Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders volgnummer: week 23, 2021

Voorstel programma Leven over Raadsbericht stand van zaken Covid -19 van 4 juni 2021.

Het college besluit de raad te informeren over de laatste stand van zaken rondom Covid-19 middels een raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht zoekgebieden zon en wind van gemeente De Ronde Venen.

Het college besluit de gemeenteraad met een raadsbericht te informeren over de gevolgen van de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie van gemeente De Ronde Venen.

Voorstel programma Leven over Addendum Uitvoeringsovereenkomst (UVO) en mandaatbesluit 2021 OD NZKG.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het 'Addendum ‘Uitvoeringsprogramma 2021 Uithoorn’ en deze door de burgemeester te laten ondertekenen.
  2. Aan de directeur van de OD NZKG alsmede diens plaatsvervanger mandaat, machtiging en volmacht te verlenen voor zover het bevoegdheden van het college betreft, overeenkomstig het ‘besluit mandaat machtiging en volmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gemeente Uithoorn 2021’ en het bij het mandaatbesluit behorende register.
  3. Aan de directeur alsmede diens plaatsvervanger mandaat, machtiging onderscheidenlijk volmacht te verlenen om namens het college alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden bedoeld in lid 1 van het ‘Besluit mandaat machtiging en volmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021 Gemeente Uithoorn’.
  4. Het ‘Besluit mandaat machtiging en volmacht Omgevingsdienst. Noordzeekanaalgebied 2021 Gemeente Uithoorn’ overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bekend te maken waarna het inwerking treedt.
  5. Vanaf het moment van inwerkingtreding het Besluit mandaat, machtiging en volmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017 van 28 september 2017 te laten vervallen.

Voorstel programma Leven over Risicoprofiel, beleidsplan en wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen op geen van de stukken zienswijze in te dienen.

Voorstel programma Leven over Verlenging aanwijzing Stichting Radio Rik als lokaal publieke media instelling voor de gemeente Uithoorn.

Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit met betrekking tot de verlening aanwijzing Stichting Radio Rik als lokaal publieke media instelling.