Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders volgnummer: week 19, 2021

Voorstel programma Wonen & Werken over Woonakkoord Amstelland-Meerlanden 2021-2025

Het college besluit:

  1. Het Woonakkoord Amstelland-Meerlanden 2021-2025 vast te stellen.
  2. De burgemeester machtigt op grond van artikel 171 Gemeentewet de heer H. Bouma om het Woonakkoord Amstelland-Meerlanden 2021-2025 namens de gemeente te ondertekenen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Voorontwerpbestemmingsplan Achterweg 62

Het college besluit het voorontwerpbestemmingsplan Achterweg 62 vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. 

Voorstel programma Wonen & Werken over Uitnodiging raad informatieavond dorpscentrum 23 juni

Het college besluit in te stemmen met de inhoud van het raadsbericht en door verzending van het bericht de raad uit te nodigen voor een besloten informatieavond over het dorpscentrum van Uithoorn op 23 juni 2021. 

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen de afwijzing van de aanvraag om bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen ingevolge de Participatiewet

Het college besluit:

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
  2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.