Publicatielijst besluiten van burgemeester en wethouders volgnummer: week 14, 2021

Voorstel programma Wonen & Werken over Concept Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de concept huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021, onder voorbehoud van vaststelling van het beleidsvoorstel ‘Een sociale huurwoning zoeken verandert’ in de overige gemeenteraden in de regio’s Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden.
  2. De concept huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021 met uitzondering van hoofdstuk 2 afdeling I vrij te geven voor externe afstemming.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beantwoording vragen inrichting van ontsluiting Kootpark-Oost.

Het college besluit akkoord te gaan met de inhoud van het raadsbericht en doorzending naar de raad.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beslissing op bezwaar: Afvalstoffen prinses Irenelaan

Het college besluit:

  1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 11 januari 2021 (hersteld op 17 januari 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. De besluiten van 10 december 2020, met aanpassing van een artikel in de motivering in stand te laten.
  3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Leven over Raadsbericht stand van zaken COVID-19 26 maart 2021

Het college besluit de raad te informeren over de stand van zaken omtrent de coronacrisis door een bericht aan de raad te verzenden.

Voorstel programma Organiseren over Voorstel afdoening klacht J.W U.

Het college besluit:

  1. Het advies van de klachtbehandelaar inzake de klacht van J.W. U. over te nemen, en met instemming kennis te nemen van de vervolgacties van de klachtbehandelaar.
  2. De klacht gegrond te verklaren. 
  3. Klager hierover schriftelijk te informeren

Voorstel programma Leven over Voortgangsrapportage 2020 Wmo-toezicht

Het college besluit in te stemmen met de voortgangsrapportage van de GGD met betrekking tot de uitvoering van het Wmo-toezicht in 2020.

Voorstel programma Leven over Wmo-toezicht 2021 Jaarplan

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met het Jaarplan 2021 Toezicht op de Wmo in Amstelland van de GGD Amsterdam.
  2. De kosten van €11.982,- voor Uithoorn ten laste te brengen van het hiervoor beschikbare budget.