Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 44, 2021

Voorstel programma Leven over Vuurwerkbeleid jaarwisseling 2021 – 2022.

Het college besluit de landelijke regels voor vuurwerk te volgen, waarmee er geen lokale beperkingen worden opgelegd voor het afsteken van vuurwerk, aanvullend op de landelijke regels.

Voorstel programma Wonen & Werken over Overeenkomst Ruimte voor Ruimte Drechtdijk 125 te De Kwakel.

Het college besluit:

 1. De overeenkomst Ruimte voor Ruimte Drechtdijk 125 in De Kwakel aan te gaan.
 2. Het college besluit op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot bijlage 8 ‘exploitatie’ voor een periode van 5 jaar.
 3. De portefeuillehouder te mandateren om een tekstuele wijziging aan te brengen in het collegevoorstel.

De burgemeester besluit wethouder J.P.G. Hazen te machtigen om de overeenkomst te ondertekenen.

Voorstel programma Organiseren over Jaarverslagen 2019 en 2020 vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen gemeente Uithoorn.

Het college besluit de jaarverslagen vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen 2019 en 2020 gemeente Uithoorn vast te stellen.

Voorstel programma Organiseren over Beantwoording raadsvragen begroting 2022 en Tweede Turap 2021.

Het college besluit de raadsvragen over de Programmabegroting 2022 inclusief de oplegnotitie en de Tweede Turap 2021 te beantwoorden met bijgaand raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren over Jaarverslagen Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris Uithoorn 2022.

Het college besluit akkoord te gaan met de aanwijzing van de plaatsvervangend directeur van het Noord-Hollands Archief als gemeentearchivaris van Uithoorn per 1 januari 2022.

Voorstel programma Leven over Vaststellen Verordening en Nadere regels Jeugdhulp 2022.

Het college besluit in te stemmen met:

 1. De Verordening Jeugdhulp 2022.
 2. De Nadere regels Jeugdhulp 2022.
 3. De Verordening Jeugdhulp 2022 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
 4. De Nadere regels Jeugdhulp 2022 ter kennisname te zenden aan de gemeenteraad.
 5. Adviezen en beantwoording van de adviezen van het Participatie Platform Sociaal Domein Uithoorn en de raden van Diemen en Ouder-Amstel en deze ter kennisname te zenden aan de gemeenteraad.
 6. De tabellen was-wordt Verordening Jeugdhulp 2022 en Nadere regels Jeugdhulp 2022 ter kennisname te zenden aan de gemeenteraad. 

Voorstel programma Organiseren over Afdoening bezwaar de heer U.

Het college besluit:

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie inzake het bezwaar van de heer U. over te nemen.
 2. Het bezwaar ongegrond te verklaren.
 3. Bezwaarmaker en belanghebbende hierover schriftelijk te informeren.

Voorstel programma Wonen & Werken over Besluit op bezwaarschrift woonschip Jaagpad 15 De Kwakel.

Het college besluit:

 1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn (hierna: “de commissie) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. Het bestreden besluit van 14 april 2021 in stand te laten.
 3. Geen proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht toe te kennen, omdat er geen sprake is van een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid.
 4. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Voorstel programma Leven over Toezegging nr. 52: innovatie brandweer.

Het college besluit de raad te informeren over de innovatieve ambities van de brandweer via een raadsbericht.