Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 49, 2020

Voorstel programma Wonen & Werken over Aanvulling op de anterieure overeenkomst De Rede

Het college besluit:

  1. De aanvullende overeenkomst bij de anterieure overeenkomst ’Cultuurcluster’ tussen projectontwikkelaar Van Wijnen b.v. en de gemeente aan te gaan.
  2. De gemeenteraad middels bijgevoegd bericht te informeren. De burgemeester besluit wethouder J.P.G. Hazen te machtigen om de aanvullende overeenkomst De Rede te ondertekenen.

Voorstel programma Samenleven over Beslissing op het bezwaarschrift tot het ingevolge de Participatiewet terugvorderen van teveel verstrekte bijstand

Het college besluit:

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond verklaren.
  2. In afwijking van het advies, wegens dringende redenen, afzien van de terugvordering.
  3. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen.
  4. Akkoord te gaan met tekstuele wijzigingen onder mandaat van portefeuillehouder wethouder D.J. Zijlstra.

Voorstel programma Samenleven over Instemmingsversie Regionale werkagenda thuiszitters

Het college besluit in te stemmen met de aanpak van het terugdringen van langdurig verzuim en thuiszitten zoals beschreven in het interventiemodel en de regionale werkagenda Amstelland en de Meerlanden 2020 - 2022.
De burgemeester besluit de portefeuillehouder sociaal domein en onderwijs te machtigen de overeenkomst te tekenen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Kwijtschelden leges tijdelijke slijterijvergunning café Bonaire

Het college besluit de leges behorende bij het aanvragen van een tijdelijke slijterijvergunning ten tijde van de lockdown in verband met corona kwijt te schelden.

Voorstel programma Wonen & Werken over Ontheffing leges Perlo Plaza

Het college besluit de leges voor het verlengen van de exploitatievergunning aan PerloPlaza op te schorten voor zes maanden. 

Voorstel programma Wonen & Werken over Ontwerp bestemmingsplan Wapo-terrein

Het college besluit: 

  1. Het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden ter inzage te leggen vanwege wegverkeerslawaai voor de appartementen aan de Koningin Maximaweg.
  2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Wapo-terrein Uithoorn’ en het plan vrij te geven voor ter inzage legging.

Voorstel programma Samenleven over Raadsbericht stand van zaken corona d.d. 23 november 2020

Het college besluit akkoord te gaan met de inhoud en verzending van het raadsbericht en de bijlagen.