelweg en Vuurlijn de naam "Ambachtshof” toe te kennen, volgens tekening U20.OBR 1.

Voorstel programma Samenleving stand van zaken lokale situatie m.b.t. coronacrisis update 16 juni

Het college besluit de raad te informeren over de stand van zaken en de noodverordening van 15 juni rondom de coronacrisis. 

Voorstel programma Samenleving realisatie (kleinschalige) openbare zwemvoorziening

Het college besluit in te stemmen met de inhoud van het bericht aan de raad met betrekking tot het onderwerp ‘de realisatie van een (kleinschalige) openbare zwemvoorziening’.

Voorstel programma Wonen en Werken RB start voorbereidende werkzaamheden Uithoornlijn

Het college besluit de raad te informeren over de start van de voorbereidende werkzaamheden voor de Uithoornlijn.

Voorstel programma Wonen en Werken Raadsbericht Herinrichting Dorpscentrum De Kwakel 

Het college besluit de raad te informeren met de bijgevoegde raadsbericht over de voortgang van het Dorpscentrum De Kwakel en uitnodigen voor de inloopavond.

Voorstel programma Wonen en Werken onderhoudstoestand Amsterdamseweg

Het college besluit de raad met een raadsbericht te informeren.

Voorstel programma Wonen en Werken Monitor woonbeleid 2019

Het college besluit het bijgevoegde Raadsbericht, betreft de monitor van het woonbeleid 2019, ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Voorstel programma Samenleving MFA Thamerdal definitief ontwerp & start bouw

Het college besluit:

1. In te stemmen met het starten van de realisatie van de nieuwbouw;
2. De grond waarop de voormalige school de Regenboog stond op basis van (art. 110, lid 4 WPO) notarieel op naam te zetten van de gemeente. 

Voorstel programma Wonen en Werken intrekken besluit tot aanwijzing grond waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is

Het college besluit:

1. Op grond van artikel 8 lid 1 van de Wvg om het besluit van de gemeenteraad van 30 januari 2020 om een deel van de percelen, die zijn gelegen in het gebied “De Ruilverkaveling” in De Kwakel, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastraal overzicht met nummer 373.19.8011a-GPN001 en de percelenlijst, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, gedeeltelijk in te trekken. De percelen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende percelenlijst, waarop zijn vermeld de op de intrekking betrekking hebbende percelen, de grootte en de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander naar de rechtstoestand van (volledig bijgewerkt t/m) 11 november 2019 respectievelijk 14 november 2019.
2. Het besluit tot intrekking te voegen bij de op grond van artikel 7 lid 1 van de Wvg ter inzage gelegde stukken die op het aanwijzingsbesluit betrekking hebben en in kopie te verzenden naar de desbetreffende eigenaren en beperkt gerechtigden;
3. Het besluit tot intrekking op grond van artikel 7 lid 4 en artikel 8 lid 1 onderdeel b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken – na het onherroepelijk worden van het intrekkingsbesluit - in te schrijven in het gemeentelijke beperkingenregister respectievelijk bijwerken van de gemeentelijke beperkingenregistratie;
4. De raad over haar besluit te informeren aan de hand van een raadsbericht.

Voorstel programma Wonen en Werken Goedkeuren verzoek aankoop strook grond Grevelingen 40

Het college besluit:

1. toe te stemmen om de lichtmast te verplaatsen naar de overzijde van de weg 
2. de grond te verkopen aan de eigenaar van de genieloods, Grevelingen 40.

Voorstel programma Samenleving Corona noodregeling Woonkostentoeslag

Het college besluit:

1. In te stemmen met een tijdelijke Noodregeling voor de toekenning van Woonkostentoeslag.
2. De beslissing over mogelijke verlenging van deze Noodregeling met maximaal twee keer een half jaar, te mandateren aan de portefeuillehouder.

Voorstel programma Samenleving Concept nadere regels maatschappelijke ondersteuning

Het college besluit:

1. De concept nadere regels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020 vast te stellen.
2. De nadere regels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020 te publiceren.
3. De nadere regels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017 in te trekken.

Voorstel programma Samenleving Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 6 april 2020 tot het ingevolge de Participatiewet afwijzen van de aanvraag om bijzondere bijstand voor tandartskosten

Het college besluit:

1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren.
2. Bewaarmaakster van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen.

Voorstel programma Samenleving Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 12 maart 2020 tot het ingevolge de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2017 afwijzen van de aanvraag om een woonurgentie

Het college besluit:

1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren.
2. Bewaarmaakster van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen.
3. Geen vergoeding in de proceskosten toekennen.

Voorstel programma Samenleving Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 12 februari 2020 en 19 februari 2020 tot het ingevolge de Participatiewet intrekken en terugvorderen van de tijdelijke inkomensvoorziening in drie perioden

Het college besluit:

1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ontvankelijk en gegrond verklaren.
2. Het besluit van 12 februari 2020 wijzigen voor wat betreft de 2de periode in 6 september 2018 tot en met 1 november 2018.
3. Het besluit van 19 februari 2020 wijzigen en de hoogte van de terugvordering bepalen op € 3.244,49.
4. Een vergoeding in de proceskosten toekennen van 2 punten (één punt voor het indienen van het bezwaarschift en één punt voor de hoorzitting).
5. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen.

