Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 39, 2020

Voorstel programma Organiseren Tweede Turap 2020. 

Het college besluit:
Aan de raad voor te stellen:

 1. De Tweede Turap 2020 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, investeringen, mutaties reserves en budgetoverhevelingen vast te stellen.
 2. Het positieve resultaat na de tweede Turap 2020 van € 593.000 inzetten om de geraamde onttrekking aan de budgetegalisatiereserve te verlagen.
 3. Het Normenkader 2020 vast te stellen. 

Voorstel programma Organiseren Programmabegroting 2021. 

Het college besluit:
Aan de raad voor te stellen:

 1. De programmabegroting 2021 vast te stellen.
 2. De in de programmabegroting 2021 genoemde lasten en baten per programma, investeringen, subsidieplafonds en onttrekkingen en toevoegingen aan reserves vast te stellen.

Voorstel programma Samenleving Versie september Koersplan Sociaal Domein. 

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de inhoud van het ‘Koersplan Sociaal Domein’.
 2. In te stemmen om het ‘Koersplan Sociaal Domein’ ter besluitvorming voor te leggen aan de raad, zie bijgaand Raadsvoorstel.

Voorstel programma Wonen en Werken Voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 17.

Het college besluit het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’ vrij te geven voor inspraak (4 weken) en wettelijk vooroverleg.

Voorstel programma Organiseren Viering Verenigde Naties 75 jaar.

Het college besluit in de week van 19 tot en met 23 oktober de Thamerkerk en de vlaggenmast van het gemeentehuis blauw te verlichten ter ere van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties.

Voorstel programma Samenleving rookvrije speelplekken. 

Het college besluit de raad met een raadsbericht te informeren over de afhandeling van de motie van Groen Uithoorn, waarmee het college wordt verzocht voor de zomer bij de openbare speeltuinen borden "rookvrije generatie" op te hangen. 

Voorstel programma Samenleving geactualiseerde begroting 2020, begroting 2021 regeling GGD Amsterdam-Amstelland (veilig thuis)  en regioprogramma “veiligheid voor elkaar”.

Het college besluit:

 1. Aan de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2020 en de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland.
 2. Aan de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op het concept-regioprogramma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ‘Veiligheid voor Elkaar’.

Voorstel programma Samenleving Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 4 juni 2020 tot het ingevolge de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) afwijzen van de aanvraag om een uitkering in de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. 

Het college besluit: 

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen.

Voorstel programma Samenleving Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 23 juli 2020 tot het ingevolge de Participatiewet – onder meer – toekennen van de tijdelijke inkomensvoorziening per 7 april 2020. 

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen.

Voorstel programma Samenleving Beleidsnota nieuwe Wet inburgering 'Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren 2020 - 2024’. 

Het college besluit: 

 1. In te stemmen met de inhoud van de beleidsnota nieuwe Wet inburgering ‘Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren 2020 - 2024'.
 2. In te stemmen om de beleidsnota ter besluitvorming voor te leggen aan de raad, zie bijgaand Raadsvoorstel.

Voorstel programma Samenleving Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 7 januari 2020 tot het ingevolge de Participatiewet verlenen van een ontheffing van de verplichting om naar vermogen algemeen werk te zoeken en te aanvaarden en de tegenprestatie tot 12 december 2021. 

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ontvankelijk en gegrond verklaren.
 2. Het bestreden besluit herroepen.
 3. Geen vergoeding in de proceskosten toekennen.
 4. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen.