Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 5, 2021

Principeverzoek Boterdijk 177

Het College besluit:

 • Onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek om het perceel van de Boterdijk 177 te splitsen en op het af te splitsen deel aan de Pastoor J. van Dijklaan een nieuwe vrijstaande woning te realiseren.

AM-werkplan 2021 en procesaanpak versterking MRA-samenwerking

Het College besluit:

 • de raad via een raadsbericht te informeren over het werkplan AM 2021 en procesaanpak versterking van de MRA-samenwerking.

Beantwoording raadsvragen m.b.t. koop-en realisatieovereenkomst the Cube

Het College besluit:

 • De vragen van de PVDA fractie met betrekking tot de koop- en realisatieovereenkomst The Cube te beantwoorden door middel van een raadsbericht.

Beslissing op bezwaar en dwangsombesluit m.b.t. K.S.N.

Het College besluit:

 • Om alsnog een dwangsombesluit te nemen waarin een dwangsom wordt toegekend wegens niet tijdig besluiten op een AVG verzoek.

Planning nota financieel gezond en financiële sturing 

Op 11 februari spreken we met de raad over de financiële situatie. We geven inzicht in de financiële uitdaging waar we voor staan, en we schetsen de mogelijkheden hoe we als gemeente met die uitdaging om kunnen gaan. Via bijgaand raadsbericht word de raad geïnformeerd over de voortgang.

Het College besluit:

 • De raad te informeren over de voortgang van financieel gezond met een raadsbericht.

Raadsbericht AHC brief Stedin december 2020

Het College besluit:

 • de raad te informeren met een raadsbericht inzake de financiering LTF Stedin.

Raadsbericht decembercirculaire 2020

Het College besluit:

 • het raadsbericht over de decembercirculaire 2021 inclusief bijlage te verzenden naar de raad.

Raadsbericht stand van zaken COVID-19 28 januari 2021

Het College besluit:

 • akkoord te gaan met de stukken en verzending naar de Raad.

Rood asfalt, voortgangsrapportage Q4 2020

Het College besluit:

 • De raad met een raadsbericht te informeren over het rode asfalt met een voortgangsrapportage over de maanden september t/m december 2020.

Sportnota ‘Sport verenigt! 2021 – 2028’

Het College besluit:

 • In te stemmen met de inhoud van de Sportnota ‘Sport Verenigt! 2021 - 2028’
 • In te stemmen om de Sportnota ‘Sport Verenigt! 2021 - 2028’ ter besluitvorming voor te leggen aan de raad, zie bijgaand Raadsvoorstel

Terugblik herstelactiviteiten en corona

Het college besluit:

 • de raad middels een raadsbericht te informeren over de terugblik herstelactiviteiten i.v.m. corona.

Uitnodiging infosessie raad transitievisie warmte

Het College besluit:

 • De gemeenteraad uit te nodigen voor een (online) informatiesessie over de warmtetransitie op 30 maart.