Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders volgnummer: week 18, 2021

Voorstel programma Leven over Raadsbericht stand van zaken Covid-19 van 23 april 2021

Het college besluit de raad te informeren over de laatste stand van zaken rondom Covid-19 door een raadsbericht naar de raad te sturen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Nieuwe beslissing op bezwaar Banken 3

Het college besluit:

 1. Een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen.
 2. Het bezwaar gegrond te verklaren en handhavend op te treden tegen de vastgestelde overtreding middels oplegging van een last onder dwangsom.
 3. Bezwaarmaker en de heer J.S. van de beslissing op bezwaar en het handhavingsbesluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Organiseren over Kapitaalvraag Stedin

Het college besluit:

1. In te stemmen met de Statutenwijziging en de wijziging van het aandeelhoudersconvenant geagendeerd op de AvA van Stedin van 25 juni 2021.
2. In te stemmen met het besluit tot uitgifte van cumulatief preferente aandelen voor maximaal €200 miljoen, geagendeerd op de AvA van Stedin van 25 juni 2021.
3. Onder de voorwaarde van instemming door de gemeenteraad in te stemmen met de verkrijging van cumulatief preferente aandelen, voor een maximaal bedrag van € 1.341.606, en daarmee:
a. in te stemmen met de ondertekening door deze gemeente van de investeringsovereenkomst en intekenbrief,
b. in te stemmen met het verlenen van een volmacht aan medewerkers van Loyens & Loeff N.V om de Verkrijger te vertegenwoordigen met betrekking tot:
i. het ondertekenen van de notariële akte van uitgifte van cumulatief preferente aandelen op naam in het kapitaal van Stedin Holding N.V. aan, onder andere, de Verkrijger conform de aan deze volmacht als bijlage gehechte intekenbrief; en 
ii. het doen van al dat door de Gevolmachtigde(n) als noodzakelijk geacht wordt met als doel het bewerkstelligen van de transactie(s) beoogd door deze volmacht.
4. In te stemmen met het verlenen van een volmacht aan wethouder Bouma om het bedrag waarvoor de gemeente intekent te verruimen tot maximaal € 2 miljoen op het moment dat het minimaal benodigde kapitaal van €180 miljoen (floor) niet wordt gehaald en – via het aan deze volmacht toegekende bedrag – de floor wel behaald zal worden en de transactie doorgang kan vinden.
5. Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de verkrijging voor maximaal € 2 miljoen van de nog uit te geven cumulatief preferente aandelen Stedin.
6. In te stemmen met de verzending als bijlage bij het raadsvoorstel van:
a. De brief van Stedin met het voorstel voor uitgifte van de preferente aandelen (bijlage A),
b. De aanbiedingsbrief van de aandeelhouderscommissie (bijlage B),
c. Presentatie Stedin Financieel gezond in de energietransitie (bijlage 12).
7. Geheimhouding op te leggen op de bijlagen:
a. Stedin Rapport Langetermijnfinanciering 31032021 (Bijlage 11),
b. Samenvatting rapport Rothschild & Co (Bijlage 15),
c. Samenvatting rapport Capitium (Bijlage 16),
Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 1, sub c en lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur waarbij het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de hier genoemde belangen.
8. Aan de raad te verzoeken om de door het college opgelegde geheimhouding op de onder punt 7 genoemde bijlagen te bekrachtigen ex artikel 25 lid 2 en 3 Gemeentewet.

Voorstel programma Leven over Jaarstukken 2020 en meerjarenraming 2022- 2025 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Het college besluit de raad conform raadsvoorstel voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de:

 1. Jaarstukken 2020
 2. Meerjarenraming 2021-2024 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Voorstel programma Wonen & Werken over Beantwoording raadsvragen CDA kwaliteit buitenruimte

Het college besluit het raadsbericht ter beantwoording van de raadsvragen van het CDA aan de raad te zenden. 

Voorstel programma Organiseren over Conceptbegroting Duo+ 2022 en conceptjaarrekening Duo+ 2020

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de conceptbegroting Duo+ 2022.
 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de conceptjaarrekening Duo+ 2020.
 3. De financiële effecten te betrekken bij de Kadernota 2022 en de eerste turap 2021.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar V. & afhandeling klacht V

Het college besluit:

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen.
 2. Het bezwaar van V., conform dit advies, ongegrond te verklaren.
 3. De door V. ingediende klacht tegen de bezwaarschriftencommissie ongegrond te verklaren.
 4. V. middels bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van de afhandeling van haar bezwaar en klacht.

Voorstel programma Organiseren over Begroting 2022 Gemeentebelastingen Amstelland

Het college besluit:

 1. Onder voorbehoud van zienswijzen uit de raad de Begroting 2022 GR Gemeentebelastingen Amstelland vast te stellen.
 2. Aan de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2022 GR Gemeentebelastingen Amstelland.

Voorstel programma Organiseren over Green Park Aalsmeer - Thermometer Q1 2021

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Thermometer per 31 maart 2021 van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. en deze middels bijgaand Bericht aan de raad ter kennis te brengen van de raad.
 2. Op basis van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot dit collegevoorstel met bijbehorende toelichting en alle bijlagen, voor een periode na het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot geheimhouding en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.
 3. De raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen:

a. De verplichting tot geheimhouding op het bericht aan de raad inclusief bijlagen van het college van burgemeester en wethouders van xx april 2021 over de Thermometer Q1-2021, op basis van Artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.
b. De termijn van de geheimhouding te bepalen op een periode te rekenen vanaf de datum van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 04 mei 2021 (zaaknummer 2016-020226) en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. 

Project reguleren volkstuintjes

Het college besluit dat wethouder De Robles portefeuillehouder wordt van dit project. Dit om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, daar de andere collegeleden persoonlijke betrokkenheid hebben bij dit onderwerp.