Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 42, 2020

Voorstel programma Wonen en Werken Raadsbericht info voor BOT sessie grondstoffenbeleid

Het college besluit de gemeenteraadsleden met een raadsbericht en informatieve memo's te informeren, mede ter voorbereiding op bijeenkomst over het grondstoffenbeleid.

Voorstel programma Samenleving Raadsbericht aanhoudingen straatroven

Het college besluit een raadsbericht te verzenden naar de raad.

Voorstel programma Wonen en Werken Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de voorgestelde (gedeeltelijke) dezonering van het industrieterrein en hogere waarden vast te stellen voor industrielawaai en wegverkeerslawaai voor de woningen aan Thamerweg 74 t/m 76 en voor industrielawaai voor de woning aan Industrieweg 2.
  2. In te stemmen met de Nota zienswijze bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 2020’.
  3. In te stemmen met het wijzigen van het ontwerpbestemmingsplan ‘‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ conform de Nota van wijzigingen bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’.
  4. De gemeenteraad voor te stellen om:

a. de ‘Nota zienswijze bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ vast te
stellen;
b. in te stemmen met de Nota van wijzigingen bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’, zoals vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-VG01, gewijzigd vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
c. geen exploitatieplan conform artikel 6.12 e.v. Wro vast te stellen.