Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 6, 2021

Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG

Het College besluit:

Om tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG van 12 februari 2021: 

1. in te stemmen met:

- de benoeming van de leden van de notulencommissie (agendapunt 2 BALV);
- de vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 september 2020 (agendapunt 3 BALV) 

2. met betrekking tot de uitvoering van moties van eerdere ALV-en (agendapunt 6 BALV) de volgende standpunten in te nemen:- cluster: Gemeentefinanciën (inclusief jeugd, abonnementstarief en herverdeling):
in te stemmen met de uitvoering van de moties en het voorstel om de moties aan te houden; 

- onderwerp: werkgebied Belastingdienst: in te stemmen met de uitvoering van de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
- onderwerp: Rijkscompensatie financiële coronaschade zwembaden en ijsbanen: in te stemmen met de uitvoering van de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
- onderwerp: Onderwijshuisvesting: in te stemmen met de uitvoering van de motie en het voorstel om de motie aan te houden; 
- onderwerp: Rijkscompensatie verruimde Btw-vrijstelling sport: in te stemmen met de uitvoering van de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
- onderwerp: Inburgering: in te stemmen met de uitvoering van de motie en het voorstel om de motie aan te houden; 
- onderwerp: Vuurwerk: in te stemmen met uitvoering van de motie en het voorstel de motie als afgedaan te beschouwen;
- cluster: Klimaatakkoord Regionale Energiestrategieën (RES) en Uitbreiding RES energieopwekkingssoorten: in te stemmen met de uitvoering van beide moties en het voorstel om beide moties aan te houden;
- onderwerp: Klimaatakkoord Warmtewet en -transitie: in te stemmen met de uitvoering van de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
- onderwerp: Klimaatakkoord en financiële randvoorwaarden: in te stemmen met de uitvoering van de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
- onderwerp: Budgetneutrale overgang Omgevingswet – actualisatie opvolging: in te stemmen met de uitvoering van de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
- onderwerp: Decentralisatie van de bodemtaken onder de Omgevingswet: in te stemmen met de uitvoering van de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
- onderwerp: Overlast exoten: in te stemmen met de uitvoering van de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
- onderwerp: Verpakkingen: in te stemmen met de uitvoering van de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
- onderwerp: Nationale parken in te stemmen met de uitvoering van de motie en het voorstel om de motie aan te houden.

3. in te stemmen met de resolutie VNG-inzet kabinetsformatie (agendapunt 7 BALV);
4. in te stemmen met de resolutie digitale veiligheid (agendapunt 8 BALV);
5. in te stemmen met de invoering landelijk transitie-arrangement beschermd wonen (agendapunt 9 BALV);
6. in te stemmen met de invulling van de vacatures in het VNG-bestuur en commissies (agendapunt 10 BALV)
7. ermee in te stemmen om de motie ‘Gemeenten-in-nood-fonds’ van de gemeente Zoetermeer, ter uitvoering van de motie zoals aangenomen in de gemeenteraad van 28 januari 2021, als mede-indiener te ondersteunen en hierover de gemeente Zoetermeer te berichten.
8. de 1e locoburgemeester aan te wijzen als vertegenwoordiger om de stemmen van de gemeente Uithoorn uit te brengen en om via de chatfunctie vragen te stellen of opmerkingen te maken.

De burgemeester besluit:

- de 1e locoburgemeester te machtigen om de gemeente Uithoorn te vertegenwoordigen door de bovengenoemde besluiten tijdens de digitale BALV op 12 februari 2020 in stemming te brengen en daar waar nodig namens het college gebruik te maken van de chatfunctie in verband met het stellen van vragen. 

Detailhandelsvisie Uithoorn

Het College besluit: 

 1. De detailhandelsvisie open te stellen voor participatie zodat bewoners, ondernemers en andere belanghebbende de mogelijkheid krijgen hierop te reageren;
 2. Akkoord te gaan met tekstuele wijzigingen in het visiedocument, onder mandaat van wethouder Hazen.

Aanwijzing stembureaus TK21

Het College besluit:

1. Voor de Tweede Kamer verkiezingen aan te wijzen:

 • 2 stembureaus om te stemmen op 15 en 16 maart 2021, zie bijlage 1;
 • 14 stembureaus om te stemmen op 17 maart 2021, zie bijlage 2;
 • 2 afgiftepunten waar kiezers van 70 jaar of ouder op 10 tot en met 17 maart 2021 hun briefstem kunnen afgeven, zie bijlage 3;
 • 1 locatie voor de Centrale Stemopneming op 18 maart 2021, zie bijlage 4.

2. De teamleider KCC/ Burgerzaken te mandateren om reserve stembureaus en -afgiftepunten aan te wijzen.

BOB: Afvalstoffen Schoolstraat 52-54

Het College besluit:

 1. Om het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 24 oktober 2020 (ontvangen op 05 november 2020) als niet-ontvankelijk te verklaren en het besluit van 29 november 2019 in stand te laten;
 2. Om bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Raadsbericht onrust avondklok

Het College besluit:

Om een raadsbericht te verzenden aan de Raad 

Resultaat Zelfevaluatie BRP en PNIK 2020

Het College besluit:

 1. Om de uitkomsten van het onderzoek als bedoeld in artikel 4.3 van de Wet basisregistratie personen (de zelfevaluatie BRP) vast te stellen.

De burgemeester besluit: 

2. Om de uitkomsten van het onderzoek als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (de zelfevaluatie PNIK) vast te stellen.

Uitnodiging voor een bijeenkomst over kaders voor de Omgevingsvisie

Het College besluit:

Dat de gemeenteraad zal worden uitgenodigd voor een bijeenkomst over de inhoudelijke kaders voor de Omgevingsvisie van de gemeente Uithoorn.

Vaststelling BP Drechtdijk 25-27 

Het College besluit:

1. de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Drechtdijk 25-27’ vast te stellen, zoals vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk25en27-VG01, en
2. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
3. de raad voor te stellen geen exploitatieplan conform artikel 6.12 e.v. Wro vast te stellen.

Archiefbeheerovereenkomst met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

Het College besluit:

Om de archiefbeheerovereenkomst met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vast te stellen.

BOB: omgv. bouw 36 appartementen Klein Karekiet

Het College besluit:

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 05 augustus 2020 ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het besluit van 16 juli 2020 in stand te laten met aanvulling van een overweging omtrent de beslistermijn; 
 2. Bezwaarmaker en vergunninghouder van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.