Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 46, 2021

Voorstel programma Wonen & Werken over Uitgifte strook grond achter Grevelingen 40.

Het college besluit:

 1. De grond achter de genieloods Grevelingen 40 te Uithoorn, niet te verkopen.
 2. Een strook grond van ca. 475 m2, perceel C 4119. aan de achterzijde van de genieloods Grevelingen 40, in gebruik te geven aan de eigenaar van de genieloods.
 3. Als extra voorwaarde aan de ingebruikgevingsovereenkomst te verbinden, dat

a. de in gebruik gegeven grond niet mag worden afgeschermd met een erfafscheiding;
b. aan Landschap Noord-Holland toegang moet worden verleend op de in gebruik gegeven grond voor het onderhoud aan de rietkraag.

Voorstel programma Leven over Kredietvoorstel herhuisvesting Scouting.

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen akkoord te gaan met het herhuisvesten van het clubhuis van de Scouting Admiralengroep in het Libellebos, naast kinderhospice de Biezenwaard.
 2. De raad voorstellen een investeringskrediet toe te kennen van €260.000 voor het bouwrijp maken van de gronden en uitvoeren van de benodigde infrastructurele maatregelen en de structurele afschrijvingslasten te betrekken bij de begroting 2023, onder de voorwaarde van een vastgesteld bestemmingsplan.
 3. Een anterieure overeenkomst op te stellen met daarin financiële afspraken, waaronder de ambtelijke proceskosten en deze te zijner tijd voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad.
 4. Wethouder De Robles te mandateren oom tekstuele wijzigingen aan te brengen in het raadsvoorstel.

Voorstel programma Leven over Concept Regioplan Beschermd wonen en dak- en thuisloosheid Amstelland.

Het college besluit:

 1. Het concept regioplan Beschermd wonen en dak- en thuisloosheid in concept vast te stellen.
 2. Het participatieplatform sociaal domein advies te vragen op dit concept regioplan.

Voorstel programma Wonen & Werken over Vaststellen bestemmingsplan Drechtdijk 125.

Het college besluit

 1. In te stemmen met het concept-bestemmingsplan Drechtdijk 125 in De Kwakel.
 2. Het concept-bestemmingsplan Drechtdijk 125 in De Kwakel voor te leggen aan de raad voor besluitvorming.

Voorstel programma Wonen & Werken over Bindend adviesrecht raad onder de Omgevingswet.

Het college besluit aan de raad voor te stellen:

 1. De volgende gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten te definiëren waarin het college een bindend advies aan de raad moet vragen alvorens het kan beslissen op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de betreffende activiteit:
  a. een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die in strijd is met de doelen van het gemeentelijk beleid, maar die het college niettemin wil toestaan;
  b. een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarover het gemeentelijk beleid geen uitsluitsel geeft of de activiteit toelaatbaar is onder het Omgevingsplan , maar die het college niettemin wil toestaan;
  c. een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die in strijd is met het gemeentelijk beleid doordat het gemeentelijke beleid nog onvoldoende is vertaald in de normen van het omgevingsplan om toelating van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit te kunnen verantwoorden, maar die het college niettemin wil toestaan.
 2. Dit besluit in werking te laten treden de dag van inwerkingtreding van de Omgevingswet.
 3. Portefeuillehouder Hazen te mandateren om een tekstuele wijziging aan te brengen in het raadsvoorstel.

Voorstel programma Wonen & Werken over Participatie verplicht gesteld door de raad onder de Omgevingswet.

Het college besluit de raad voorstellen:

 1. Om participatie verplicht te stellen voor complexe plannen met grote gevolgen voor de omgeving waarvoor het college in overleg met initiatiefnemer, dan wel zelfstandig, de uniforme uitgebreide besluitvormingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht besloten heeft toe te passen op grond van artikel 16.65, eerste lid, sub b, respectievelijk artikel 16.65, vierde lid Omgevingswet.
 2. Dit besluit in werking te laten treden op de dag van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
 3. Portefeuillehouder Hazen te mandateren om een tekstuele wijzigingen aan te brengen in het raadsvoorstel.

Voorstel programma Wonen & Werken over Delegatie vaststellen delen Omgevingsplan.

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen om delen van de bevoegdheid tot vaststellen van het omgevingsplan te delegeren naar het college volgens een daartoe opgestelde lijst, en verder om deze delegatie inwerking te laten treden op de dag dat de Omgevingswet inwerking treedt.
 2. Wethouder J.P.G. Hazen te mandateren voor het aanbrengen van tekstuele wijzigingen in het raadsvoorstel.

Voorstel programma Organiseren over Belastingverordeningen 2022.

Het college besluit aan de raad voor te stellen om de volgende belastingverordeningen vast te stellen:

 • Algemene rechtenverordening 2022
 • Verordening rioolheffing 2022
 • Verordening onroerende zaakbelastingen 2022
 • Verordening afvalstoffenheffing 2022
 • Verordening forensenbelasting 2022
 • Verordening grafrechten 2022
 • Verordening marktgelden 2022
 • Intrekking verordening hondenbelasting
 • Verordening liggelden 2022
 • Verordening precariobelasting 2022
 • Verordening rioolaansluitrecht 2022
 • Verordening toeristenbelasting 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Verjaring eigendom van de strook gemeentegrond (perceel B10496) gelegen naast de Rodenbachlaan 43 te Uithoorn ter grootte van ca. 57m2 perceel.

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het verzoek tot erkennen van verjaring van de rechtsvordering tot terugvordering (revindicatie) van eigendom van de strook gemeentegrond (perceel B10496) gelegen naast de Rodenbachlaan 43 te Uithoorn ter grootte van ca. 57m2.
 2. Mee te werken aan het opmaken van de notariële akte alsmede inschrijving in het Kadaster van de strook gemeentegrond (perceel B10496) gelegen naast de Rodenbachlaan 43 te Uithoorn ter grootte van ca. 57m2.

Voorstel programma Wonen & Werken over Uitnodiging raad informatieve bijeenkomst dorpscentrum 23 november.

Het college besluit de raad via een raadsbericht uit te nodigen voor de informatieve bijeenkomst over het dorpscentrum.

Voorstel programma Wonen & Werken over Steunmaatregelenpakket horeca – vaststelling kwijtscheldingen tweede lijst.

Het college besluit in te stemmen met de tweede lijst waarop de aanvragen van horecaondernemers staan die gebruik willen maken van de mogelijkheid om de leges behorende bij de exploitatie- en/of de drank en horecawetvergunning in navolging van het collegebesluit ‘steunmaatregelenpakket horeca’.

Voorstel programma Leven over Raadsbericht vuurwerkbeleid en voorbereiding jaarwisseling 2021-2022.

Het college besluit de raad te informeren middels bijgevoegd raadsbericht over het vuurwerkbeleid en de voorbereidingen op de jaarwisseling 2021-2022.

Voorstel programma Leven over Aanpassing Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over toetreding Weesp.

Het college besluit de raad voor te stellen akkoord te gaan met de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.