Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 4, 2021

Ingekomen reacties van inwoners bij mogelijke invulling Legmeer-West

Het College besluit:

  • In te stemmen met de inhoud van het raadsbericht;
  • Het raadsbericht te verzenden naar de raad.

Reactienota RES NHZ 'Op weg naar RES 1.0'  

Het College besluit:

  1. de uitkomsten van de reactienota te betrekken bij het vervolgproces van de RES
  2. deze met een raadsbericht toe te zenden aan de gemeenteraad.

Strategische route verwerking restafval vanaf 2023

Het College besluit:

  • De kerngroep van 18 verkennende gemeenten te melden dat Uithoorn kiest voor aanbesteden samen met een groep gemeenten met PMD-arm afval en de wens tot nascheiden. Dit eventueel als perceel binnen een gezamenlijke aanbesteding met gemeente Amsterdam.

Beantwoording vragen Gemeentebelangen

Het College besluit:

  • De raad middels een raadsbericht te informeren van de beantwoording van de vragen die gesteld zijn door gemeentebelangen op 25 november 2020.

Plan van aanpak transitievisie warmte.

Het College besluit:

  1. Akkoord te gaan met de het plan van aanpak Transitievisie Warmte.
  2. De raad hierover te informeren met een bericht aan de raad.