Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 45, 2020

Voorstel programma Samenleving Beleidsregels Bbz

Het college besluit de beleidsregels Bbz vast te stellen met inwerkingtreding van 1 januari 2020.

Voorstel programma Wonen en Werken Plan van aanpak op weg naar RES 1.0

Het college besluit:

1. Het plan van aanpak duurzame opwek, “Uithoorn op weg naar RES 1.0” vast te stellen.
De hoofdpunten van deze aanpak zijn:
a. Voor RES 1.0 starten met zon op grote daken
b. Integrale afweging potentiële zoekgebieden zon en/of wind met andere opgaven via
de gemeentelijke omgevingsvisie, nadere uitwerking eventueel mogelijk richting
RES 2.0
c. Uitgangspunt ‘geen zon in veenweidegebied’ toetsen in proces omgevingsvisie
d. Zon op parkeerplaatsen niet nader uitwerken, bij kansen meenemen
2. De gemeenteraad hierover met een raadsbericht te informeren.

Voorstel programma Wonen en Werken beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Banken 3

Het college besluit:

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
2. De bezwaren ongegrond te verklaren onder aanvulling van de motivering ter zake van
de uitvoering van de ramen aan de noord-oostgevel van de garage.
3. Het verzoek om proceskosten af te wijzen.

Voorstel programma Organiseren Beantwoording raadsvragen begroting 2021 en 2e Turap 2020

Het college besluit de vragen over de programmabegroting en de 2e Turap te beantwoorden met bijgaande stukken.

Voorstel programma Wonen en Werken Beantwoording schriftelijke vragen DUS!

Woningmarkt en miljoenennota.
Het college besluit een raadsbericht, betreft de beantwoording van de schriftelijke vragen
gesteld door de fractie DUS! over de woningmarkt en de miljoenennota, ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Voorstel programma Samenleving Bluswatervoorziening

Het college besluit de raad te informeren met een raadsbericht over de bluswatervoorziening.

Voorstel programma Organiseren Raadsbericht AHC brief Stedin september 2020

Het college besluit de raad te informeren met bijgaand raadsbericht. 

Voorstel programma Wonen en Werken Reactie gemeente Uithoorn op uitvoeringsplan hinderreductie Schiphol en LVNL

Het college besluit:

1. De brief met de reactie op het uitvoeringsplan hinderreductie die in afstemming met de
raadswerkgroep Schiphol is opgesteld te onderschrijven en aan Schiphol en LVNL te
versturen.
2. De raad te informeren door middel van bijgaand raadsbericht en brief.

Voorstel programma Wonen en Werken Rood asfalt, plan van aanpak en voortgangsrapportage

Het college besluit de raad met een raadsbericht te informeren over de actiepunten uit het "intern onderzoek rood asfalt" met een plan van aanpak en een eerste voortgangsrapportage.

Voorstel programma Wonen en Werken Vaststelling bestemmingsplan 'ZIjdelveld naast nummer 66c

Het college besluit:

1. Een hogere waarde vast te stellen voor de nieuw te bouwen woning naast Zijdelveld
66c.
2. In te stemmen met het vast te stellen bestemmingsplan ‘‘Zijdelveld naast nummer 66c’.
3. De gemeenteraad voor te stellen om:
a. het bestemmingsplan ‘Zijdelveld naast nummer 66c’, zoals vervat in
planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPZijdelvldnaast66-VG01, vast te stellen en te
bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt
van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige
Topografie;
b. geen exploitatieplan conform artikel 6.12 e.v. Wro vast te stellen.

Voorstel programma Samenleving Klacht de heer X

Het college besluit de klacht van klager ongegrond te verklaren en klager hierover te informeren.