Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 7, 2021

BOB: Afvalstoffen Wederik

Het College besluit:
Op basis van hetgeen in het voorstel is besproken onder het punt “Advies aan het college”, besluit het college contrair aan het advies van de commissie:

 • het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren
 • het bestreden besluit van spoedeisende bestuursdwang van 10 augustus 2020, in stand te laten;
 • het besluit aan bezwaarmaker bekend te maken.

Zienswijze op Ontwerp-Luchtruimherziening (Schiphol)

Het College besluit:

 • De Zienswijze op de Ontwerp-Luchtruimherziening die met de Raadswerkgroep Schiphol is opgesteld, vast te stellen, in te dienen en met een raadsbericht aan de raad te sturen.

Beslissing op bezwaar noodopvang fam. S..

Het College besluit:

 • Om het bezwaar van bezwaarmakers van 6 mei 2020 gegrond te verklaren en de noodopvang met drie maanden te verlengen vanaf de datum van de beslissing op bezwaar.

Bw machtiging ondertekening uitnodiging

Het College besluit:

 • Wethouder Bouma te machtigen de berichten aan bewoners te tekenen waarin de gemeente hen uitnodigt deel te nemen aan activiteiten ten behoeve van de transitievisie warmte ,‘Visie aardgasvrij Uithoorn’, of hen informeert over het proces van die visie.

Contractmanagement Wmo-hulpmiddelen vanaf 1 april 2021 2021-076739

Het College besluit:

 • IBMN te contracteren voor het contractmanagement van de gezamenlijke contracten voor Wmo- hulpmiddelen (gemeenten Diemen, Ouder-Amstel, Montfoort, Oudewater, Woerden, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Uithoorn) per 1 april 2021;
 • De gemeente Montfoort als penvoerder voor de afspraken met IBMN te benoemen;
 • Op basis van de offerte van IBMN de jaarlijkse kosten voor Uithoorn te betalen aan gemeente Montfoort (in totaal € 2.200,25 gedurende contractperiode );
 • Uitvoeringsorganisatie Duo+ hiervan in kennis stellen.

Laaggeletterdheid 2020-2024

Het College besluit:

 • Vast te stellen van het Meerjarig Regionaal Programma Laaggeletterdheid 2020-2024, Arbeidsregio Groot-Amsterdam.
 • De raad te informeren over het Regionaal Programma door middel van bijgaand raadsbericht.
 • De burgemeester besluit de portefeuillehouder sociaal domein te machtigen het Meerjarig Regionaal Programma Laaggeletterdheid 2020-2024 te ondertekenen.

Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire

Het College besluit:

 • Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in het kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire.
 • Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkingsovereenkomst en de gebruiksvoorwaarden van het portaal van Belastingdienst/Toeslagen in het kader van de gegevensoverdracht tussen de Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde.
 • Verleent de machtiging en de uitoefening van de in de machtiging genoemde werkzaamheden door aan DUO+.

Mandaatbesluit en dienstverleningsovereenkomst Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Het College besluit:

 • Om bijgevoegde mandaatbesluit en dienstverleningsovereenkomst Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen met de gemeente Amsterdam te verlengen tot 2021.

MFA Thamerdal buitenruimte

Het College besluit:

 • Om de raad middels bijgevoegd bericht te informeren over het tussentijdse resultaat voor de ontwikkelagenda participatie.

Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 17 (2020-08 Raadsbericht stand van zaken Covid-19 12 februari 2021 (2020-075370) 5124)

Het College besluit:

 • Om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’ en het plan vrij te geven voor ter inzage legging.

Stand van zaken aanbesteding hoogspecialistische jeugdzorg

Het College besluit:

 • Om de raad middels een raadbericht te informeren over stand van zaken van aanbesteding hoogspecialistische jeudgzorg 2021-2026

Tussentijds resultaat ontwikkelagenda voor participatie

Het College besluit:

 • Om de raad middels bijgevoegd bericht te informeren over het tussentijdse resultaat voor de ontwikkelagenda participatie.

Vaststelling BP Wapo-terrein

Het College besluit:

 1. hogere grenswaarden vast te stellen van 59 dB vanwege wegverkeerslawaai voor de appartementen aan de Koningin Maximaweg, conform bijlage ‘HGW beschikking Wapo-terrein’;
 2. de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Wapoterrein’ vast te stellen, zoals vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPWAPO-VG01, en
 3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
 4. de raad voor te stellen geen exploitatieplan conform artikel 6.12 e.v. Wro vast te stellen.

Voorgestelde afdoening toezeggingen commissie Leven

Het College besluit:

 • De raad te informeren met voorgestelde afdoening toezeggingen commissie Leven.

Beleidsvoorstel nieuwe woonruimteverdeling

Het College besluit:

 1. In te stemmen met het beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling 'Een sociale huurwoning zoeken verandert.'
 2. De financiële consequenties, incidenteel voordeel van € 16.000 en structureel nadeel vanaf 2022 van € 8.000, te verwerken in de 1e TURAP 2021 en in de meerjarenbegroting 2022-2026.