Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 43, 2020

Voorstel programma Samenleving over Integraal handhavingsplan sociaal domein en beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020

Het college besluit:

  1. Het integraal handhavingsplan sociaal domein 2020-2022 vast te stellen.
  2. De beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 vast te stellen met inwerkingtreding op 1 november 2020.

Voorstel programma Samenleving over verlenging duur renteloze lening Sv KDO

Het college besluit:

  1. In te stemmen dat in 2020 er geen aflossing plaats vindt op de door de gemeente Uithoorn verstrekte renteloze lening t.b.v. de bouw van het clubgebouw van Sv KDO.
  2. In te stemmen dat de looptijd van de renteloze lening t.b.v. de bouw van het clubgebouw bij Sv KDO wordt verlengd met één jaar naar december 2031 (in plaats van december 2030).
  3. Sv KDO te informeren middels bijgevoegde brief.

Voorstel programma Organiseren over Steunpakketten Rijksoverheid kwijtschelden huren

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorstel kwijtschelden huur zoals in de toelichting en bijgevoegde bijlage is opgenomen en de financiële consequenties hiervan te verwerken in de begroting 2020 bij de slotwijziging.
  2. De aanvragen ten behoeve van financiële compensatie sport in te dienen bij de Rijksoverheid.
  3. Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen stellen wij u voor kaders op te stellen voor de steunpakketten van onder andere dorpshuizen, scouting, en cultuur.

Voorstel programma Organiseren over Procesbesluit en machtiging de heer X

Het college besluit gelet op artikel 160 aanhef en sub f van de Gemeentewet tot het voeren van verweer in de juridische procedures met de heer X. De burgemeester besluit gelet op artikel 160 aanhef en sub f van de Gemeentewet tot het voeren van verweer in de juridische procedures met de heer X. 

Voorstel programma Wonen & Werken over afwijzen verzoek snippergroen Grevelingen 19

Het college besluit de grond niet te verkopen aan de bewoner van Grevelingen 19.