Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders volgnummer: week 17, 2021

Voorstel programma Organiseren over Nota financieel gezond

Het college besluit aan de raad voor te stellen om de Nota financieel gezond vast te stellen.

Voorstel programma Organiseren over Kadernota 2022

Het college besluit aan de raad voor te stellen om de Kadernota 2022 vast te stellen

Voorstel programma Organiseren over Eerste Turap 2021

Het college besluit aan de raad voor te stellen om:

 1. De Eerste Turap 2021 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, investeringen, mutaties reserves en budgetoverhevelingen vast te stellen.
 2. Het tekort van € 1,415 miljoen te dekken uit de algemene risicoreserve.

Voorstel programma Leven over Beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik Tozo

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het afwijken van opleggen bestuurlijke boetes in het kader van de Tozo.
 2. Het vastgestelde besluit afwijken opleggen bestuurlijke boete aan de accountant te versturen.
 3. Notitie Misbruik en Oneigenlijk gebruik Beleid (hierna M&O beleid) vast te stellen als basisdocument voor de accountant.

Voorstel programma Leven over Jaarverslag 2020 en ontwerp programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Het college besluit:

 1. Een voorstel doen aan de raad om geen zienswijze in te dienen inzake de jaarrekening 2020, de geactualiseerde begroting 2021 en de programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
 2. De structurele verhoging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van € 13.000 wordt meegenomen in de tweede Turap 2021 en de begroting 2022. Deze wordt gedekt uit de stelpost inflatiecorrectie;
 3. De portefeuillehouder, burgemeester P.J. Heiliegers, te mandateren om een tekstuele wijziging door te voeren in college/raadsvoorstel.

Voorstel programma Leven over coronacompensatie bij cultuur-, buurt- en jeugdorganisaties en kringloopwinkel

Het college besluit:

 1. De subsidieregeling ‘coronacompensatie voor cultuurorganisaties, buurthuizen en jeugdorganisaties en kringloopwinkel’ vast te stellen en te publiceren.
 2. Het hoofd van de afdeling Samenleving te mandateren te beslissen over de subsidieaanvragen van deze subsidieregeling.
 3. De portefeuillehouder, wethouder J. de Robles, te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren in het collegevoorstel.

Voorstel programma Leven over Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 1 oktober 2020 tot het ingevolge de Participatiewet afzien van verdere invordering c.q. afwijzing van het verzoek om kwijtschelding

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Vaststelling bestemmingsplan 'Vuurlijn 17'

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’ vast te stellen, zoals vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn17-VG01.
 2. Te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie.
 3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan conform artikel 6.12 e.v. Wro vast te stellen.

Voorstel programma Organiseren over Register gemeenschappelijke regelingen Uithoorn 2021

Het college besluit:

 1. Op grond van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen het (geactualiseerde) register gemeenschappelijke regelingen van de gemeente Uithoorn 2021 vast te stellen.
 2. Dit register bekend te maken aan Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) overeenkomstig de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen en de Wet Elektronische Publicaties.

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht aanpassing raadsbesluit detailhandelsvisie 

Het college besluit bijgaand document met de aanpassing van een besluitpunt toe te zenden aan de raad ter besluitvorming in de raadsvergadering van 29 april 2021

Voorstel programma Leven voer Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlandenoverleg conceptjaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022 

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de conceptjaarrekening 2020 GR Amstelland-Meerlandenoverleg.
 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de conceptbegroting 2022 GR Amstelland-Meerlandenoverleg.