Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders volgnummer: week 21, 2021

Voorstel programma Wonen & Werken over Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021.

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de gewijzigde versie van de concept Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021.
 2. De raad, conform raadsvoorstel, voor te stellen de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021 vast te stellen.
 3. Duo+ te mandateren tot het nemen van besluiten m.b.t. woonurgenties en m.b.t. vergunningen ten behoeve van wijzigingen in de woningvoorraad.

Voorstel programma Wonen & Werken over Actualisatie bouwgrondexploitatie per 1 januari 2021.

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad conform concept-raadsvoorstel voor te stellen:
  a. De rapportage “Actualisatie bouwgrond-exploitatie per 1 januari 2021 vast te stellen.
  b. De financiële consequenties van deze actualisatie te verwerken in de (meerjaren) begroting 2021.
 2. Op basis van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot bijlage 1 en 2 bij dit voorstel voor een periode van 10 jaar.
 3. De gemeenteraad voor te stellen de geheimhouding op basis van artikel 25, lid 3 van de gemeentewet te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar.

Voorstel programma Wonen & Werken over Kaderbrief Vervoerregio.

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van de Kaderbrief 2022, Concept Jaarstukken 2020 en Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2020 van de Vervoerregio.
 2. Portefeuillehouder J. Hazen te mandateren om tekstuele wijzigingen aan te brengen in het college- en raadsvoorstel.

Voorstel programma Wonen & Werken over Wensen en Opvattingen MRA Verstedelijkingsstrategie.

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Wensen en opvattingen t.a.v. het MRA Verstedelijkingsconcept versie 2, zoals geformuleerd in de bijgaande brief.
 2. De portefeuillehouder, J. Hazen te mandateren om tekstuele wijzigingen in de brief aan te brengen.
 3. De bijgaande brief en het raadsvoorstel Wensen en opvattingen t.a.v. het MRA Verstedelijkingsconcept ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad.

Voorstel programma Organiseren over Jaarstukken 2020.

Het college besluit aan de raad voor te stellen om:

 1. De Jaarstukken 2020 en de daarbij behorende paragrafen, bijlagen en toelichtingen vast te stellen
 2. Het negatieve resultaat over 2020 van € 0,7 miljoen te onttrekken aan de algemene risicoreserve
 3. Portefeuillehouder H. Bouma te mandateren om tekstuele wijzigingen aan te brengen in de jaarrekening.

Voorstel programma Wonen & Werken over Ontwerpbestemmingsplan voormalig Connexxionterrein.

Het college besluit de planologische procedure als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening te starten door middel van ter inzage leggen van het Ontwerpbestemmingsplan voormalig
Connexxionterrein.

Voorstel programma Wonen & Werken over Gebiedsvisie Ruilverkaveling, start inspraaktraject .

Het college besluit het concept van de gebiedsvisie Ruilverkaveling ter inzage te leggen voor inspraak.

Voorstel programma Wonen & Werken over Subsidieaanvraag verkenning warmte-infrastructuur Greenport Aalsmeer.

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het aanvragen van de subsidie
 2. Bij toekenning van de subsidie een uitvoeringsovereenkomst te sluiten met Greenport Aalsmeer.

Voorstel programma Organiseren over Afdoening bezwaar en klacht mw. M.M.J. P.

Het college besluit:

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie inzake de klacht en het bezwaar van bezwaarmaker over te nemen, en met instemming kennis te nemen van de daarin gedane aanbevelingen.
 2. De bezwaar ongegrond te verklaren.
 3. De klacht deels gegrond te verklaren.
 4. Bezwaarmaker hierover mondeling te informeren.

Voorstel programma Wonen & Werken over Aanbesteding graniet dorpscentrum Uithoorn.

Het college besluit akkoord te gaan met de inhoud van het raadsbericht en deze te versturen aan de raad.