Publicatielijst besluiten van burgemeester en wethouders volgnummer: week 41, 2021

Voorstel programma Wonen en Werken over Metropool Regio Amsterdam Duurzaamheid Top

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de volgende vijf afspraken in het kader van de MRA-duurzaamheidstop op 15 oktober 2021:

a. Green deal houtbouw: ondertekening van het jaarlijks te actualiseren convenant (‘Green
Deal’) Houtbouw MRA 2021-2025.
b. Green deal circulair textiel (afspraken).
c. Green deal fietsmetropool: ondertekening van het daarop gerichte overkoepelende
convenant.
d. Niet herbruikbaar plastic (afspraken).
e. Circulair opdrachtgeven en inkopen (herbevestiging afspraken).

2. Bijgaande brief te versturen aan de Metropoolregio Amsterdam inzake de 5 afspraken.
3. De intentie uit te spreken akkoord te gaan met de vijf afspraken, onder voorwaarde dat deze intern nader worden onderzocht en de consequenties voor de gemeente duidelijk worden gemaakt.

Voorstel programma Leven over Aangepaste werkwijze Participatiewet in verband met corona 

Het college besluit:

 1. Huisbezoeken alleen af te leggen indien dit noodzakelijk wordt geacht, Hierbij wordt het protocol “huisbezoek, afspraak op het gemeentehuis of op een andere locatie tijdens Covid19” van Duo+ gevolgd.
 2. Waar nodig gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden om af te zien van de zoektermijn voor jongeren.
 3. De sollicitatieplicht voor 27+ te hanteren en waar nodig individueel maatwerk te leveren;
 4. De 28 dagen termijn voor verblijf in het buitenland, zoals die benoemd is in de Participatiewet, strikt te hanteren.
 5. Bij medische keuringen en belastbaarheidsonderzoeken ruimte te laten voor individueel maatwerk.
 6. Dienstverleningsgesprekken telefonisch te voeren met bijstandsklanten. In 2021 kunnen niet alle cliënten gesproken worden. Kwetsbare inwoners en cliënten die langere tijd niet zijn gesproken hebben prioriteit.
 7. Nieuwe bijstandsaanvragen telefonisch af te handelen.
 8. Soepel om te gaan met de identificatieplicht: identificatie via DigiD volstaat. 
 9. Deze werkwijze, die grotendeels al sinds 2020 gehanteerd wordt, vast te stellen tot 1 januari 2022, voor zover het niet mogelijk is de reguliere werkwijze eerder te hervatten.

Voorstel programma Leven over Uitnodiging Week van de Veiligheid 2021

Het college besluit een uitnodiging aan de raadsleden te sturen om de ondermijningscontainer (drugslab) te bezoeken.

Voorstel programma Leven over Oplevering en uitnodiging De Kuyper (MFA Thamerdal)

Het college besluit de raad te informeren met het bijgevoegde raadsbericht.

Voorstel programma Wonen en Werken over Jachtrecht

Het college besluit met een raadsbericht de schriftelijke vragen van DUS! met betrekking tot het jachtrecht dat door de gemeente Uithoorn is verhuurd te beantwoorden.

Voorstel programma Leven over Jaarrapportage 2020 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarrapportage 2020 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
 2. Met het raadsbericht de gemeenteraad op de hoogte te stellen van de Jaarrapportage 2020 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het afwijzen van bijzondere bijstand ingevolge de Participatiewet

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het afwijzen van bijzondere bijstand ingevolge de Participatiewet

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren. 
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen en Werken over Beantwoording raadsvragen PvdA inzake beheerplannen, Westeinderscheg en zienswijze BTAZ

Het college besluit het raadsbericht aan de raad te zenden.