Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 40, 2020

Voorstel programma Samenleving Jaarverantwoording kinderopang 2019

Het college besluit:

  1. De jaarverantwoording kinderopvang 2019 vast te stellen.
  2. De jaarverantwoording kinderopvang 2019 ter kennisname aan te bieden aan de raad.
  3. De jaarverantwoording via www.isd.owinsp.nl in te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs ten behoeve van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voorstel programma Samenleving beleidsregels subsidie 2021

Het college besluit:

  1. Conform de Algemene Subsidieverordening 2012 de beleidsregel inzake ‘Beleidsregels voor subsidieaanvragen 2021’ vast te stellen;
  2. De aangepaste Nadere regels subsidie VE peuteropvang gemeente Uithoorn vaststellen;
  3. Voor de beleidsregels 1 tot en met 10 een budget van € 1.761.303,- beschikbaar te stellen en te dekken uit de daarvoor beschikbare begrotingsposten;
  4. De aanvraagtermijn voor structurele subsidies eenmalig te verzetten naar 1 november 2020;
  5. De maatschappelijke organisaties te informeren over de subsidiemogelijkheden middels publicatie;
  6. de raad te informeren met een raadsinformatiebrief.    

Voorstel programma Wonen en Werken Raadsbericht Havengebied

Het college besluit de door het CDA gestelde vragen over het Havengebied met een raadsbericht te beantwoorden.

Voorstel programma Samenleving raadsbericht stand van zaken corona

Het college besluit in te stemmen met de inhoud en verzending van een raadsbericht. 

Voorstel programma Wonen en Werken raadsbericht voortgang Uithoornlijn oktober 2020

Het college besluit de raad met een raadsbericht te informeren over de voortgang van de Uithoornlijn.

Voorstel programma Wonen en Werken stand van zaken beleidsvoorstel nieuwe woonruimteverdeling

Het college besluit een raadsbericht, betreft de stand van zaken rondom het beleidsvoorstel nieuwe woonruimteverdeling, ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Voorstel programma Wonen en Werken staat van onderhoud groenvoorzieningen

Het college besluit de door het CDA schriftelijk gestelde vragen over de staat van onderhoud van de groenvoorzieningen met een raadsbericht te beantwoorden.

Voorstel programma Wonen en Werken Uitnodiging voor een bijeenkomst over kaders voor de Omgevingsvisie

Het college besluit de raad middels een bericht uit te nodigen voor een bijeenkomst op 27 oktober 2020.