Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 47, 2020

Voorstel programma Samenleven over Integraal onderwijs huisvestingsplan (IHP) 2021-2036 

Het college besluit:

 1.  In te stemmen met het integraal onderwijs huisvestingsplan 2021-2036 en de raad te verzoeken dat plan te laten vaststellen.
 2. De raad te verzoeken om een exploitatiebudget van € 30.000 beschikbaar te stellen voor een projectleider toekomstvisie basisonderwijs die in juli 2021 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
 3. De raad te verzoeken om een investeringsbudget van € 35.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een scenario-onderzoek voor de noodzakelijke verbouwing van Thamen college op de middellange termijn en de kapitaallasten van € 8.000 te verwerken in de meerjarenbegroting vanaf 2022.
 4. Het besluit om binnen de Brede School twee lokalen toe te wijzen aan De Kwikstaart te herzien, mede gezien de lopende gesprekken binnen en met de Brede School over de ruimteverdeling.
 5. Het grondgebied van het Buurtnest nog niet te (her)bestemmen in afwachting van de onderwijsvisie die medio 2021 afgerond zal zijn.
 6. Akkoord te gaan met tekstuele wijzigingen onder mandaat van portefeuillehouder wethouder Zijlstra.

Voorstel programma Samenleven over Actualisering Algemene plaatselijke verordening

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen de wijzigingen van de APV-2020 conform concept-raadsvoorstel en raadsbesluit vast te stellen.
 2. De wijzigingen bekend te maken in het gemeenteblad en in werking te laten treden een dag na bekendmaking.
 3. Akkoord te gaan met tekstuele wijzigingen onder mandaat van portefeuillehouder burgemeester Heiligers.

Voorstel programma Organiseren over Aangepaste verordening gemeentelijke onderscheidingen 2020

Het college besluit de aangepaste verordening gemeentelijke onderscheidingen 2020 inclusief toelichting en raadsbericht aan de raad te verzenden. 

Voorstel programma Wonen & Werken over het 5G netwerk

Het college besluit de raad te informeren met bijgevoegd raadsbericht met bijlage.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beantwoording vragen PvdA over Haalbaarheidsonderzoek Sport en Wonen

Het college besluit de raad met een raadsbericht te informeren over de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA over het Haalbaarheidsonderzoek Sport en Wonen in De Kwakel.

Voorstel programma Samenleven over Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen de mededeling van 10 augustus 2020

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen. 

Voorstel programma Samenleven over Bestuurlijke reactie thematisch onderzoek respijtzorg Wmo-toezicht

Het College besluit de bestuurlijke reactie op het onderzoeksrapport respijtzorg van de Wmo-toezichthouder vast te stellen.

Voorstel programma Leven over Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Uithoorn 2021

Het college besluit:

 1. Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de verordening beslistermijn schuldhulpverlening Uithoorn 2021.
 2. Om de verordening beslistermijn schuldhulpverlening Uithoorn 2021 ter informatie aan het participatieplatform Sociaal Domein toe te sturen.

Voorstel programma Samenleven over Voortgang nieuwbouw MFA Zijdelwaard

Het college besluit de raad met het bijgevoegde raadsbericht te informeren over de voortgang van het project.