Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders volgnummer: week 28 t/m 34 2021

Voorstel programma Leven over Aanpassen verordening nadere regels Jeugd 

Het college besluit:

 1. De concept Verordening Jeugd 2022 en het concept Nadere regels Jeugd 2022 voor te leggen aan het Participatie Platform Sociaal Domein (PPSD).
 2. Het ter inzage leggen van de Verordening Jeugd 2022.

Voorstel programma Wonen en Werken over Vaststellen Afvalstoffenverordening Uithoorn 2021 en Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2021 

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2021 vast te stellen.
 2. Als de raad besluit de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2021 vast te stellen, het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Uithoorn 2021 vast te stellen.

Voorstel programma Organiseren over Concept Samenwerkingsafspraken MRA

Het college besluit:

 1. Zijn zienswijze/wensen en opvattingen op de concept Samenwerkingsafspraken MRA zoals opgenomen op pagina’s 2 en 3 van dit collegevoorstel vast te stellen.
 2. De raad uit te nodigen om eventueel aanvullende zienswijze/wensen en opvattingen te formuleren.
 3. De raad via een raadsbericht over bovengenoemde besluitpunten te informeren.
 4. Onder mandaat van de portefeuillehouder, burgemeester Heiliegers, worden tekstuele aanpassingen op pagina 2 van het collegevoorstel en indien nodig de aanscherping ook opnemen in het raadsbericht.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen de afwijzing van de aanvraag om een financiële tegemoetkoming op grond van de Verordening  declaratiefonds kind pakket, maatschappelijke participatie volwassenen en maatschappelijke participatie ouderen Uithoorn 2019

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen de toekenning en uitbetaling van een individuele studietoeslag op grond van de Participatiewet

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren. 
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Leven over Begroting 2021 en meerjarenprognose 2022-2025 AURO. 

Het college besluit de begroting 2021, meerjarenprognose 2022-2025 van Stichting AURO ter informatie door te sturen naar de raad.

Voorstel programma Wonen en Werken over Aanvullend budget vervangen verkeersregelinstallatie Zijdelweg/Prinses Christinalaan/Sportlaan en Zijdelweg/Koningin Máximalaan

Het college besluit: 

 1. De raad door middel van de 2de TURAP 2021 te vragen om een extra krediet van € 120.000 ter overbrugging van de periode tot de toekenning van de financiële bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam, voor het vervangen van de verkeersregelinstallatie Zijdelweg/Prinses Christinalaan/Sportlaan en Zijdelweg/Koningin Máximalaan.
 2. De formele aanvraag voor de financiële bijdrage in te dienen bij de Vervoerregio Amsterdam.

Voorstel programma Wonen en Werken over Zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de inhoud van de zienswijze en deze vervolgens in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid.
 2. De raad van Uithoorn middels een raadbericht te informeren.

Voorstel programma Wonen en Werken over Vraag Groen Uithoorn over kruising Thamerlaan/De Ruyterlaan

Het college besluit de raad middels een raadsbericht te informeren van de beantwoording van de vraag gesteld door Groen Uithoorn over de kruising Thamerlaan en Admiraal
De Ruyterlaan.

Voorstel programma Leven over Verlenging steunmaatregelen corona juli 2021 (TONK/Tozo/Heroriëntatie)

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de verlenging van de maatregelen in het steun- en herstelpakket voor het 3e kwartaal van 2021.
 2. De beleidsregels Tonk verlenging Uithoorn 2021 vast te stellen.

Voorstel programma Wonen en Werken over Vaststelling bestemmingsplan Achterweg 62

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Achterweg 62 vast te stellen, zoals vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPAchterweg62-VG01.
 2. Te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie.
 3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan conform artikel 6.12 e.v. Wro vast te stellen.

Voorstel programma Organiseren over Samenwerking college en raad in AM/MRA-verband

Het college besluit de raad met een raadsbericht te informeren over het bespreken van de samenwerking in AM/MRA-verband in de commissie Organiseren van september 2021.

Voorstel programma Wonen en Werken over Regionale Ontwikkelmaatschappij MRA-NHN 

Het college besluit:

 1. Voornemens te zijn deel te nemen aan de ROM MRA-NHN.
 2. De raad voor te leggen te besluiten:

a. Dat het bedrag ad 1% van de gemeentebegroting (ongeveer € 700.000) dat reeds was voorzien voor deelname aan Invest-MRA bestemd wordt voor deelname van de  gemeente Uithoorn aan de ROM MRA-NHN.
b. Dat het bedrag voor de bijbehorende verwachte jaarlijkse rentelasten die oplopen tot € 21.000 nu wordt bestemd voor rentelasten voor deelname aan de ROM MRA-NHN.
c. Een bestuurlijke alliantie aan te gaan met het Rijk, de provincie en andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en de regio Noord-Holland Noord inzake de ROM  MRA-NHN.
d. Geen wensen of bedenkingen in te dienen met het oog op het bovenstaande middels bijgaand Raadsvoorstel.