Voorstel programma Wonen en Werken beslissing op bezwaar tegen verkeersbesluit laadpaallocatie Gerberalaan

Het college besluit:

1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 29 mei 2020 inzake het bezwaar van de heer J.D.V. te De Kwakel tegen het verkeersbesluit voor de aanwijzing van parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Gerberalaan over te nemen en`het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 16 juni 2020 inzake het bezwaar van dhr. F.v.d.Z. te De Kwakel tegen het verkeersbesluit voor de aanwijzing van parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Gerberalaan over te nemen en het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.
3. De beslissing op bezwaar schriftelijk aan de heer J.D.V. en de heer F.v.d.Z. te De Kwakel bekend te maken. 

Voorstel programma Organiseren Bericht gemeentesecretaris

Het college besluit de raad middels bijgevoegd raadsbericht te informeren over het vertrek van de huidige gemeentesecretaris.

Voorstel programma Wonen en Werken Zienswijze Aanvullingsregeling geluid

Het college besluit in te stemmen met de zienswijze op de Ontwerp Aanvullingsregeling geluid.

Voorstel programma Wonen en Werken Verkenning be- en verwerking huishoudelijk restafval vanaf 2023

Het college besluit:

1. deel te nemen aan een gezamenlijke verkenning met 19 gemeenten
2. zich samen met Ouder-Amstel hierin te laten begeleiden door een extern bureau
3. de totale kosten ad € 7.000 te verrekenen binnen de afvalstoffenheffing
4. en de raad via de 2e Turap te informeren.

Voorstel programma Organiseren Stand van zaken nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar

Het college besluit de raad een bericht te sturen over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw op het terrein van kinderboerderij De Olievaar.

Voorstel programma Samenleving Raadsbericht noodverordening COVID-19 VrAA 1 juli 2020

Het college besluit de raad te informeren over de nieuwe noodverordening van 1 juli. 

Voorstel programma Organiseren Oninbare posten Gemeentebelastingen en Duo+

Het college besluit de oninbare posten 2019 vast te stellen.

Voorstel programma Organiseren Jaarstukken 2019

Het college besluit:

1. De jaarstukken 2019 voor 15 juli aan te bieden aan de Provincie.
2. Aan de raad voor te stellen:
- De Jaarstukken 2019 en de daarbij behorende paragrafen, bijlagen en toelichtingen
vast te stellen.
- Het positieve resultaat over 2019 van € 0,642 miljoen toe te voegen aan de
budgetegalisatiereserve.

Voorstel programma Organiseren Eerste voortgangsrapportage Duo+ 2020

Het college besluit de raad via een raadsbericht te informeren over de eerste voortgangsrapportage Duo+ 2020.

Voorstel programma Organiseren afhandeling klacht

Het college besluit:

1. De klachten van meneer H. ongegrond te verklaren en klager hierover te informeren.
2. Het Sociaal Team aandacht te vragen voor evenwichtige communicatie met alle bij een
casus betrokken partijen en de verwachtingen actief te managen.

Voorstel programma Organiseren Afdoening klacht mevr. V

Het college besluit de klacht van klager ongegrond te verklaren en akkoord te geven op het verzenden van de afdoeningsbrief.

Voorstel programma Organiseren Afdoening klacht dhr. W

Het college besluit:

1. De klacht van klager punt 1 en 4 buiten beschouwing te laten, op punt 2 en 5
ongegrond te verklaren en op punt 3 geen oordeel te geven.
2. Akkoord te geven op de afdoeningsbrief en de verzending daarvan.

Voorstel programma Organiseren aanstellen deurwaarders

Het college besluit:

1. Alle eerder benoemde benoemingsbesluiten met betrekking tot externe deurwaarders,
niet zijnde de (externe) deurwaarders van Gemeentebelastingen Amstelland in te
trekken.
2. De medewerkers van het deurwaarderkantoor MANDAAT BV (handelend onder de
naam Cannock Chase die belast zijn met de invordering), aan te stellen tot ambtenaar
als bedoeld in art. 1 lid 2 van de Ambtenarenwet 2017 en aan te wijzen als
(belasting)deurwaarder als bedoeld in artikel 231, tweede lid onder e van de
Gemeentewet.
3. De medewerkers van MANDAAT BV (handelend onder de naam Cannock Chase
Public) die belast zijn met de invorderingswerkzaamheden mandaat te verlenen om op
grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet, de heffing en/of
invordering van gemeentelijke belastingen uit te voeren voor zover die niet worden
uitgevoerd door Gemeentebelastingen Amstelland.

Voorstel programma Wonen en Werken Vragen Ons Uithoorn en DUS! m.b.t. rood asfalt

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de vragen van Ons Uithoorn en DUS! m.b.t. rood asfalt en de raad middels een raadsbericht te informeren.

Voorstel programma Samenleving Raadsbericht noodverordening COVID-19 VrAA 15-7-2020

Het college besluit de raad te informeren over de laatste stand van zaken in relatie tot corona.

Voorstel programma Organiseren Afhandeling klacht

Het college besluit de klacht van klager ongegrond te verklaren en klager hierover te
informeren.

Voorstel programma Organiseren procedure vacature gemeentesecretaris

Het college besluit de voorgestelde werving- en selectieprocedure voor de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur vast te stellen, zoals is omschreven in het Protocol

Gemeentesecretaris van 16 juli 2020.