Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 44, 2020

Voorstel programma Wonen & Werken over Standplaatsenbeleid: beleidsregels en strategische uitgangspunten

Het college besluit:

1.    de beleidsregels standplaatsen Uithoorn 2020 op de volgende onderdelen aan te passen en definitief vast te stellen:

a.    tijdsduur voor vergunningen voor het innemen van vaste standplaatsen te stellen op 5 jaar;
b.    de standplaatshouders die beschikken over een vergunning voor onbepaalde tijd eenmalig een
c.    overgangstermijn van 5 jaar geven;
d.    de vergunningen voor onbepaalde tijd ambtshalve te wijzigen in bepaalde tijd;
e.    de incidentele standplaatsvergunning voor een oliebollenkraam in aanmerking laten komen voor een vergunning van 3 jaar voor maximaal 4 weken per jaar in dec/jan;
f.    in het beleid opnemen dat bij ziekte en een reguliere vakantie de vergunning niet zal worden ingetrokken;
g.    de vergunning is persoonsgebonden hetgeen betekent dat dit altijd de aanvrager is;
h.    het college het recht behoudt een vergunning voor minder dan 5 jaar te verlenen; wanneer de plannen en de termijn waarop een reconstructie of bestemmingsplanwijziging o.i.d. in zijn algemeenheid voldoende concreet zijn,

  • de beleidsregels standplaatsen Uithoorn 2020 en de Strategische uitgangspunten standplaatsenbeleid 2020 bekend te maken via de gemeentepagina, de website, via Overheid.nl én degenen die een zienswijze hebben ingebracht met een brief; 
  • de beleidsregels en de Strategische uitgangspunten standplaatsenbeleid 2020 in werking te laten treden 1 dag na bekendmaking.

2.    de strategische uitgangspunten standplaatsenbeleid 2020 (hierna: “SUS 2020”) vast te stellen en ter besluitvorming aan de Raad voor te leggen middels bijgaand Raadsvoorstel.

Voorstel programma Organiseren over Vaststellen vacaturetekst gemeentesecretaris en wijziging in Protocol Gemeentesecretaris

Het college besluit:

1.    De opgestelde vacaturetekst vast te stellen.
2.    Akkoord te gaan met de wijzigingen in het protocol.    

Voorstel programma Organiseren over Tweede voortgangsrapportage (incl. tweede begrotingswijziging) Duo+ 2020

Het college besluit:

1.    De raad de tweede voortgangsrapportage ter kennisname aan te bieden.
2.    De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de tweede begrotingswijziging Duo+ 2020.

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht inzake commissievragen over Invest-MRA

Het college besluit akkoord te gaan met verzending van een raadsbericht.

Voorstel programma Samenleving over Raadsbericht stand van zaken COVID-19 VrAA 19 oktober 2020

Het college besluit akkoord te gaan met verzending van een raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren over Nieuwsbericht NH Nieuws over geheimhouding

Het college besluit in te stemmen met de aanpassing en nuancering van de informatie met betrekking tot het NH Nieuwsbericht over geheimhouding en Uithoorn en de raad middels een raadsbericht hierover te informeren en een kort persbericht hierover uit te brengen.