3. Onder de opschortende voorwaarde van een positief raadsbesluit in de raad van Uithoorn op 30 september 2021 conform bijgaand raadsvoorstel en concept-raadsbesluit:

a. Een volmacht te verlenen aan Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V. tot verwerving van aandelen in de ROM regio B.V.
b. In te stemmen met de bestuurdersovereenkomst ROM Regio B.V., waar de gemeente Uithoorn een partij wordt. De burgemeester besluit de wethouder Economische Zaken, de heer J.P.G. Hazen, individueel te machtigen: Tot het vertegenwoordigen van de gemeente Uithoorn voor het ondertekenen van de volmacht van de gemeente aan Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V. tot verwerving van aandelen in de ROM regio B.V. en/of de oprichting van ROM regio B.V.

2. Tot het vertegenwoordigen van de gemeente Uithoorn voor het ondertekenen van de bestuurdersovereenkomst en het investeringsreglement inzake ROM Regio B.V.
3. Tot het vertegenwoordigen en het uitoefenen van het stemrecht namens de gemeente Uithoorn in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de ROM Regio B.V.

Voorstel programma Leven over Raadsbericht stand van zaken Covid-19 d.d. 15 juli

Het college besluit de raad te informeren over de laatste stand van zaken rondom Covid-19 middels een raadsbericht.

Voorstel programma Wonen en Werken over Ontwerpbestemmingsplan CO₂ transportleiding ‘de Kwakel’, Uithoorn

Het college besluit:

 1. De planologische procedure als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening te starten door middel van ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan CO₂ transportleiding ‘de Kwakel’, Uithoorn.
 2. in verband met het verhalen van de kosten voor de planologische procedure en het afdekken van eventuele planschade met verzoeker een anterieure overeenkomst te sluiten.

Voorstel programma Leven over Klacht heer H

Het college besluit de klacht van klager op twee punten ongegrond te verklaren en op één punt gegrond en klager hierover per brief te informeren.

Voorstel programma Leven over Intrekking beleidsregels giften 2013

Het college besluit in te stemmen met de intrekking van de beleidsregels giften 2013.

Voorstel programma Organiseren over Green Park Aalsmeer B.V. – Algemene Vergadering Aandeelhouders 8 juli 2021

Het college besluit:

 1. Gelezen de annotaties bij de diverse agendapunten van de op 20 mei 2021 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders GPAG een gelijkluidend stemadvies mee te geven aan de aandeelhouder.
 2. Op basis van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot dit collegevoorstel met bijbehorende toelichting en alle bijlagen, voor een periode na het besluit van B&W tot geheimhouding en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.

Voorstel programma Leven over verwijderen boot Amsteldijk

Het college besluit op grond van artikel 5:25, lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Uithoorn 2020 belanghebbende een aanwijzing te geven om binnen 24 uur zijn boot te verwijderen. Na 24 uur zal de gemeente spoedeisende bestuursdwang toepassen tot het verwijderen van de boot, indien dit niet is gedaan door belanghebbende.

Voorstel programma Wonen en Werken over Beslissing op bezwaar VB Burg. Brautigamlaan

Het college besluit:

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 19 jui 2021 inzake het bezwaar van mw. J.K. woonachtig in de Burgemeester Brautigamlaan te Uithoorn tegen het verkeersbesluit voor de aanwijzing van parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen in de Burgemeester Brautigamlaan, niet over te nemen en het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 
 2. De beslissing op bezwaar schriftelijk aan mw. J.K. woonachtig in de Burgemeester Brautigamlaan te Uithoorn bekend te maken.

Voorstel programma Wonen en Werken over Verslag 'Uithoorn doet duurzaam' 2019-2020

Het college besluit:

 1. Het verslag ‘Uithoorn doet duurzaam 2019-2022’ vast te stellen. 
 2. De gemeenteraad hierover met een raadsbericht te informeren.

Voorstel programma Wonen en Werken over Besluitvorming Openbaar Vervoer-governance/aandeelhouderschap GVB 2 - Vervoerregio Amsterdam

Het college besluit:

 1. Onder voorbehoud van goedkeuring van de raad in te stemmen met de 12e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam;
 2. de raad voor te stellen:

a. In te stemmen met de 12e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam.
b. Geen wensen en bedenkingen in te dienen rondom het voornemen van de Vervoerregio
‘tot verwerving van een prioriteitsaandeel in GVB Holding N.V.’ 

