Publicatielijst besluiten van burgemeester en wethouders volgnummer: week 40, 2021

Voorstel programma Organiseren over Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Uithoorn 2021

Het college besluit het 'Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Uithoorn 2021' met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 vast te stellen als kader voor de uitvoering van de inkoop en aanbesteding.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) afwijzen van de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.    

Beslissing op bezwaar, gericht tegen het gedeeltelijk toekennen van bijzondere bijstand ingevolge de Participatiewet

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.    

Voorstel Wonen en Werken over Volmachten inzake Regionale Ontwikkelmaatschappij

Het college besluit onder voorbehoud van een positief besluit van de Raad inzake de ROM MRA-NHN in de vergadering van 30 september 2021:

 1. Een volmacht te verlenen aan Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V. tot oprichting van ROM Regio B.V.
 2. Een volmacht te verlenen aan Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V. tot ondertekening van het aandeelhoudersbesluit waarin de gemeente Uithoorn in hoedanigheid van aandeelhouder van ROM Regio B.V. besluit tot onder andere oprichting van Transitiefonds B.V.
 3. Een volmacht te verlenen aan Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V. tot ondertekening van het aandeelhoudersbesluit waarin de gemeente Uithoorn in hoedanigheid van aandeelhouder van ROM Regio B.V. besluit tot onder andere oprichting van ROM Holding B.V.
 4. Een volmacht te verlenen aan Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V. tot ondertekening van het aandeelhoudersbesluit waarin de gemeente Uithoorn in hoedanigheid van aandeelhouder van ROM Regio B.V. besluit tot onder andere oprichting van MKB Fonds B.V.
 5. Een volmacht te verlenen aan Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V. tot ondertekening van het aandeelhoudersbesluit waarin de gemeente Uithoorn in hoedanigheid van aandeelhouder van ROM Regio B.V. besluit tot onder andere de bestuurdersovereenkomst van ROM Regio B.V.

Vervolg Voorstel Wonen en Werken over Volmachten inzake Regionale Ontwikkelmaatschappij

6.    In te stemmen met het aangaan van of goedkeuren van de volgende juridische documenten:

 • a.    de akte van oprichting ROM Holding B.V., ter inzage;
 • b.    de akte van oprichting ROM MKB-Fonds B.V., ter inzage;
 • c.    de akte van oprichting ROM Transitiefonds B.V.
 • d.    de bestuursovereenkomst ROM Holding B.V. –Staat – ROM Regio B.V.;
 • e.    de bestuursovereenkomst ROM Regio – aandeelhouder;
 • f.    het investeringsreglement van MKB-fonds, ter inzage;
 • g.    het investeringsreglement van Transitiefonds ROM Regio;
 • h.    het directiereglement ROM Holding, ter inzage;
 • i.    het reglement bestuur ROM Regio;
 • j.    het reglement Raad van Commissarissen ROM Holding en ROM Regio;
 • k.    de akte van oprichting ROM Regio B.V.

Uithoorn 2020: bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie

Het college besluit het rapport ‘Foto Uithoorn 2020’ ter vaststelling voor te leggen aan de raad, waarbij de ‘Foto Uithoorn 2020’ één van de bouwstenen vormt voor de gemeentelijke omgevingsvisie.

Voorstel programma Organiseren over Tweede Turap 2021

Het college besluit:

 1. Aan de raad voor te stellen:

a.    De Tweede Turap 2021 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, investeringen, mutaties reserves en budgetoverhevelingen vast te stellen.
b.    De geraamde onttrekking aan de algemene risicoreserve te verlagen met het saldo na de Tweede Turap van € 60.000.

2.  Het normenkader 2021 vast te stellen.    

Voorstel programma Organiseren over Programmabegroting 2022

Het college besluit aan de raad voor te stellen:

 1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen.
 2. De in de Programmabegroting 2022 genoemde lasten en baten per programma, investeringen, subsidieplafonds en onttrekkingen en toevoegingen aan reserves vast te stellen.

Voorstel programma Organiseren over Oplegnotitie bij de Programmabegroting 2022

Het college besluit aan de raad voor te stellen om in aanvulling op de vaststelling van de programmabegroting 2022:

 1. De keuze voor scenario 2 van de oplegnotitie bij de Programmabegroting 2022 vast te stellen.
 2. De Programmabegroting 2022 overeenkomstig scenario 2 van de oplegnotitie te wijzigen, inclusief de genoemde lasten en baten per programma, subsidieplafonds en onttrekkingen en toevoegingen aan reserves.

 Voorstel programma Wonen en Werken over Levering grond Thamerweg 48

Het college besluit:

 1. Het perceel kadastraal bekend gemeente Uithoorn sectie B, nummer 4015, ter grootte van circa 625 vierkante meter te verkopen overeenkomstig de opgestelde  concept akte van levering.
 2. De financiële consequenties van dit besluit te verwerken in de jaarrekening 2021.    

Voorstel programma Leven over Globale programma participatieweek Gemeentelijke omgevingsvisie

Het college besluit de raad te informeren over het globale programma voor de participatieweek Gemeentelijke omgevingsvisie en de raad uit te nodigen actief deel te nemen aan de verschillende onderdelen van het programma om in gesprek te gaan met de inwoners.

Voorstel programma Leven over Besluit op bezwaarschrift

Het college besluit:

 1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn (hierna: “de commissie) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De bestreden besluiten van 3 februari 2021 in stand te laten met correctie van het aangehaalde artikel 15 Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008 (hierna: “Asv”) in artikel 16 As.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.    

Voorstel programma Wonen en Werken over Beslissing op bezwaar brief 15 juni 2021 inzake Zijdelveld 33

Het college besluit:

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 16 september 2021 inzake het bezwaar tegen de brief van 15 juni 2021 betreffende de oprit naar Zijdelveld 33 te Uithoorn over te nemen en het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.
 2. De beslissing op bezwaar schriftelijk aan de gemachtigde van bezwaarmaker, de heer U. te Uithoorn, bekend te maken.