Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 34, 2020

Voorstel programma Samenleving Plan van aanpak Jaarwisseling 2020-2021 en jeugdoverlast. 

  1. Het Plan van aanpak jaarwisseling 2020 – 2021 en jeugdoverlast vast te stellen (inclusief de gevraagde financiële middelen van jaarlijks € 155.000 voor de jaren 2021 en 2022).
  2. De raad te informeren over het Plan van aanpak jaarwisseling 2020 – 2021 en jeugdoverlast, met het bijbehorende raadsbericht.

Voorstel programma Wonen en Werken Ontwerpbestemmingsplan 'Zijdelveld naast nummer 66c'. 

Het college besluit:

  1. Een hogere grenswaarde vast te gaan stellen voor wegverkeerslawaai voor de nieuw te bouwen woning aan Zijdelveld, naast nummer 66c;
  2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld naast nummer 66c’ en het plan vrij te geven voor ter inzage legging.

Voorstel programma Wonen en Werken BOB: Afvalstoffen Brusselflat. 

Het college besluit:

  1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 14 februari 2020 ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het besluit van 20 januari 2020 in stand te laten;
  2. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Samenleving Aanpak jeugdoverlast Groen Rode Scheg. 

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het bijgevoegde gunningsadvies van Stichting Rijk;
  2. Alle partijen te informeren over het gunningsadvies met in acht name van de opschortende termijn van 20 dagen na verzending van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers.
  3. Het college besluit op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub f van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot dit collegevoorstel en bijlagen tot het moment van gunning.