Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 46, 2020

Voorstel programma Organiseren over Deelname aan het experiment met centraal tellen TK21

Het college besluit aan de raad voor te stellen om in te stemmen met deelname aan het experiment met centraal tellen bij de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021.

Voorstel programma Organiseren over Vergoeding Stembureauleden

Het college besluit in te stemmen met de ‘Regeling vergoeding stembureauleden en tellers 2020 gemeente Uithoorn’ en kennis te nemen van het ‘Profiel leden stembureau'.

Voorstel programma Wonen & Werken over Grondstoffenbeleid 2020-2025

Het college besluit het Grondstoffenbeleid Uithoorn 2020 – 2025 voor te leggen aan de raad en de raad met een raadsvoorstel te verzoeken te besluiten tot:

  1. Vaststellen van het Grondstoffenbeleid Uithoorn 2020 – 2025;
  2. Invoering van Fase 1 (gescheiden inzameling van GFT) per september 2021;
  3. Een investeringsbedrag beschikbaar te stellen van afgerond € 430.000 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten (afgerond € 37.000) te dekken uit de afvalstoffenheffing (afgerond € 3);
  4. De structurele kosten en opbrengsten van het 4e kwartaal 2021 van fase 1 (€ 91.000) te dekken uit de budgetegalisatiereserve
  5. De structurele kosten en opbrengsten vanaf januari 2022 van fase 1 te verwerken in de (meerjaren)begroting en dit te dekken uit de afvalstoffenheffing (afgerond € 30);
  6. Een éénmalig exploitatiebudget in 2021 beschikbaar te stellen van afgerond € 95.000 voor het verstrekken van GFT aanrechtbakjes en dit te dekken uit de budgetegalisatiereserve;
  7. De werkelijke berekening van de afvalstoffenheffing te betrekken bij het opstellen van de begroting 2022 (paragraaf lokale heffingen) en vaststelling van de belastingverordening afvalstoffenheffing;
  8. Toewerken naar de invoering van fase 2 (diftar), waarbij een uitvoeringsplan t.z.t ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Voorstel programma Wonen & Werken over Haalbaarheidsonderzoek alternatieve woningbouwlocaties in De Kwakel (voorheen Sport en Wonen in De Kwakel)

Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen om de rapportage ‘Resultaten haalbaarheidsonderzoek alternatieve woningbouwlocaties in De Kwakel’ vast te stellen.
  2. De raad voor te stellen om het college de opdracht te geven om met een opzet te komen voor een Vervolgonderzoek naar de maatschappelijke effecten, met in ieder geval aandacht voor de volgende onderwerpen:

a. Een woningbouwprogramma dat recht doet aan de behoefte van Uithoorn.
b. Een zorgvuldige afweging voor bouwen binnen de LIB5 zone binnen deze specifieke situatie.
c. Nadrukkelijk te kijken naar een goede inpasbaarheid op de locatie Legmeer-West met inachtneming van andere initiatieven zoals Legmeerbos.
d. Inachtneming van de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam.
e. En met een goede ruimtelijke ordening en financiële passendheid als uitgangspunt.

3. De kosten van het maken van een opzet voor het Vervolgonderzoek te financieren uit het restant van het haalbaarheidsonderzoek. 

Voorstel programma Organiseren over Belastingverordeningen 2021

Het college besluit aan de raad voor te stellen om de navolgende belasting-verordeningen 2021 vast te stellen:

1. Algemene rechtenverordening 2021
2. Verordening rioolheffing 2021
3. Verordening onroerende zaakbelastingen 2021
4. Verordening afvalstoffenheffing 2021
5. Verordening forensenbelasting 2021
6. Verordening grafrechten 2021
7. Verordening marktgelden 2021
8. Verordening hondenbelasting 2021
9. Verordening liggelden 2021
10. Verordening precariobelasting 2021
11. Verordening rioolaansluitrecht 2021
12. Verordening toeristenbelasting 2021

Voorstel programma Organiseren over Slotwijziging 2020

Het college besluit aan de raad voor te stellen: 

1. De Slotwijziging 2020 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, investeringen, mutaties reserves, en budgetoverhevelingen vast te stellen
2. De sturingsregimes op verbonden partijen vast te stellen 
3. Het controleprotocol aan te vullen met de volgende tekst: “Voor de Wmo en Jeugdwet de rapportagetolerantie te bepalen op € 125.000, overeenkomstig het advies van het isociaaldomein.”
4. Het tekort van de Slotwijziging 2020 van € 985.000 te dekken uit de Algemene Risicoreserve. 

Voorstel programma Wonen & Werken over Lijst moties en toezeggingen (versie 24 september 2020) 

Het college besluit de lijst van moties en toezeggingen vast te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over ontwerp bestemmingsplan Drechtdijk 25-27.

Het college besluit:

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 25-27, en 
2. het ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 25-27 ter inzage te leggen gedurende 6 weken (conform Wro en Awb).

Voorstel programma Samenleving over Raadsbericht motie behoud fotowand Dorpscentrum

Het college besluit de raad te informeren conform bijgevoegd raadsbericht.