Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders volgnummer: week 20, 2021

Voorstel programma Organiseren over Vaststellen Programma van Eisen Raadzaal.

Het college besluit aan de raad voor te stellen om:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde Programma van Eisen raadzaal gemeentehuis Uithoorn.
 2. Een aanvullend investeringsbudget van € 308.000 te voteren voor het verder uitwerken en inrichten van de raadzaal.
 3. Een investeringsbudget van € 175.000 te voteren voor de aanschaf van een audiovisuele installatie.
 4. Een incidentele last op te nemen van € 172.929 in 2022 voor het afboeken van de boekwaarde van de vorige herinrichting van de raadszaal en de tijdelijke huisvestingskosten van deze herinrichting van de raadszaal.
 5. De structurele gevolgen van de kapitaallasten te verwerken in de (meerjaren)begroting vanaf 2023.
 6. Aan het Programma van Eisen toe te voegen dat er rekening moet worden gehouden met de wettelijke mogelijkheid om 5 wethouders (inclusief deeltijd) in het college te hebben.
 7. De raadswerkgroep opdracht te geven om het Programma van Eisen verder uit te werken.

Voorstel programma Wonen & Werken over Straatnaambesluit Vuurliniehof.

Het college besluit de nieuw aan te leggen straat in De Kwakel tussen Koningin Maximalaan en Vuurlijn (project Thamenhof, ook bekend als het ‘WAPO’ terrein) de naam "Vuurliniehof” toe te kennen, volgens tekening U21.OBR 2.

Voorstel programma Wonen & Werken over Straatnaambesluit intrekken diverse straatnamen.
Het college besluit de straatnamen ‘De Gasperiflat’, ‘Churchillflat’, ‘Zijdelrij’ en ‘Straatsburgflat’ in te trekken omdat de hierbij behorende openbare ruimten niet meer bestaan.

Voorstel programma Wonen & Werken over Technische wijziging Raadsvoorstel ‘Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 1.0’.

Het college besluit:

 1. Het voorstel aan de gemeenteraad over de Regionale Energiestrategie zodanig aan te passen dat het juridisch juist is, conform bijgaand gewijzigd raadsvoorstel.
 2. Dit gewijzigd raadsvoorstel toe te sturen aan de griffie.

Voorstel programma Organiseren over Jaarstukken Green Park Aalsmeer B.V. – algemene aandeelhoudersvergadering 20 mei 2021.

Het college besluit:

 1. Gelezen de annotaties bij de diverse agendapunten van de op 20 mei 2021 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders GPAG een gelijkluidend stemadvies mee te geven aan de
 2. aandeelhouder.
 3. Bij ongewijzigde besluitvorming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 mei 2021 ten aanzien van de jaarrekening 2020 van GPAG:
  a. het besluit van de AVA te bekrachtigen, en
  b. in het kader van de actieve informatieplicht de Jaarrekening 2020 met de bijbehorende accountantsverklaring ter kennis te brengen van de raad conform bijgevoegd raadsbericht.
 4. Op basis van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking
 5. tot dit collegevoorstel met bijbehorende toelichting en alle bijlagen, voor een periode na het besluit van B&W tot geheimhouding en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer
 6. Gebiedsontwikkeling B.V.
 7. De raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen:
  a. de verplichting tot geheimhouding op het Bericht aan de raad inclusief bijlagen van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021 over de jaarrekening 2020, op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.
  b. de termijn van de geheimhouding te bepalen op een periode te rekenen vanaf de datum van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2020 (zaaknummer 2016-020226) en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.