Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 48, 2020

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 2020

Het college besluit in te stemmen met het raadsbericht, waarin de vragen uit de commissie Wonen en Werken van 11 november 2020 beantwoord worden, en deze te versturen naar de gemeenteraad.

Voorstel programma Samenleven over Raadsbericht voortgang plan van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast

Het college besluit het raadsbericht over deze voortgang aan te bieden aan de gemeenteraad.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beantwoording mondelinge vraag van raadslid Albers.

Het college besluit de raad te berichten middels een raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren over Beantwoording vraag jaarrekening Initiatievenfonds tijdens gezamenlijke commissie over de begroting 2021

Het college besluit akkoord te gaan met verzending van bijgaand bericht aan de raad.

Voorstel programma Organiseren over Intern Controleplan 2020

Het college besluit Het intern controleplan 2020 vast te stellen.