Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 37, 2020

Voorstel programma Organiseren Vacatures VNG bestuur en commissies. 

Het college besluit op geen van de opengestelde vacatures te solliciteren.

Voorstel programma Samenleving Uitnodiging voor Informele sessie Sociaal Domein 22 september 2020.

Het college besluit de raadsvragen over de jaarstukken 2019 te beantwoorden met bijgaand raadsbericht.

Voorstel programma Samenleving Uitnodiging voor alle raadsleden voor het bijwonen van de activiteiten in de Week van de Veiligheid 2020 (week 41).

Het college besluit de uitnodiging voor alle raadsleden voor het bijwonen van de activiteiten in de Week van de Veiligheid 2020 (week 41) aan de raad te verzenden.

Voorstel programma Samenleving raadsvragen beveiligingsplan Suwinet.

Het college besluit de raad antwoord te geven op de gestelde vragen middels bijgaand raadsbericht.

Voorstel programma Wonen en Werken Raadsbericht Haalbaarheidsonderzoek Sport en Wonen in De Kwakel. 

Het college besluit:

  1. in het haalbaarheidsonderzoek Sport en Wonen in De Kwakel de focus te beperken tot verplaatsing van Thamen incl. jeu de boules naar De Legmeer;
  2. de Raad met een raadsbericht te informeren over de stand van zaken van het Haalbaarheidsonderzoek Sport en Wonen in De Kwakel.

Voorstel programma Organiseren Raadsbericht AHC brief Stedin juli 2020. 

Het college besluit om de raad te informeren over de stand van zaken mbt het project lange termijn financiering Stedin (LTF).

Voorstel programma Samenleving jaarverslag leerplicht 2019/2020.

Het college besluit dit jaarverslag ter kennisname te sturen aan de raad door middel van bijgaand raadsbericht.

Voorstel programma Samenleving Convenant Wmo-toezicht GGD Amsterdam en Amstelland gemeenten. 

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het convenant inclusief toetsingskader tussen de GGD Amsterdam en de Amstelland gemeenten betreffende de uitvoering van het Wmo-toezicht;
  2. Wethouder Zijlstra te mandateren om bovengenoemd convenant te ondertekenen.