Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 38, 2020

Voorstel programma Organiseren Algemene Ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Het college besluit:
Om tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG van 25 september 2020:
1. in te stemmen met:

 • de benoeming van de leden van de notulencommissie (agendapunt 2 ALV);
 • de vaststelling van de notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering 19 november 2019 (agendapunt 3 ALV)

2. naar aanleiding van de uitslag van de ledenraadpleging van mei/juni 2020 de volgende voorstellen te bekrachtigen (agendapunt 5 ALV):

 • Invulling van vacatures in VNG- bestuur en commissies;
 • Financieel jaarverslag 2019 en dechargeverlening bestuur;
 • Contributievoorstel VNG 2021;
 • GGU-voorstellen: Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2021 en verruiming GGU met activiteiten handhaving & naleving;
 • Resolutie ‘Normen opdrachtgeverschap jeugdbescherming-keten’ (NvO);
 • Voorstel ‘Onderkant arbeidsmarkt’ als follow-up eerdere resolutie.

3. als volgt in te stemmen met betrekking tot de uitvoering van moties van eerdere ALV-en (agendapunt 6 ALV):

 • Inburgering: in te stemmen met uitvoering van de motie en het voorstel de motie als afgedaan te beschouwen;
 • Tekorten veilig thuis: in te stemmen met uitvoering van de motie en het voorstel de motie als afgedaan te beschouwen;
 • Abonnementstarief WMO / sturingsmogelijkheden WMO: in te stemmen met uitvoering van de motie en het voorstel m.b.t. het onderdeel abonnementstarief aanhouden en het voorstel m.b.t. het onderdeel sturingsmogelijkheden als afgedaan te beschouwen;
 • Interbestuurlijke verhoudingen/ financiën/ IBP: in te stemmen met de uitvoering van de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
 • Financiën GGZ: in te stemmen met de uitvoering van de motie en het voorstel om de motie aan te houden
 • Financiën jeugdzorg: in te stemmen met de uitvoering van de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
 • WvGGZ: in te stemmen met uitvoering van de motie en het voorstel de motie als afgedaan te beschouwen;
 • Spoedeisende hulp: in te stemmen met uitvoering van de motie en het voorstel de motie als afgedaan te beschouwen;
 • Specifieke uitkering sport: in te stemmen met de uitvoering van de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
 • Politie: in te stemmen met uitvoering van de motie en het voorstel de motie als afgedaan te beschouwen;
 • Financiële randvoorwaarden; in te stemmen met uitvoering van de motie en het voorstel de motie als afgedaan te beschouwen;
 • Regionale Energiestrategieën: in te stemmen met uitvoering van de motie en het voorstel de motie als afgedaan te beschouwen;
 • Warmtewet en warmtetransitie; in te stemmen met de uitvoering van de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
 • Eigenaarschap lokale gemeenschappen en relatie met stedelijke vernieuwing: in te stemmen met uitvoering van de motie en het voorstel de motie als afgedaan te beschouwen;
 • Corporaties als startmotor duurzaamheidsmaatregelen: in te stemmen met uitvoering van de motie en het voorstel de motie als afgedaan te beschouwen;
 • Afbouw olie- en gaswinning, voldoende netwerkcapaciteit passend in de omgeving en omkering bewijslast bij mijnbouwschade: in te stemmen met uitvoering van de motie en het voorstel de motie als afgedaan te beschouwen
 • Behoud van mogelijkheid om zowel bron- als nascheiding van PMD (Plastic-, Metaal-, en Drankenkartonverpakkingen) in één gemeente te faciliteren: in te stemmen met uitvoering van de motie en het voorstel de motie als afgedaan te beschouwen.

4. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de statuten met ingang van 1 november 2020 en deze vast te stellen conform het voorstel in de doorlopende tekst (Agendapunt 7 ALV).
5. Motie handhaving vuurwerkverbod over te nemen (Agendapunt 8 rondvraag/wvttk/moties)
6. de 1e locoburgemeester aan te wijzen als vertegenwoordiger om de stemmen van de gemeente uit te brengen en om via de chatfunctie vragen te stellen of opmerkingen te maken;

De burgemeester besluit de 1e locoburgemeester te machtigen om de gemeente te vertegenwoordigen door de bovengenoemde besluiten tijdens de digitale ALV op 25 september 2020 in stemming te brengen en daar waar nodig namens het college gebruik te maken van de chatfunctie in verband met het stellen van vragen.

Voorstel programma Organiseren Aanpassing verordening gemeentelijke onderscheidingen 2020. 

Het college besluit de aangepaste ‘verordening gemeentelijke onderscheidingen 2020’ voor te leggen aan de raad.

Voorstel programma Organiseren Archiefinspectierapport 2020. 

Het college besluit:

 1. Het Archiefinspectierapport 2020 vast te stellen
 2. Het Archiefinspectierapport 2020 aan de Provincie te sturen

Voorstel programma Wonen en Werken BOB: handhaving laswerkzaamheden Zijdelveld.30. 

Het college besluit:

 1. Het bezwaar van 28 april 2020 ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het besluit van 21 april 2020 in stand te laten;
 2. Bezwaarmaker en derde-belanghebbende van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen en Werken BOB: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, Knobbelzwaan 125.

Het college besluit:

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 28 februari 2020 als niet-ontvankelijk te verklaren en de besluiten van 20 januari 2020 in stand te laten;
 2. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen en Werken BOB: wegslepen auto op marktterrein.

Het college besluit 

 1. Het bezwaar van 28 april 2020 ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het besluit van 21 april 2020 in stand te laten;
 2. Bezwaarmaker en derde-belanghebbende van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Samenleving Halfjaarrapportage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2020. 

Het college besluit kennis te nemen van de halfjaarrapportage 2020 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Voorstel programma Wonen en Werken Kootpark-Oost.

Het college besluit de raad te informeren met de bijgevoegde raadsbericht over de voortgang van Kootpark-Oost. 

Voorstel programma Samenleving Raadsbericht stand van zaken COVID-19 VrAA 10 september 2020. 

Het college besluit een raadsbericht aan de raad te verzenden. 

Voorstel programma Samenleving Raadsbericht straatroven. 

Het college besluit akkoord te gaan met de inhoud en verzending van het raadsbericht.

Voorstel programma Wonen en Werken Schriftelijke vraag Groen Uithoorn afsluiting Wilhelminakade. 

Het college besluit de raadsvragen van Groen Uithoorn conform bijgevoegd beantwoording in het raadsbericht aan de gemeenteraad te sturen. 

Voorstel programma Wonen en Werken Uitnodiging informatieve sessie raad aanpassen grondstoffenbeleid. 

Het college besluit de gemeenteraadsleden met een raadsbericht uit te nodigen voor een informatieve sessie over de aanpassing van het grondstoffenbeleid.

Voorstel programma Wonen en Werken Vastgoedexploitaties en Objectenadministratie. 

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de rapportage Vastgoedexploitaties Uithoorn en de geactualiseerde objectenadministratie.
 2. Akkoord te gaan met de benoemde vervolgacties in de rapportage en het voorliggende collegevoorstel.
 3. Akkoord te gaan met de inhoud van het raadsbericht en de verzending hiervan naar de gemeenteraad.

Voorstel programma Wonen en Werken Voortgang aanpassing grondstoffenbeleid. 

Het college besluit de raad met een raadsbericht te informeren over de voortgang van de aanpassing van het grondstoffenbeleid en de veranderde aanpak van de participatie over dit onderwerp.