Voorstel programma Wonen en Werken over Besluit op bezwaarschrift wegslepen automarktterrein 

Het college besluit: 

 1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn (hierna: “de commissie”) het bezwaarschrift van 28 februari 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
 2. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Voorstel programma Wonen en Werken over Besluit op bezwaar omgevingsvergunning serre

Het college besluit: 

 1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn het bezwaarschrift van 17 augustus 2020 ontvankelijk te verklaren,
 2. In afwijking van het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn het besluit van 10 juli 2020 met een aanvulling en verbetering van de motivering in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker en vergunninghouder van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) afwijzen van de aanvraag om een uitkering voor de kosten van levensonderhoud 

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen. 

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) buiten behandeling stellen van een aanvraag om bijzondere bijstand ingevolge de Participatiewet

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar deels  ngegrond te verklaren.
 2. Het besluit van 8 april 2021 te herroepen en in de plaats daarvan een nieuw besluit te nemen, waarbij de aanvraag wordt afgewezen op grond van artikel 35, eerste lid, van de Participatiewet en de Beleidsregels bijzondere bijstand 2021.
 3. Een vergoeding in de proceskosten toe te kennen van € 1.068,--.
 4. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het gedeeltelijk toekennen van een woonkostentoeslag ingevolge de Participatiewet

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen en Werken over Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning balkonbeglazing

Het college besluit:

 1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn (hierna: “de commissie”) het bezwaarschrift van 14 mei 2021 niet ontvankelijk te verklaren en het besluit van 7 april 2021 in stand te laten;
 2. Bezwaarmaker en vergunninghouder van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen en Werken over Beslissing op bezwaar handhaving foutief aanbieden afval Zijdelwaardplein

Het college besluit:

 1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn (hierna: “de commissie”) het bezwaarschrift van 20 maart 2021 niet ontvankelijk te verklaren en het besluit van 30 november 2020 in stand te laten.
 2. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen en Werken over Beslissing op bezwaar diverse verkeersbesluiten laadpalen Brusselflat, Weegbree, Kuifmees en Geometrielaan

Het college besluit:

 1. De adviezen van de bezwaarschriftencommissie d.d. 7 juli 2021 inzake de bezwaren van diverse bezwaarmakers woonachtig in Weegbree te Uithoorn tegen het verkeersbesluit voor de aanwijzing van parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen in Weegbree, over te nemen en de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren.
 2. De adviezen van de bezwaarschriftencommissie d.d. 19 juli 2021 inzake de bezwaren van diverse bezwaarmakers woonachtig in Brusselflat te Uithoorn tegen het verkeersbesluit voor de aanwijzing van parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen nabij Brusselflat, over te nemen en de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren.
 3. De adviezen van de bezwaarschriftencommissie d.d. 19 juli inzake de bezwaren van diverse bezwaarmakers woonachtig in Kuifmees te Uithoorn tegen het verkeersbesluit voor de aanwijzing van parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen in Kuifmees, over te nemen en de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren.
 4. De adviezen van de bezwaarschriftencommissie d.d. 19 juli 2021 inzake de bezwaren van diverse bezwaarmakers woonachtig in de Geometrielaan te Uithoorn tegen het verkeersbesluit voor de aanwijzing van parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen in de Geometrielaan, over te nemen en de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren.
 5. De beslissingen op bezwaar schriftelijk aan de bezwaarmakers woonachtig in Weegbree, Brusselflat, Kuifmees en Geometrielaan bekend te maken.

Voorstel programma Leven over Bericht aan de raad naar aanleiding van toezeggingen skatebaan commissie Leven 15 april jl.

Het college besluit het bericht aan de raad te versturen naar aanleiding van toezeggingen over de skatebaan tijdens de commissie Leven van 15 april 2021.

Voorstel programma Leven over Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Auro

Het college besluit de raad voor te stellen de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van Stichting Auro te bekrachtigen.

Voorstel programma Organiseren over Archiefinspectierapport 2020-2021

Het college besluit:

 1. Archiefinspectieverslag 2021 vast te stellen 
 2. Archiefinspectieverslag 2021 aan de Provincie te sturen

Voorstel programma Leven over Beantwoording raadsvragen naar aanleiding van het bericht aan de raad over herhuisvesting scouting

Het college besluit het bericht aan de raad over de beantwoording van raadsvragen over de herhuisvesting van de Scouting Admiralengroep Uithoorn te versturen.

Voorstel programma Leven over Initiatiefvoorstel herhuisvesting Scouting

Het college besluit onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het initiatiefvoorstel van de Stichting Admiralengroep Uithoorn voor een nieuwe locatie van hun clubgebouw in het Libellebos, inclusief een nieuwe ligplaats langs de Amstel in Uithoorn voor het wachtschip van de Scouting.

Voorstel programma Wonen en Werken over beslissing op bezwaar foutief aanbieden afval Coudenhoveflat

Het college besluit:

 1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn (hierna: “de commissie) het bezwaarschrift van 25 mei 2021 niet ontvankelijk te verklaren en het besluit van 6 januari 2021 in stand te laten. 
 2. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.