Publicatielijst besluiten van burgemeester en wethouders volgnummer: week 12, 2021

Voorstel programma Wonen & Werken over Steunmaatregelenpakket horeca

Het college besluit in te stemmen met het voorstel zoals benoemd in de notitie steunmaatregelenpakket horeca om:

 1. De verruiming van de terrassen op gemeentegrond te gedogen.
 2. De precariobelasting voor 2021, net zoals 2020, niet te innen
 3. De kosten voor de leges van de vergunningen die noodzakelijk zijn voor de horecaondernemers onder de genoemde voorwaarden kwijt te schelden voor 2020 en niet te innen voor 2021.

Voorstel programma Wonen & Werken over Detailhandelsvisie Gemeente Uithoorn 2021

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de inhoud van de detailhandelsvisie.
 2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen conform bijgaande Nota van Beantwoording.
 3. De gemeenteraad voor te stellen conform bijgaand Raadsvoorstel om:

a. In te stemmen met de ‘Nota van Beantwoording Zienswijzen Detailhandelsvisie Uithoorn 2021’.
b. Het ‘Detailhandelsbeleid Gemeente Uithoorn 2021’ vast te stellen.

Voorstel programma Samenleving over Aanvraag subsidie nationaal preventie akkoord en uitvoeringsagenda

Het college besluit:

 1. Een aanvraag in te dienen voor, het door het ministerie beschikbaar gestelde ondersteuningsbudget om de gemeenschappelijke uitvoeringsagenda Uithoorn gezonder en gelukkiger om te vormen naar een lokaal preventie akkoord waarin nadrukkelijke de verbinding wordt gezocht met het sportakkoord.
 2. De raad te informeren over de afronding van de gemeenschappelijke uitvoeringsagenda Uithoorn gezonder en gelukkiger 2020-2024 en het indienen van de aanvraag voor het ondersteuningsbudget (beschikbaar gesteld door het ministerie van volksgezondheid) voor een lokaal preventie akkoord.
 3. Portefeuillehouder de Robles te mandateren om een tekstuele wijziging in het college en raadsvoorstel door te voeren.

Voorstel programma Organiseren over Invulling quotumwet/banenafspraak

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het creëren van de voorgestelde baan, dat meegeteld kan worden in het quotum onder de Wet banenafspraak.
 2. Budget aan te vragen voor de jaarlijkse salariskosten van € 22.000, uitgaande van invulling van deze baan per 1 juli 2021, en dit op te nemen in de 1e Turap en in de Kadernota.

Voorstel programma Wonen & Werken over Zienswijze Uithoorn op initiatief wetsvoorstel verbod op nachtvluchten (Schiphol)

Het college besluit:

 1. De zienswijze op het initiatief wetsvoorstel in verband met het opnemen van een verbod op nachtvluchten, die met de Raadswerkgroep Schiphol is opgesteld, vast te stellen. 
 2. De zienswijze in te dienen en met een raadsbericht aan de raad te sturen.
 3. Portefeuillehouder Bouma te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren in de brief met de zienswijze.

Voorstel programma Organiseren over Vacatures bestuur en commissies VNG

Het college besluit op geen van de opengestelde vacatures voor bestuur of commissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te solliciteren.

Voorstel programma Samenleving over Verzoek om kwijtschelding van openstaande vordering ingevolge de Participatiewet

Het college besluit:

 1. Kwijtschelding verlenen van de openstaande vordering.
 2. Belanghebbende van de beslissing op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Samenleving over Knelpunten in de toegang tot de Wsnp

Het college besluit de raad te informeren over het rapport van de ombudsman en de conclusies ten aanzien van de gemeente Uithoorn.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beantwoording zienswijze bisdom Haarlem-Amsterdam

Het college besluit:

 1. Het concept van het raadsbesluit, behorende bij het aanwijzingsbesluit van het college van 2 februari 2021 met inachtneming van de nota van zienswijze ongewijzigd aan de raad voor te stellen;
 2. de raad voor te stellen om op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen, gelegen in het Schansgebied in Uithoorn, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte grondplantekening met nummer 373.21.8011-GPN en op de percelenlijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte en de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander naar de rechtstoestand van (volledig bijgewerkt t/m) 18 januari 2021
 3. De raad voor te stellen om de onder 2 bedoelde percelen aan te wijzen om de realisatie de toegedachte bestemming ‘Wonen, horeca, groen en verkeer’, zoals op masterplantekening met nummer 373.21.8011-MPL is aangegeven, zeker te stellen.

Voorstel programma Samenleving over Oordeel Interbestuurlijk toezicht, VTH omgevingsrecht 2020

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het oordeel van de provincie over de taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving in het kader van interbestuurlijk toezicht.
 2. Met het raadsbericht, de raad op de hoogte te stellen van het oordeel van de provincie.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beslissing op bezwaar: afvalstoffen, Schoolstraat, Tosi

Het college besluit:

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 28 november 2020 ontvankelijk en gegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 04 november 2020 te herroepen en in heroverweging in te trekken.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beslissing op bezwaar: afvalstoffen Amstelplein 97

Het college besluit:

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 04 november 2020 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 27 oktober 2020, met aanpassing van een artikel in de motivering in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beslissing op bezwaar: afvalstoffen A. van Schendellaan

Het college besluit:

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 24 oktober 2020 (ontvangen op 27 oktober 2020) ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 16 oktober 2020, met aanpassing van een artikel in de motivering in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over vaststellen Definitief Ontwerp integraal onderhoud in De Kwakel

Het college besluit Het Definitief Ontwerp van het project integraal onderhoud in de Fresialaan, Rozenlaan, Gerberalaan en Bromelialaan te De Kwakel vast te stellen.

Voorstel programma Samenleving over Uitvoeringsprogramma 2021 en financieel verslag 2020 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de uitbesteding van het basistakenpakket en aanvullende taken zoals dat beschreven en uitgewerkt is in het uitvoeringsprogramma 2021.
 2. Het uitvoeringsprogramma 2021 met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan te gaan waarbij de burgemeester de gemeente vertegenwoordigt.
 3. De benodigde extra middelen op te voeren in de eerste Turap. 
 4. Kennis te nemen van het financiële jaaroverzicht van de werkzaamheden van de OD NKZG voor de gemeente Uithoorn over 2020.
 5. Het uitvoeringsprogramma 2021 en het financieel jaaroverzicht met het bericht aan de raad ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 

Voorstel programma Organiseren over Kadernota Duo+ 2022

Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Kadernota Duo+ 2022.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beantwoording van de raadsvragen van de PvdA over de beheerplannen openbare ruimte.

Het college besluit het raadsbericht ter beantwoording van de raadsvragen van de PvdA aan de raad te zenden.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beantwoording aanvullende vragen van de PvdA over de overeenkomst The Cube

Het college besluit:

 1. De aanvullende vragen van de PVDA fractie met betrekking tot de koop- en realisatieovereenkomst The Cube te beantwoorden door middel van bijgaand raadsbericht.
 2. op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot de bijlage bij het raadsbericht voor de duur van 5 jaar.