Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders volgnummer: week 22, 2021

Voorstel programma Wonen & Werken over Intentieovereenkomst Aldi Uithoorn.

Het college besluit:

 1. De bijgevoegde intentieovereenkomst aan te gaan met Aldi Vastgoed Beheer B.V. met als doel gezamenlijk nader onderzoek te verrichten naar de ruimtelijke, maatschappelijke en financiële haalbaarheid van een plan voor transformatie van de locatie van de huidige (tijdelijke) winkel van Aldi en, indien hier overeenstemming over wordt bereikt, te komen tot een vervolgovereenkomst.
 2. De raad te informeren door middel van bijgevoegd raadsbericht.

De burgemeester besluit wethouder J. Hazen te machtigen om de bijgevoegde intentieovereenkomst namens de gemeente Uithoorn te ondertekenen.

Voorstel programma Leven over Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg (GR-OGZ).

Het college besluit aan de raad voor te stellen :

 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Begroting 2022.
 2. Akkoord te gaan met de gevraagde gemeentelijke bijdrage van € 1.167.245.
 3. De terugbetaling van het resultaat 2020 (ad. € 48.751 ) ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat 2021.

Voorstel programma Organiseren over Lijst moties en toezeggingen versie 26 mei 2021.

Het college besluit aan de raad voor te stellen de lijst van moties en toezeggingen vast te stellen.

Voorstel programma Leven over Jaarverslag 2020, actualisatie 2021 en begroting 2022 GR GGD Amsterdam-Amstelland.

Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op het jaarverslag 2020 en de geactualiseerde begroting 2021 en begroting 2022 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland.

Voorstel programma Leven over Jaarrekening 2020 en primaire begroting 2022 AM Match.

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de programmaverantwoording 2020, de begrotingswijziging 2021-1 en de primaire begroting 2022 van de Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie (AM match).
 2. De raad verzoeken de programmaverantwoording 2020, de begrotingswijziging 2021-1 en de primaire begroting 2022 van AM match voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
 3. In te stemmen met het terug te laten vloeien van het positieve rekening resultaat ad € 91.440,- naar de gemeente Uithoorn.

Voorstel programma Wonen & Werken over Globale verkenning groene en recreatieve verbindingszone Uithoorn.

Het college besluit:

 1. Het rapport Globale verkenning groene en recreatieve verbindingszone Uithoorn en het plan van aanpak voor de vervolgfase ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Daarbij onderscheid makend in twee aanvullende sporen. Enerzijds een groene recreatieve verbinding met een regionaal karakter en anderzijds het realiseren van groene verbindingen met een meer lokaal karakter.
 2. De raad voor te stellen om een projectbudget beschikbaar te stellen van €120.000,- en dit te dekken uit de budgetegalisatiereserve.
 3. Een persbericht vast te stellen en na besluitvorming te verspreiden.

Voorstel programma Organiseren over Communicatievisie gemeente Uithoorn.

Het college besluit de raad voor te stellen de communicatievisie van de gemeente Uithoorn vast te stellen.

Voorstel programma Organiseren over Beantwoording raadsvragen Nota financieel gezond, Eerste Turap 2021, Kadernota 2022, Kapitaalvraag Stedin, begroting Duo+, begroting GBA

Het college besluit:

 1. De schriftelijke vragen over de Nota financieel gezond, Eerste Turap 2021, Kadernota 2022, Kapitaalvraag Stedin, begroting Duo+, begroting GBA te beantwoorden met bijgaand raadsbericht.
 2. Het bijgaande gewijzigde exemplaar van de Eerste Turap 2021 aan te bieden aan de raad.

Voorstel programma Leven over Voortgangsbericht MFA Zijdelwaard .

Het college besluit In te stemmen met het versturen van het raadsbericht met de link naar de video.

Voorstel programma Wonen & Werken over VNG-motie circulaire economie "Stop met sturen aan de achterkant".

Het college besluit:

 1. Als mede-indiener de VNG-motie circulaire economie "Stop met sturen aan de achterkant" te ondersteunen.
 2. Deze deelname met een raadsbericht kenbaar te maken aan de raad.

Voorstel programma Organiseren over Toegankelijkheidsverklaring voor digitale toegankelijkheid.

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de inhoud van de - binnen de door de invulassistent opgestelde kaders - ingevulde toegankelijkheidsverklaring en met verspreiding van deze verklaring via een landelijke databank.
 2. De bevoegdheid om de toegankelijkheidsverklaring te ondertekenen en te publiceren over te dragen aan de teamleider KCC/ Burgerzaken.

Voorstel programma Wonen & Werken over Tegemoetkoming planschade.

Het college besluit:

 1. € 3750 tegemoetkoming in planschade aan aanvrager toe te kennen.
 2. Over € 3750 wettelijke rente aan aanvrager toe te kennen gerekend vanaf 1 juli 2020 tot de dag van uitbetaling.
 3. Het drempelbedrag van € 300 te restitueren aan aanvrager.
 4. Het bedrag van € 3750 plus de wettelijke rente terug te vorderen van Vorm Ontwikkeling B.V. inclusief wettelijke rente gerekend vanaf 1 juli 2020 tot de dag van uitbetaling.
 5. Aanvrager en Vorm Ontwikkeling B.V. van uw besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht Vraag opbrengst zon op grote daken RES.

Het college besluit de gemeenteraad met een raadsbericht te informeren over de geschatte opbrengst in de Regionale Energie Strategie van zon op grote daken in Uithoorn.

Voorstel programma Leven over Raadsbericht stand van zaken Covid-19 21 mei.

Het college besluit de raad te informeren over de stand van zaken omtrent de coronacrisis via een raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht Noorddammerweg.

Het college besluit de raad middels bijgevoegd raadsbericht te informeren over de randvoorwaarden en waarborgen om wonen en sporten naast elkaar aan de Noorddammerweg 68/Randweg mogelijk te maken.

Voorstel programma Leven over Raadsbericht beantwoording vragen Ons Uithoorn inzake het intrekken van monumentenstatus.

Het college besluit In te stemmen met de schriftelijke beantwoording van de schriftelijke vragen van Ons Uithoorn conform bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Leven over Jaarstukken 2020 en meerjarenraming 2022- 2025 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Het college besluit de raad te informeren over de brief om geen zienswijzen in te dienen op de Begroting 2021 meerjarenraming 2022-2025 jaarstukken 2020.

Voorstel programma Leven over Cofinanciering Sportservice Noord-Holland MDT organisatie.

De burgemeester besluit wethouder J. de Robles te machtigen om de Letter of Commitment te ondertekenen voor de aanvraag van de subsidie bij ZonMW door Videt (UvE).
Het voorstel is ook besproken tijdens de collegevergadering; met name het maatschappelijk effect is nader geduid door de portefeuillehouder.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beantwoording openstaande vragen commissie wonen en werken.

Het college besluit beantwoording nog openstaande vragen commissie wonen en werken vast te stellen aangaande de huidige wijze van welstandstoetsing middels bijgevoegde raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren over AHC brief Stedin 28 mei 2021 en presentaties.

Het college besluit de raad te informeren over de laatste stand inzake de preferente aandelenuitgifte van Stedin middels bijgaand raadsbericht.