Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 35, 2020

Voorstel programma Wonen en Werken Raadsbericht zienswijze Aanvullingsregeling geluid

Het college besluit de raad middels bijgevoegd bericht op de hoogte te stellen van de zienswijze die is ingediend tijdens de consultatieronde van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de ‘Ontwerp-Aanvullingsregeling geluid’.

Voorstel programma Samenleving MRA: concept werkplan en begroting

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het werkplan MRA 2021;
  2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting MRA 2021

Voorstel programma Wonen en Werken Vaststelling bestemmingsplan Vuurlijn 13

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het wijzigen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 13’ conform de Nota ambtelijke wijzigingen bij ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13.
  2. De raad conform raadsvoorstel voor te stellen om:

-    Met inachtneming van beslispunt 1 het bestemmingsplan ‘Vuurlijn 13’ , als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn13-ON01, gewijzigd vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
-    Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12 e.v. Wro vast te stellen, omdat het verhalen van kosten anderszins verzekerd is.

Voorstel programma Samenleving Raadsbericht stand van zaken COVID-19 VrAA 20 augustus 2020

Het college besluit akkoord te gaan met het raadsbericht en deze naar de raad te sturen.

Voorstel programma Organiseren Lijst moties en toezeggingen 19-08-2020

Het college besluit de lijst moties en toezeggingen (versie 19 augustus 2020) voor te leggen aan de raad.