Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 9, 2021

Voorstel programma Samenleving over Eindrapportage integraal veiligheidsbeleid 2020 en Uitvoeringsprogramma’s integraal veiligheidsbeleid 2021.

Het college besluit:

  1. De eindrapportage uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2020 vast te stellen.
  2. Het uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2021 vast te stellen.
  3. Het uitvoeringsprogramma vergunningen toezicht en handhaving (VTH) 2021 vast te stellen.

Het bijgevoegde raadsbericht te versturen om de gemeenteraad te informeren.

Voorstel programma Samenleving over Ondermijningsbeeld sierteeltsector "Mainport in de tweede linie".

Het college besluit om het raadsbericht en onderzoeksrapport aan te bieden aan de raad.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beslissing op bezwaar over afvalstoffen, Prinses Christinalaan 48a.

Het college besluit:

  1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 16 september 2020 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. De besluiten van 6 augustus 2020, met aanpassing van een artikel in de motivering in stand te laten.
  3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht onderzoek incourant leegstaand vastgoed.

Het college besluit akkoord te gaan om bijgaand raadsbericht over het binnen de regio Amstelland-Meerlanden uitgevoerde onderzoek naar incourant leegstaand vastgoed toe te sturen aan de raad.

Voorstel programma Samenleving over Sportnota "Sport verenigt! 2021-2028.

Het college besluit akkoord te gaan de inhoud van het raadsbericht en de verzending aan de raad.